Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terbeza Guru Bahasa Melayu di Sarawak, Malaysia

  • Thian Khian Niam Thian Khian Niam
  • Zaimuariffudin Shukri Nordin

Abstract

Penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam bidang pendidikan telah menjadi subjek perbincangan yang semakin penting dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran terbeza dalam subjek bahasa Melayu. Sarawak, sebagai sebuah negeri di Malaysia, telah menunjukkan minat yang signifikan dalam mengadopsi teknologi AI dalam sistem pendidikan. Kajian ini mengkaji pengaruh penggunaan AI dalam pengajaran dan pembelajaran terbeza guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah di Sarawak, dengan menumpukan kepada kejayaan, cabaran, dan peluang yang terlibat. Metodologi penyelidikan yang digunakan adalah campuran tinjauan literatur dan penyelidikan lapangan. Data dikumpulkan melalui temu ramah dengan guru, pelajar, dan pentadbir sekolah yang telah menerapkan teknologi AI dalam pengajaran dan pembelajaran terbeza di 15 buah sekolah di negeri Sarawak. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengenal pasti corak umum, persamaan, dan perbezaan dalam pengalaman mereka. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan AI telah memberi impak positif dalam pengajaran dan pembelajaran terbeza di sekolah-sekolah di Sarawak. Guru melaporkan peningkatan dalam keupayaan mereka untuk menyesuaikan bahan pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar yang berbeza, manakala pelajar melaporkan peningkatan dalam motivasi dan pencapaian akademik. Walaupun demikian, cabaran seperti kurangnya kemahiran teknikal dan kos implementasi masih menjadi halangan dalam penggunaan teknologi AI di beberapa sekolah. Kesimpulannya, penggunaan AI dalam pengajaran dan pembelajaran terbeza menjanjikan pelbagai manfaat bagi pelajar dan guru di Sarawak, tetapi cabaran tertentu perlu diatasi untuk memastikan integrasi yang lebih meluas dan berterusan teknologi ini dalam sistem pendidikan.

References

Abdullah, S. B., & Hassan, R. (2024). Persepsi Pelajar terhadap Keberkesanan Teknologi Pembelajaran Terbeza: Kajian Kes di Universiti Awam Malaysia. Jurnal Pendidikan Tinggi Malaysia, 29(2), 105-120.

Abu Bakar, A. A., & Wan Jaafar, W. M. (2021). Perceptions and Readiness of Teachers towards the Integration of Artificial Intelligence in Malaysian Schools. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(17), 180-191.

Ahmad, N., & Ismail, Z. (2024). Cabaran dan Strategi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Terbeza di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Guru Malaysia, 29(1), 45-56.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L.

Daud, M. Y. M., et al. (2023). Pembelajaran Terbeza dalam Pendidikan Tinggi: Satu Tinjauan Sistematis. Jurnal Pendidikan Malaysia, 48(2), 1-18.

Hwang, G. J., & Wu, P. H. (2020). Advancements and Trends in Digital Game-Based Learning Research: A Review of Publications in Selected Journals from 2010 to 2018. Computers & Education, 143, 103682.

Khan, B. A., & Baharom, F. (2020). Artificial Intelligence in Education: A Review of the Impact on Teaching and Learning in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(8), 192-206.

Kizilcec, R. F., & Schneider, E. (2021). Motivation as a Lens to Understand Online Learner Engagement: A Review of Evidence and Implications for Design. Computers & Education, 166, 104142.

Lee, H. H., & Wong, S. L. (2021). Implementing AI in Malaysian Education: Challenges and Opportunities. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 31(4), 432-445.

Lim, Y. K., & Ting, T. H. (2023). Adoption of Artificial Intelligence in Teaching and Learning: Perspectives from Sarawakian Educators. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 20(1), 145-160.

Lim, Y. K., & Ting, T. H. (2023). Adoption of Artificial Intelligence in Teaching and Learning: Perspectives from Sarawakian Educators. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 20(1), 145-160.

Mohamed, S. N. M., & Kaur, A. (2022). The Impact of Artificial Intelligence on Personalized Learning: A Case Study in Malaysian Secondary Schools. Journal of Educational Technology & Society, 25(1), 114-127.

O'Donoghue, J., Singh, G., & Welsh, E. T. (2023). A Review of Learning Analytics Research in Higher Education: Trends and Future Research Directions. Computers & Education, 178, 104380.

Pellas, N., Peroutseas, E., & Kazanidis, I. (2022). Towards the Development of a Learning Experience Measurement Model for Personalized Learning: A Literature Review. Computers in Human Behavior, 139, 107255.

Sánchez-Gómez, M. C., & Sicilia, M. Á. (2024). Adapting Learning Environments to the Needs of Individual Students: A Systematic Review of Personalization Techniques in Educational Technology. Educational Technology Research and Development, 72(1), 77-99.

Subramaniam, V. (2020). Artificial Intelligence in Education: Promises and Perils. Journal of Educational Technology, 45(2), 189-201.

Tan, S. H., & Lim, L. W. (2022). Pembelajaran Terbeza dalam Pendidikan Seni Visual: Pendekatan Inklusif untuk Pelajar Berkeperluan Khas. Jurnal Seni Pendidikan Malaysia, 15(2), 78-91.

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, NY: United Nations.

Wong, C. H., & Lim, S. S. (2024). Challenges and Opportunities of Integrating Artificial Intelligence in Malaysian Education: A Case Study in Sarawak. International Journal of Information and Education Technology, 14(3), 189-202.

Wong, M. L., et al. (2023). Keberkesanan Penggunaan Platform Pembelajaran Terbeza dalam Pengajaran Sains di Sekolah Menengah. Jurnal Sains Pendidikan Malaysia, 10(1), 30-42.
Published
2024-04-30
How to Cite
NIAM, Thian Khian; SHUKRI NORDIN, Zaimuariffudin. Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terbeza Guru Bahasa Melayu di Sarawak, Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 617-625, apr. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26047>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles