MULTIMEDIA GRAFIK INTERAKTIF MENINGKATKAN DAYA KEFAHAMAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRA SEKOLAH: FUN LEARNING WITH TECHNOLOGY

  • Mohd Suhaimi Md Yasin

Abstract

Kajian yang dijalankan ini adalah dengan tujuan untuk mengkaji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam penulisan karangan. Seramai 20 orang sampel daripada kelas tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang di Hulu Selangor telah dipilih. Instrumen kajian yang digunakan adalah berdasarkan set soal selidik berdasarkan skala likert. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian merangkumi latar belakang responden yang melibatkan jantina dan bangsa, manakala bahagian B mengandungi soalan yang berkaitan dengan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam penulisan karangan. Teori yang telah digunakan adalah berdasarkan model Taksonomi Bloom (1956) yang merupakan satu struktur hieraki yang dapat mengklasifikasikan kemahiran daripada peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Dapatan kajian telah dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan (SPSS) versi 20.0 untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan nilai min. Hasil dapatan kajian menunjukkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam penulisan karangan adalah berada ditahap yang sederhana. Kesimpulannya, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dapat memantapkan penulisan karangan terutama dalam bidang bahasa Melayu.

References

Finn, J.D.(1972). The Emerging Technology of Education. In R.J. McBeath (Ed.), Extending Education Through Technology:Selected writings by James D. Finn. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology Grace, C.(1992). The portfolio and its use: Developmentally appropriate assesment of young children. ERIC Digest. (Online) http://www.ericdigests.org/1992-1/use.htm muat turun pada 31 Jan 2019.
Gretchen Barbatis. (2005). Reception Theory Handbook Of Visual Communication, Theory, Methods and Media. Larwrence Erlbaum Assosiates. London : New Jersey Haniffah Bt Amit. (2002). Kepentingan Pengg Universiti Teknologi Mara. UiTM Shah Alam Selangor.https://www.moe.gov.my/index.php/my/dasar/pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-2013-2025
Marita Strurken dan Lisa Cartwright. (2001).Practices Of Looking.An Introduction to Visual Culture. Newyork: Oxford University Press.
Mohamad Najib Abdul Ghafar.(1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia
Mohd Sazali Khalid dan Helmi Adly Mohd Noor, (2012). Teaching and Learning Mathemathics Using CDiCL, Making Sense Computers Within Teamwork.Universiti Tun Hussein Onn.
Robert A. Reiser.(2001). A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History of Instructional Media Author(s): Source: Educational Technology Research and Development, Vol. 49,pp. 53-64
Rogers, E.M.(1983). Diffusion of Innovations. Free Press, New York.
Saettler, P.(1968). A history of instructional technology. New York: McGraw-Hill Saridah Hussin.(2006). Keberkesanan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Lokus Dua Matra Terhadap Pelajar tingkatan Dua. Fakulti Sains dan Pendidikan. Open University Malaysia.
Sergio Deusdado & Paulo Carvalho.(2008). QoS Adaptation in Multimedia Multicast Conference Applications for E-Learning Services. IGI Global, United States of America by Information Science Reference
Shaharuddin Md Salleh & Roslinda@Syaida Salim Pakheri. (2017). Kajian Kes: Tahap Kreativiti Bakal Guru Menggunakan Seni Grafik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan UTM.Universiti Teknologi Malaysia.
Steeples, C., & Jones, C.(2002) Networked learning: Perspectives and issues. London, UK:Springer.
Surayah Zaidon.(2003). Persepsi guru pra sekolah terhadap penggunaan portfolio. Disertasi Sarjana Pendidikan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
Tuckman, Bruce W.(1978).Conducting Educational Research. (2nd Ed.) New York: Harcourt brace Jovanovich. Inc. Upin & Ipin - Les' Copaque Production Sdn Bhd lescopaque.com > our-works > upin-ipin
Published
2019-06-10
How to Cite
MD YASIN, Mohd Suhaimi. MULTIMEDIA GRAFIK INTERAKTIF MENINGKATKAN DAYA KEFAHAMAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRA SEKOLAH: FUN LEARNING WITH TECHNOLOGY. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 35-44, june 2019. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/5925>. Date accessed: 15 aug. 2022.
Section
Articles