Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia

  • Hadijah Johari
  • Ehsan Muhamad Nasir

Abstract

Etika dan isu perundangan penjawat awam merupakan salah satu cabang perbincangan akademik yang khusus bagi pengurusan tanggungjawab profesional dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Etika dan isu perundangan  ini lebih menjurus ke arah pembentukan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku beretika serta amalan terbaik demi kemenjadian seorang penjawat awam. Kajian ini dijalankan bagi memperincikan dapatan temubual dan kajian keperpustakaan  berhubung etika dan isu perundangan pegawai Bomba serta berpandukan kepada analisa undang-undang terhadap akta-akta, peraturan-peraturan dan kes undang-undang yang terpakai dalam Perkhidmatan Awam. Sumber utama kajian ini ialah seorang pegawai Bomba (Pegawai Penolong Pesuruhjaya Bomba: Ketua Cawangan Keselamatan, Piawaian dan Latihan)  yang sudah disahkan jawatan dan bertugas di Bahagian Udara, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa masih terdapat banyak perkara yang perlu diberikan perhatian terhadap kajian-kajian berkaitan isu utama etika dan perundangan pegawai bomba. Kesimpulannya, kajian-kajian seterusnya berkaitan etika dan isu perundangan pegawai bomba perlu dijalankan bagi memenuhi agenda perubahan dalam dunia perkhidmatan awam. Hasil kajian ini boleh dijadikan rujukan bagi pengkaji akan datang bagi melakukan kajian lanjutan.

References

Ahmad Nasyran Azrae, Haji Hairuddin Megat Latif, Khadijah Mohamed, ( 2018) Penglibatan Rasuah Di Kalangan Agensi Penguatkuasaan Kerajaan: Satu Analisis Laporan Berita Tempatan dalam Volume: 3 Issues: 13[December, 2018] pp.218-235] International Journal of Law, Government and Communication eISSN: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com
Akta Bomba 1988 dimuat turun daripada https://www.bomba.gov.my/bomba/resources/user_1/UploadFile/Akta%20Perkhidmatan%20Bomba%20(Akta%20341)/Akta_341_Akta_Perkhidmatan_Bomba_1988.pdf
Etika Penjawat Awam dimuat turun daripada https://publication.intan.my/eBOOK/ETIKAPA2021/index-h5.html#page=1
Fariza Romli & Harlida Abdul Wahab. (2019) ISu-Isu Perundangan Dalam Prosedur Tatatertib Perkhidmatan Awam dalam SOIS CONFERENCE ON ARTS AND HUMANITIES (SICAH) 2019 December 18-19, 2019, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
Kamus Dewan Bahasa Edisi keempat (2010) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka:
Kamarudin Musa. (2018). Rencana – Mantapkan integriti perkhidmatan awam.
Berita Harian. 15 November, ms. 10.
Laporan Tahuan Bomba 2018 dimuat turun daripada https://www.bomba.gov.my/bomba/resources/user_1/UploadFile/Penerbitan/BOMBA_2018.pdf
Mat Rani, Nurul Hasyimah and Wan Jaafar, Wan Marzuki. (2013). Amalan etika dalam kalangan kaunselor di Malaysia. dalam: Graduate Research in Education Seminar (GREduc 2013), 1 Dec. 2013, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 576-578)
Megat Ayop Megat Arifin, Abd. Halim Ahmad. (2016) Kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam organisasi di Malaysia: Suatu dalam GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 9 (138 - 149) © 2016, ISSN 2180-2491
Mohd Koharuddin Mohd Balwia, Rosman Md Yusoffa, Mohd Azhar Abd. Hamida, Muhammad Fauzi Othmana, Nasir Markoma. (2011) Etika Kerja dalam Kalangan Penjawat Awam Malaysia: Perbincangan Makro dan Mikro ke atas Pembuatan Keputusan Etika
Pelan Integriti Bomba 2016-2018 dimuat turun daripada https://www.bomba.gov.my/bomba/resources/user_1/UploadFile/Penerbitan/Buku_Pelan_Integriti_Bomba_.pdf
Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (PUA 395) dimuat turun daripada https://docs.jpa.gov.my/docs/pu/pua395.pdf

Akhbar dalam talian
https://www.astroawani.com/berita-malaysia/akta-bomba-perlu-dikaji-untuk-lindungi-anggota-aset-lee-lam-thye-192294
https://www.bharian.com.my/berita/kes/2021/01/772496/pegawai-akademi-bomba-dituduh-buat-tuntutan-palsu-rm16344
Published
2022-03-01
How to Cite
JOHARI, Hadijah; MUHAMAD NASIR, Ehsan. Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-8, mar. 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17378>. Date accessed: 30 may 2023.
Section
Articles