Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan

  • Muhammad Zulazizi Mohd Nawi Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Azmil Hashim, Ph.D. Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Norhisham Muhamad, Ph.D. Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan teknologi pelbagai media dalam kalangan guru pendidikan Islam di maahad Yayasan Islam Kelantan di seluruh negeri Kelantan. Kajian ini melibatkan 127 orang guru yang mengajar subjek Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran dan as-Sunah, Pendidikan Syariah Islamiah, dan Tasawwur Islamiah. Secara umumnya, kajian ini adalah kajian kuantitatif dan instrumen kajian yang digunakan ialah dalam bentuk set soal selidik yang telah dibina serta disemak oleh panel rujukan pakar. Tahap kebolehpercayaan alfa Cronbach bagi semua bahagian dalam borang soal selidik ialah tinggi (>0.9). Data kajian dianalisis secara deskriptif menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 25 untuk mendapatkan kekerapan (frekuensi), peratus, min, interpretasi, dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan teknologi pelbagai media berada pada tahap sederhana tinggi (M=3.03, SP=. 940). Analisis inferensi mendapati perbezaan yang signifikan bagi penggunaan teknologi pelbagai media berdasarkan pengalaman mengajar (p=0.030, p<.05) dan intensiti penggunaan laptop (p=0.031, p<.05). Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak maahad, guru dan pihak Yayasan Islam Kelantan (YIK) dalam menambah baik dan berusaha ke arah penyediaan guru yang boleh mengintegrasikan teknologi pelbagai media dengan baik agar tugas selaku pendidik dapat dijalankan dengan cemerlang.

Published
2020-08-28
How to Cite
MOHD NAWI, Muhammad Zulazizi; HASHIM, Azmil; MUHAMAD, Norhisham. Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan. Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd), [S.l.], v. 1, n. 1, p. 73-88, aug. 2020. ISSN 2716-6740. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jossted/article/view/10534>. Date accessed: 17 apr. 2024.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.