Impak Lakuan Bahasa Dalam Komunikasi Organisasi: Satu Tinjauan

  • Zanariah Ibrahim
  • Zalifah Sidek
  • Mohd Hamry Ismail
  • Zaiton Arshad
  • Zulaili Bahador

Abstract

Komunikasi merupakan interaksi untuk menyampaikan maklumat. Komunikasi diperlukan dalam organisasi sebagai satu medium menyampaikan maklumat dan menerima maklumat agar pengurusan organisasi menjadi lancar. Islam menekankan bahawa bentuk komunikasi dalam kehidupan sosial manusia dapat mewarnai proses komunikasi sehingga melahirkan suasana kedamaian dan tidak kepada permusuhan. Komunikasi boleh berlaku dalam tiga dimensi iaitu komunikasi menegak, komunikasi mendatar dan komunikasi ke bawah. Ketiga-tiga dimensi komunikasi ini memberi impak terhadap keharmonian organisasi bergantung kepada bentuk lakuan bahasa yang diujarkan. Lakuan bahasa merupakan satu aksi sosial yang menunjukkan niat ujaran penutur dalam komunikasi. Kertas konsep ini meninjau impak lakuan bahasa dalam komunikasi sesuatu organisasi. Lakuan bahasa yang harmoni dalam komunikasi dapat mengekalkan suasana damai dan kesejahteraan emosi warga kerja dalam sesebuah organisasi.

References

Ahmad Fuad Mat Hassan, Khairul Faiz Alimi, Hishamudin Isamdan Mashetoh Abd. Mutalib. 2020. Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Formal dan Tidak Formal dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 36(4) 2020: 410-427.
Ahmad Jawahir Tugimin, Rosli Saadan, dan Kalthom Husain. 2011. Kesan Komunikasi dalam organisasi ke atas kepuasan kerja staf sokongan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Jurnal of Human Capital Development. Vol. 4. No.2 July – December 2011. ISSN: 1985-7012.
Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Havard University Press
Bach, K., & Harnish, R. M. 1979. Linguistics Communication and Speech Acts. Cambridge & London: The MIT Press.
Fariza Md. Sham, Rohana Tan, Mohd Najib Adun, Azmah Ishak, Hamidah Erman, Rohazaini Hasan, Siti Noraidah Sood, Harun Bintang. (2018). Penggunaan Bahasa Melayu dalam Pengurusan dan Pentadbiran di UKM. GEMA Online, Journal of Language Studies. Volume 18(1). http://doi.org/10.17576/gema-2018-1801-11. 24 Disember 2021.
Fina Felisa Lavalle-Alcudia. 2013. Teacher’s Voice in Directive Speech Acts: A Pragmatic
Analysis of Classroom Discourse. lloilo City: College of Education, West Visayas States University
Hambali, Ahmad Muhaimin, Mutia Rahmadini. (2018). Pola Komunikasi Organisasi dalam Pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi. Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 2 No.2. Disember 2018: 96-108.
Helmi Akhtar, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2017). Komunikasi Kepimpinan Berkesan. Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 3 (2017) 531-562.
Joki Perdani Sawai dan Rashiekala Rathakrishnan. 2006. Hubungan antara komunikasi dalam organisasi dengan kepuasan kerja dan komitmen kerja. https://www.researchgate.net/publication/41823012.
Kamarul Azmi Jasmi. 2010. Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di
Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan. Universiti
Kebangsaan Malaysia
Khairul Faiz Alimi, Mashitoh Abd Mutalib, Hishamudin Isam. (2020). Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Formal dan Tidak Formal dalam Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 36(4) 2020: 410-427 DOI: 10.17576/JKMJC-2020-3604-25.
Kreps, G.L. (1990). Organizational Communication: Theory and Practice. Ed. Ke 2. New York: Longman.
Maizatul Haizan Mahbob, Nik Anis Syakirah Megat Ali, Wan Idrus Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud. (2019). Komunikasi Strategik dan Peranannya untuk Mewujudkan Komunikasi Berkesan dalam Organisasi. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. Jilid 35(2).2019:49-67
Mat Zizi Ismail, Ramli Yaacob, Hamidon Abd Rahman, Nur fatima Awang Da, Sapinah Zakaria (2020). Asas Komunikasi untuk Pemimpin Pendidikan. Institut Aminuddin Baki. Bandar Enstek: Nilai.
Marlyna Maros. (2011). Strategi kesantunan Melayu dalam membuat teguran. e-Utama: Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu, 3, 7-20.
Mohd. Saiful Syafiq Ahmad, 2019. Komunikasi dalam organisasi dan keberkesanan membuat keputusan di Jabatan Penguatkuasaan Majlis Daerah Sabak Bernam. September 2019. Tesis Sarjana Open University Malaysia.
Noor Fadilah Dawi, Asiah Abas. (2020). Kesantunan Berbahasa dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. MANU Bil.31(2), 133-152.2020 Disember. E-ISSN 2590-4086©Noor Fadilah & Asiah Abas.
Nurul Jamilah Ismail Rani, Nur ‘aina Nabila Dundai Abdullah & Nursyamimi
Harun. (2017). Keberkesanan komunikasi dan kepuasan kerja dalam
kalangan pensyarah. Proceeding of the 4th International Conference
on Management and Muamalah 2017. http://conference.kuis.edu.my/
icomm/4th/eproceedings/IC%20054.pdf
Nurul Salmi Mohd Dazali dan Mohd Isha Awang. 2014. Tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar Sarjana Muda Pendidikan IPTA di Utara Semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu- JPBM (Malay Language Education Journal- MyLEJ). ISSN: 2180-4842. Vol. 4, Bil.2 (Nov. 2014): 44-56
Rismayanti. 2018. Hambatan komunikasi yang sering dihadapi dalam sebuah organisasi. Volume IV No. 1 Julai – Disember 2018.
Sharifah Baharum, Joki Perdani Sawai, R. Balan Rathakrishnan. (2015). Hubungan Komunikasi Dalam Organisasi dengan Kerja, Prestasi Kerja dan Komitmen Kerja. https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/41823012
Zanariah Ibrahim, Maslida Yusof, Karim Harun. (2017). Analisis Lakuan Bahasa Direktif Guru Pelatih dalam Komunikasi di Bilik Darjah. Jurnal Melayu Bil 16(2): 163-178
Published
2022-05-01
How to Cite
IBRAHIM, Zanariah et al. Impak Lakuan Bahasa Dalam Komunikasi Organisasi: Satu Tinjauan. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 61-71, may 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18105>. Date accessed: 02 july 2022.
Section
Articles