Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika

  • Mohd Rizal Mohtar lecture
  • Omar Firdaus Mohd Said
  • Rozaireen Muszali

Abstract

Kajian yang berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana amalan pengetahuan pedagogi kandungan guru pendidikan prasekolah Tabika dalam tunjang perkembangan fizikal. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah seramai 84 orang guru-guru jenis prasekolah Tabika KEMAS di sekitar Negeri Melaka. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian yang  diedarkan  secara  google  form. Data yang diperolehi dianalisis dan dipersembahkan secara deskriptif menggunakan kekerapan, peratusan dan min. Secara keseluruhannya, hasil tinjauan menunjukkan bahawa amalan pengetahuan pedagogi bagi guru pendidikan prasekolah Tabika KEMAS di sekitar Melaka berada pada tahap sederhana tinggi (min=3.75). Ini menunjukkan bahawa para guru jenis prasekolah Tabika KEMAS di Melaka yang mempunyai inovatif, daya kreativiti serta kompeten yang agak baik serta dalam mengendalikan pengajaran kemahiran perkembangan fizikal yang komprehensif. Namun begitu masih terdapat beberapa item pernyataan seperti strategi pengajaran berasaskan permainan, penilaian berasaskan kriteria dan menggalakkan murid melakukan kemahiran melalui permainan yang mencabar menunjukkan nilai min pada tahap kurang memuaskan (min=3.5). Kajian ini turut meninjau perbezaan berdasarkan beberapa faktor taburan demografi. Dapatan menunjukkan kebanyakan responden kajian merupakan guru perempuan (95.2%), berbangsa melayu (96.5%) dan kebanyakan berumur 26-35 tahun (34.6%). Dapatan turut menujukkan kelayakan akademik terbanyak (diploma 79.1%), mempunyai pengalaman mengajar 11-15 tahun (26.7%) serta mengamalkan gaya hidup sederhana aktif (66.3%). Secara keseluruhan, kajian menunjukkan bahawa keupayaan amalan pengetahuan pedagogi penting dalam membantu guru pendidikan prasekolah Tabika KEMAS merancang, mengurus dan mengelolakan tunjang perkembangan fzikal dengan lebih efeksyen. 

References

Ab Jalil, N. A. & Amran, M. S. 2023. Tahap Pengetahuan dan Amalan Kemahiran Fungsi Eksekutif Guru Prasekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 8(5): e002334. doi:10.47405/mjssh.v8i5.2334
Asmaa, K. & Bakar, K. A. 2021. Persepsi Guru Pra Sekolah Swasta Terhadap Perlaksanaan Program Jom Sihat ( Private Preschool Teachers Perception Towards The Implementation Of The Jom Sihat Program ). Jurnal Dunia Pendidikan 3(512): 512–523.
Bahagian Pembangunan Kurikulum, K. P. M. 2017. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Basoglu, U. D. 2018. The Importance of Physical Literacy for Physical Education and Recreation. Journal of Education and Training Studies 6(4 April 2018): 2016–2019. doi:10.11114/jets.v6i4.3022
Battaglia, G., Alesi, M., Tabacchi, G., Palma, A. & Bellafiore, M. 2019. The development of motor and pre-literacy skills by a physical education program in preschool children: A non-randomized pilot trial. Frontiers in Psychology 9(JAN): 1–10. doi:10.3389/fpsyg.2018.02694
Boon, N. S. 2010. Governance of Education Related ECCE Policies in Malaysia. International Journal of Child Care and Education Policy 4(1): 45–57. doi:10.1007/2288-6729-4-1-45
Carson, V., Lee, E. Y., Hewitt, L., Jennings, C., Hunter, S., Kuzik, N., Stearns, J. A., et al. 2017. Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0-4 years). BMC Public Health 17(Suppl 5). doi:10.1186/s12889-017-4860-0
Cheung, W. C., Ostrosky, M. M., Favazza, P. C., Stalega, M. & Yang, H. W. 2023. Exploring the Perspectives of Preschool Teachers on Implementing Structured Motor Programs in Inclusive Classrooms. Early Childhood Education Journal 51(2): 361–370. doi:10.1007/s10643-021-01295-x
Dr.Tadkiroatun Musfiroh & M.Hum. 2018. Teori dan Konsep Bermain. Modul PAUD: Bermain dan Permainan Anak UT 1–44. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/4699/1/PAUD4201-M1.pdf
Haziq, M., Sharif, M., Nasarudin, M., Azid, C., Kanak-kanak, J. P. A., Manusia, F. P., Pendidikan, U., et al. 2021. Penerapan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Aktiviti Fizikal Dan Estetika Untuk Meningkatkan Kemahiran Menggunting Kanak-Kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10(2): 85–102. doi:10.37134/jpak.vol10.2.8.2021
Ili Raihana, Abd Rashid & Suziyani, M. 2023. Cabaran Guru Melaksanakan Pendekatan Bermain dalam PdP di Prasekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 8(6): e002204. doi:10.47405/mjssh.v8i6.2204
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. 2023. Facts & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM’22). Retrieved from www.iyres.gov.my
kementerian Pendidikan Malaysia. 2023. Kurikulum Persekolahan 2027 #kurikulumkita. Malaysia.
Mansor, R., Ahmad, A., Azmah, N. & Yusuff, N. 2016. Pembinaan Karektor Unggul Murid Menerusi Aktiviti Kokurikulum. Pendidikan 9(1394–7176): 1–12.
Masnan, A. H., Anthony, N. E. & Zainudin, N. A. S. 2019. Pengetahuan pengajaran dalam kalangan guru prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 8(April): 33–41. doi:10.37134/jpak.vol8.5.2019
Masnan, S. B. A. & Mohamed, S. 2023. Tahap Pengetahuan dan Kemahiran Guru dalam melaksanakan Aktiviti Muzik dan Pergerakan terhadap Kanak-Kanak Prasekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 8(3): e002194. doi:10.47405/mjssh.v8i3.2194
Ministry of Education Malaysia. 2013. Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025 (Preschool to Post-Secondary Education). Kementerian Pendidikan Malaysia. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0742051X10001435
Mohamed Norok, N. B. & Kamarudin, K. F. 2022. Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Kaedah Bermain Sambil Belajar Bagi Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7(1): 132–144. doi:10.47405/mjssh.v7i1.1246
Mohd Sharif Muhammad Haziq. 2019. Amalan Bersesuaian Perkembangan sebagai Kompetensi Profesional Guru dalam Pendidikan Prasekolah. Journal of Educational Research and Indigenous Studies 2(1).
Nik Muhamad Amal Mohd Asri, M. N. A. R. & A. M. S. 2023. Strategi Pengajaran Guru Prasekolah Menerusi Pemikiran Pendidikan Al-Ghazālī: Konsensus Pakar. O-JIE: Online Journal of Islamic Education 10(1): 11–18. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/index.php/O-JIE/article/view/42724
Norazly Nordin, M. S. A. 2020. Isu dan cabaran dalam pentaksiran kanak-kanak di taska. Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 (PASAK5 2020) 5(November): 761–768.
Norfaezah Mohd Hamidin, Siti Nurhajariah Md Isa, Awatif Abdul Rahman & Idi Hamdi. 2017. Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pakk) Di Malaysia: Kajian Literatur. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial&Kemanusiaan 88–91.
Rahmatullah, B., Muhamad Rawai, N., Mohamad Samuri, S. & Md Yassin, S. 2021. Overview of early childhood care and education in Malaysia. Hungarian Educational Research Journal 11(4): 396–412. doi:10.1556/063.2021.00074
Rosmah, A. G. & Mariani, M. N. 2017. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan oleh Guru Prasekolah : Data Pliminery. International Conference on Early Childhood Education 14.
Rosmah, A. G. & Mariani, M. N. 2020. Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 8(4): 35–49.
Rosny, M. & Kamariah, A. B. 2021. Cabaran Guru Prasekolah Dalam Melaksanakan Simulasi Jual Beli. Jurnal Dunia Pendidikan 3(3): 42–52. Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd
Siti Nur Aishah, Ab Rashid & Suziyani, M. 2021. Pelaksanaan aktiviti terapi bermain di prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan 3(1): 213–221.
Tee Ying Qin & Mariani Md Nor. 2018. Exploring issues on teaching and learning in Malaysian Private Preschools. Malaysian Online Journal of Educational Management 6(2): 67–82. doi:10.22452/mojem.vol6no2.4
Tiziana D’isanto & Francesca D’elia. 2021. Body , movement , and outdoor education in pre-school during the COVID-19 pandemic : perceptions of teachers. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) 21(1): 709–713. doi:10.7752/jpes.2021.s1087
Unit Perancang Ekonomi Malaysia. 2000. Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005). Website Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Retrieved from https://www.epu.gov.my/ms/pembangunan-ekonomi/rancangan-pembangunan/rmk/rancangan-malaysia-kelapan-rmke-8-2001-2005
Wan Fatul, N. & Alias, A. 2020. Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4(2): 45–53. doi:10.33102/jqss.vol4no2.80
Ward, D. S., Neshteruk, C. D. & Mazzucca, S. 2020. Means of Optimizing Physical Activity in the Preschool Environment: A Commentary on Coe (2019). American Journal of Lifestyle Medicine 14(1): 28–31. doi:10.1177/1559827619881126
World Bank. 2023. Shaping First Steps: A Comprehensive Review of Preschool Education in Malaysia. Washington, DC.
Zainal, N., Ibrahim, N. H., Surif, J., Mohktar, L. E. & Abd Rahman, N. F. 2013. Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan ( PPK ) dalam kalangan pensyarah Kimia Universiti Teknologi Malaysia. 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013) (Isqae): 154–165.
Zakiah Ashari & Kamis Baharuddin. 2016. Pedagogi Berasaskan Bermain Di Prasekolah: Satu Kajian Meta Analisis. Pendidikan Awal Kanak-kanak (November).
Published
2024-04-30
How to Cite
MOHTAR, Mohd Rizal; MOHD SAID, Omar Firdaus; MUSZALI, Rozaireen. Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 638-651, apr. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26286>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles