Kompetensi Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Swasta Dalam Menggunakan Teknologi Digital Dalam Pengajaran Komsas

  • Sarvinthanraj Subramaniam
  • Zamri Mahamod

Abstract

Peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah merupakan salah satu daripada tujuh teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sistem pendidikan negara semakin menerajui pembelajaran digital selepas dunia dilanda wabak COVID-19. Kaedah PdP berasaskan teknologi lebih digemari pelajar kini. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kompetensi guru Bahasa Melayu di sekolah swasta dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran KOMSAS. Pendekatan kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini. Data telah dikumpulkan melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada guru-guru Bahasa Melayu di Sekolah-sekolah Wesley Se-Malaysia. Analisis deskriptif dan kaedah tinjauan digunakan dalam kajian ini. Data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 27.0. Kajian ini telah menggunakan analisis min, sisihan piawai serta Anova Sehala untuk mencapai hasil kajian yang telah digariskan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi guru Bahasa Melayu di sekolah swasta dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran KOMSAS adalah positif dan guru mahir dan berpengetahuan dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran KOMSAS.

References

Abu Bakar. (2011). Cabaran memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional. Prosiding Penyelidikan TVET Peringkat Negeri.
Abdullah, Christina Andin and Ali dan Hazman. (2010). Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam kalangan guru-guru sekolah kebangsaan, pp. 1-7
Che Abd Rahman. (2007). Pengetahuan Kandungan dan Pedagogi Guru Pendidikan Moral Tingkatan Empat di Sebuah Sekolah. Tesis Doktor Falsafah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Vol 9(14).
Chew Le Yee dan Suziyani Mohamed. (2021). Kemahiran guru dalam mengintegrasi Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran di prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2) pp. 44- 53
Gay, L. R., & Airasian. (2003). Educational research (Ed ke-7). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
Hasnah Isnon dan Jamaludin Badusah. (2017). Kompetensi guru Bahasa Melayu dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 7(1).
Hasin, Othman, Abdullah, Mohd Yusoff & Abdul Rahman. (2022). Isu dan cabaran pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara pasca covid-19. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15(2) pp. 23–32
Hardiyana. (2016). Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAUD. Jurnal Pendidikan Anak,2(1), Vol (1)12.
Jamalludin harun & Zaidatun Tasir. (2000). Pengenalan kepada multimedia. Kuala Lumpur. Venton Publishing
Intan Marfarrina Omar, Simah Mamat, Suriati Sulaiman dan Nor Asiah Ismail. (2021). Tahap pengetahuan teknologi, kemahiran dan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pemudahcaraan komsas guru Bahasa Melayu di Kelantan. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, Vol 8(1)
Khalissafri Mohd Haslin & Mohd Isa Hamzah. (2023). Pendigitalan pendidikan: kesediaan dan cabaran terhadap murid dalam pembelajaran. International Journal of Islamic and Humanities Research.
Mahazani, A. (2010). Development Of A New Empirical Based Competency Profile For Malaysian Vocational Education And Training Instructors. Proc. Of The 1st UPI International Conference On Technical And Vocational Education And Training Bandung. UTHM.
Mazlan Ismail. (2016). Pengajaran Bahasa Melayu, Didik Hibur dan Seni Bahasa, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. (2010). Sikap guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan teknologi maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran di Sekolah-sekolah rendah di Bintulu, Sarawak. Jurnal Pendidikan Malaysia , Vol 35(1), pp. 59-65
Nur Aisyah Mohamad Noor. (2012). Persepsi pelajar terhadap aplikasi perisian multimedia dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu tingkatan 1. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 2(5), pp. 1-16
Nilavani A/P Mahalingam dan Khairul Azhar Jamaludin. (2021). Impak dan cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Dunia Pendidikan, Vol (3) 4, pp.104-115
Nur Hidayah Hisham, Norfaizah Abdul Jobar, Abdul Rasid Jamian dan Marini Norzan. (2021). Persepsi bakal guru terhadap kerjaya, peranan dan beban tugas profesion perguruan masa kini. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.Vol (11) pp. 226-38
Rafiza Abdul Razak. (2013). Pembelajaran berasaskan penghasilan penceritaan digital multimedia bagi menganalisis novel bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 38 (1) pp. 53-64
Rozinah Jamaludin, 2005. Multimedia dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Published
2024-03-31
How to Cite
SUBRAMANIAM, Sarvinthanraj; MAHAMOD, Zamri. Kompetensi Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Swasta Dalam Menggunakan Teknologi Digital Dalam Pengajaran Komsas. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 433-445, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26167>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles