PERMASALAHAN AKIDAH DI KALANGAN TRANSGENDER MAK NYAH MUSLIM

  • Norhidayah Mohamad Nawawy
  • Hasan Ahmad

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memberi penjelasan kepada umum tentang kepentingan berakidah dalam menjalani kehidupan seharian.  Akidah bukan sekadar merujuk kepada “kepercayaan” semata-mata, malah ia merujuk kepada beberapa ciri penting yang terkandung dalam pengertian akidah seperti penerimaan dengan hati, pengikraran dengan lidah dan adanya unsur kesanggupan manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT yang menjadi tuntutan agama seseorang Muslim.  Kajian ini merupakan kajian awal pengkaji berkaitan gejala transgender yang berlaku di Malaysia dan ia juga akan mengupas berkaitan dengan permasalahan akidah dalam kalangan transgender.  Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor berlakunya permasalahan akidah di kalangan transgender dalam aspek kepercayaan kepada Rukun Iman sahaja.  Metod penulisan ini berbentuk kualitatif melalui analisis doktrinal dari sumber primer dan sekunder yang melibatkan bentuk tulisan seperti al-Quran dan hadis, kitab-kitab akidah yang muktabar, jurnal, artikel, laporan prosiding, majalah dan sebagainya.  Rumusan kajian ini menunjukkan bahawa pengukuhan berkaitan dengan ilmu akidah amat penting ditekankan kepada golongan transgender mak nyah muslim sejak dari awal kelahiran lagi hinggalah meningkat dewasa.  Ia merangkumi tiga konsep utama yang merujuk kepada ilmu akidah iaitu kepercayaan, keyakinan dan keimanan terhadap konsep al-Ilahiyyat, al-Nabawiyyat dan al-Samiyyat Allah SWT.  Berdasarkan kepada kefahaman yang jelas terhadap ketiga-tiga konsep ini maka akan menghasilkan golongan transgender yang mempunyai kehidupan yang lebih kukuh akidahnya dalam menjalankan kehidupan seharian. Dapatan kajian mendapati sekiranya golongan transgender ini menggunakan akalnya yang waras tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu dan dikongkong oleh amalan bertaklid kepada kepercayaan yang syirik maka permasalahan akidah dikalangan mereka dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan nescaya mereka akan dapat melihat ciri-ciri kekuatan yang ada dalam akidah Islam yang menjadi benteng kepada masalah ummah yang sedang melanda dalam masyarakat Islam hari ini.

References

A. Jamal. (2001). The Story of Lot and the Qur’ans Perception of The Morality of Same-sex Sexuality. UK: Journal of Homosexuality 41 (1). P.1-88
Al-Mughni, Sharh al-Kabir. (2013). Muwaffiq al-Din ‘abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali. Publisher: Dar’ Alam al-Kutub. 8th edition. Saudi Central. KSA, Page 347.
Andurrohim, Usman, Noek Aenul, Latifah. (2014). Siswa Akidah Akhlak, Pendekatan Saintifik Kurikulum. Indonesia : Kementerian Afama Direkrot Pendidikan Islam.
Ahmad Zaki Haji Ibrahim. (2009). Modenisme dan Liberalisme: Sorotan Sejarah Kelahirannya dan Penilaian Terhadap Metodologinya. Selangor : Persatuan Ulama’ Malaysia.
Al-Hindi, Ala al-Din Muttaqi bin Hisam al-Din (t.t) Kanz al-‘Ummal ‘fi Sunan al-Af al wa al-Aqwal, Juz 3, Beirut Muassasah al-Risalah.
Dzulhilman Roslan. (2016). Salahkah Mempertikaikan Takdir. Majalah Sinar Rohani. Bil. 80 Tahun 19, Isu 1/2016. Putrajaya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Ensiklopedia Islam. (2006). Jilid 3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.
Fathul Bari Mat Jahya. (24 April 2015). Didik Anak Kenal Akidah. Penasihat Eksekutif Ilmuan Malaysia (iLMU). Sinar Online.
Hishamuddin Rais. (2010). “TAPAI: Travels and Guilty Pleasures of a Fermented Malaysia”, ZI Publication Sdn. Bhd. : Kuala Lumpur. Ibn Manzur. (t.t). Lisan al-‘Arab. Jul 1, Beirut : Dar al-Ma’rifah
Imam Nawawi. (03 Febuari 2015). Tiga Cara Menanam Akidah pada Anak-anak Kita. Hidayatul.com
Ishak Din & Harun Din. (1996). Permasalahan Aqidah Tauhid Pegangan Setiap Mukmin. Kuala Lumpur. Darul Nu’man.
Kamus Dewan Bahasa & Pustaka, Edisi Keempat.
Manual Islam & Mak Nyah. (2013). Selangor : Perpustakaan Negara Malaysia.
Mohd Izwan Md Yusuf, Muhd Najib Andul Kadir, Mazlan Ibrahim, Khadher Ahmad, Murshidi Mohd Noor. (2015). Hadis-hadis Sahih Berkaitan Perlakuan LGBT. Putrajaya : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Mohd Nor Hamat. (2015). Didiklah Anak Mengikut Fitrah, dalam Majalah I, Volume 147.
Muhammad Ahmad. (2011). Dosa-dosa Besar trj. oleh Syed Ahmad Semait. Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, hlm. 315
Muhd Najib bin Abd Kadir. PhD, Mazlan bin Ibrahim. PhD, Mohd Izwan bin Md Yusof. (2013). Persepsi Komuniti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trangender) Muslim Terhadap Nas al-Quran. Jurnal ILIM IInstitut Latihan Islam Malaysia. Bil. 6. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Mustafa Mat Jubri. (2016). Pengubahan Semula Jantina Bagi Pelaku Transeksual Mengikut Sudut Pandang Fiqh. Journal of Education and Social Sciences, Vol 5 (October). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia: Kuala Lumpur.
Mustafa Abdul Rahman. (2008). Hadis 40 : Terjemahan dan Syarahnya. Selangor : Dewan Pustaka Fajar.
Mustafa Sa’id al-khin, Sheikh Muhyiddin Dib Bisto. (2016). Aqidah Islamiyyah Jilid 1. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri: Negeri Sembilan
Nik Ahmad Marzuki Muhd Nur. (2011). Perkembangan dan Syor Menangani Gerakan Hak Homoseksual di Malaysia. Kertas Kerja Mesyuarat Panel Menangani Gejala Sosial JAKIM. Bil. 1/2011 pada 5 Julai 2011. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Norafifah Abd Hamid, Nor Azlina Abd Wahab, Norajila Che Man, Mohd Nazim Ganti Shaari, Pg Ismail Pg Musa. (2015). Gejala Transgender di Malaysia : Sorotan Awal Kjian dari Persepektif Islam dan Undang-Undang di Malaysia. Jurnal Penyelidikan, Bil. 27/2015. Kuala Lumpur : Jabatan kemajuan Islam Malaysia.
Noresah Baharom (ed). (1998). Kamus Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka
Pooja S. Jagadish. (2013). “Maintstreaming Third Gender Healers : The Changing Perceptions of South Asian Hijras”. Vanderbilt Undergraduate Research Journal, Volume 9 & George E. Haggerty, 2000 “Gay Histories and Cultures”, eds., Garland Publishing Inc : New York.
Rajwani Md. Zai & Nor Azimah Che Abdullah. (2015). Faktor Risiko Jangkitan HIV/Aids : Isu Moral atau Hak Individu. Journal of Education and Social Sciences, Vol. 1, June. Kedah : University Utara Malaysia.
Said Ibrahim (Bekas Mufti Negeri Sabah). (1996). Aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah. Kuala Lumpur : Darul Ma’rifah
S. Bekti Istiyanto, S. Sos. (2001). Urgensi Akidah Dalam Pembentukan Akhlak Manusia. Acara ondi Uki Fe Unsoed, 12 September 2001. Indonesia
Shamsul Bahri Andi Galigo. (2007). Beberapa Isu Dalam Pemikiran Islam. Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia.
Sidek Baba. (2009). Hakikat Rukun. Selangor : Alaf 21 Sdn. Bhd.

Solah al-Khalidi. (2007). Al-Qasas al-Qur’ani ‘Ardu Waqa’i wa Tahlil Ahdat. Jil 1, Damsyiq :Dar al-Qalam. P. 473.
Song Hwee Lim. (2010). “Celluloid Comrades : Representations of Male Homosexualityin Contemporary Chinese Cinemas”. University of Hawai Press, USA, 2006, “Transgender China’ eds, Howard Chiang, Palgrve Memillan: New York.
Sumer R & D. (2016). Isu Transgender : Suatu Tinjauan Umum. Selangor : Jabatan Agama Islam Selangor
Wan Salim Mohd Nor. (2009). Pluralisme Agama : Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal. Petaling Jaya Selangor : Persatuan Ulama Malaysia.
Zakaria Stapa & Mohamaed Asin Dollah. (2001). Islam Akidah dan Kerohaniaan. Edisi Ketiga. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2019-06-15
How to Cite
MOHAMAD NAWAWY, Norhidayah; AHMAD, Hasan. PERMASALAHAN AKIDAH DI KALANGAN TRANSGENDER MAK NYAH MUSLIM. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 25-43, june 2019. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/5937>. Date accessed: 02 july 2022.
Section
Articles