Kesediaan Guru Sekolah Rendah Dalam Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)

  • Santhiah Sunthararaju
  • Anuar Ahmad
  • Norasmah Othman

Abstract

Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) merupakan elemen penting dalam pembelajaran Pendidikan Sejarah yang membolehkan murid meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru. Namun, persoalannya, adakah guru-guru sejarah sekolah rendah di daerah Johor Bahru sedia dalam usaha menerapkan KPS. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) berdasarkan faktor pengkhususan subjek dan pengalaman mengajar. Ini merupakan kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan. Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden secara dalam talian. Seramai 105 orang responden dipilih melalui persampelan yang terdiri daripada guru yang mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah rendah dalam dareah Johor Bahru. Hasil daripada analisis deskriptif melaporkan bahawa guru sejarah sekolah rendah mempunyai tahap pengetahuan yang sangat. Manakala, tahap kemahiran dan sikap guru adalah tinggi dalam menerapkan KPS. Secara keseluruhannya, dapatan kajian melaporkan guru-guru sejarah sekolah rendah di daerah Johor Bahru mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dalam menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah. Analasis chi square pula digunakan bagi mengkaji hubungan tahap kesediaan guru sejarah di sekolah rendah berdasarkan faktor pengkhususan subjek dan pengalaman mengajar guru. Dapatan analisis inferensi melaporkan bahawa tahap kesediaan guru mempunyai hubungan signifikan dalam menerapkan KPS berdasarkan faktor pengkhususan subjek dan faktor pengalaman mengajar. Akhir kata, dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada para guru Sejarah terutamanya dalam melengkapkan diri dengan memiliki tahap kesediaan yang mantap dalam melaksanakan KPS kepada murid-murid -agar objektif dan matlamat kurikulum Sejarah tercapai.

References

Abbas, A.Z., & Nilofar, A.S. (2012). Experienced teacher and novies Iranian teacher’s perceptions as to the effect of instrinsic factors on teachers’ efficacy. Basic Research Journal of Education Research and Review, 1, 4-14.

Badrul Hisham Alang Osman, & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 dalam Kalangan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 10, 1–23.
Baharuddin Jabar. (2006). Pelaksanaan Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Pengajaran Guru-guru Sejarah: Satu Kajian Kes di Daerah Hilir Perak. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall Upper Saddle River.
Dancy. (2021). Meningkatkan Kemahiran Menulis Nota Sejarah Semasa Tempoh Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Dimuat turun daripada https://www.researchgate.net/publication/356458412_MENINGKATKAN_KEMAHIRAN_MENULIS_NOTA_SEJARAH_SEMASA_TEMPOH_PENGAJARAN_DAN_PEMBELAJARAN_DI_RUMAH_PdPR
Fathizaki Rifin, Anuar Ahmad, Norasmah Othman. (2021). Kompetensi Guru dalam Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(1), 194 – 205.
Heggart & Yeo. (2018). Getting the Most from Google Classroom: A Pedagogical Framework for Tertiary Educators. Australian Journal of Teacher Education, 43(3), 140-153.
Ingersoll, R., & Smith, T. (2004). The impact of induction and mentoring on beginning teacher turnover in high and low poverty schools, 81(2), 1-62.
Kamaruzaman, (2009). Laporan kajian penilaian graduan NPQH. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat. (2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Khairunnajwa, Mahzan Awang & Anuar Ahmad (2017). History Teacher Readiness in Applying Historical Thinking Skills in ‘Secondary School. Yupa: Historical Studies Journal, 1(2), 113-122.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Sejarah Tahun Lima. (2011). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lisa Yip Shukye. (2014). Kajian Tinjauan Kesediaan Guru-guru Sejarah Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam kalangan Murid-murid. Jurnal Pendidikan Kent, 13, 37-49.
Lydia Burnett. (2023). Using Historical Thinking Strategies for Improving Elementary Students’ Content Knowledge and Attitudes Towards Social Studies, 20(2), 27-96.
Mehmet Bakanlar, Yunus Emre & Onur Köksal. (2014). Analyzing The History Teaching Perception of Secondary Education Students. Journal of International Scientific Publications. 12, 904-914.
Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Noria Munirah Yakub & Ahmad Ali Seman. (2016). Historical Thinking Skills among Pre-Service Teachers in Indonesia and Malaysia. Creative Education, 7, 62-76.
Mok, S. S. (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd
Muhammad Nidzam Yaakob (2019). Analisis Keperluan Terhadap Komponen Model Myflipped. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 359-372.
Muhamad Yazid Khalil. (2018). Tahap Pengetahuan Guru Sejarah Sekolah Rendah Dalam Kemahiran Pemikiran Sejarah. Prosiding National Innovation and Invention Competition through Exhibition, 1- 12.

Nik Azleena Nik Ismail & Zahara Aziz. (2007). Kajian tinjauan kesediaan guru-guru sejarah menerapkan kemahiran pemikiran sejarah kepada para murid. Jurnal Pendidikan, 32, 119-137.
Noria Munirah dan Anuar Ahmad (2015). Kemahiran berfikir sejarah (KPS) dalam kalangan bakal guru institut pengajian tinggi awam (IPTA). Dimuat turun daripada pada https://www.academia.edu/16516299/KEMAHIRAN_PEMIKIRAN_SEJARAH_KPS_DALAM_KALANGAN_BAKAL_GURU_DI_INSTITUT_PENGAJIAN_TINGGI_AWAM_IPTA_
Nurhijrah, Hamid, Mazuki, Mansor, Anisah dan Hasnul. (2021). Penerapan Nilai Patriotisme dalam Pengajaran Sejarah Sekolah Rendah: Cabaran Pelaksanaannya dalam Kalangan Guru Pelatih. International Journal of Education and Training, 7, 1-8.
Nurul Hamidzah & Mohd. Isa. (2023). Tahap Kesediaan Guru Bukan Pengkhususan Bahasa Arab dalam P&P Subjek Bahasa Arab di Sekolah Rendah Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(3), 109-120.
Putnam, R. and H. Borko. (1997). Teacher learning: implications of new views of cognition. In B. J. Biddle, T.L. Good, and I.F. Goodson (Eds.) The International Handbook of Teachers and Teaching, 1223-1296.
Ridzuan Idris, Abdullah Deraman, Norazan Mat Nor & Adi Yusoff. (2021). Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Guru Sejarah: Isu dan Cabaran. Dimuat turun daripada https://www.researchgate.net/publication/349822305_KEMAHIRAN_PEMIKIRAN_SEJARAH_DALAM_KALANGAN_GURU_SEJARAH_ISU_DAN_CABARAN
Sekaran, U. (1992), Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 2nd Edition, New York: John Willeys & Sons.
Sivapakkiam. (2017). Kesediaan dan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kalangan Guru Cemerlang Sejarah. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Siti Hawa Abdullah. (2007). Empati Sejarah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan, 22, 61-74.
Talin, R. (2015). Historical Thinking Skills – The Forgotten Skills? International Journal of Learning and Teaching. 7(1), 15-23.
Voss, T., Kunter, M., & Baumert, J. (2010). Transmissive and constructivist beliefs of pre-service and in-service teachers. Manuscript submitted for publication.
Wiersma, W. (2000). Research in education: An introduction. Boston: Allyn and Bacon.
Wineburg, S. (2001). Pemikiran Sejarah dan Perbuatan Luar Biasa Lain: Merangka Masa Depan Mengajar Masa Lalu (Perspektif Kritikal Mengenai Masa Lalu). Philadelphia: Temple University Press.
Yeager, E.A. & Foster, S.J. (2001). Why people in the past acted the way they did: An exploratory subject in historical emphathy. Journal of Social Education, 13(2001), 8-24.
Zamri Mahamood. (2019). Pembelajaran Berpusatkan Pelajar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zunaida & Abdul Razaq. (2020). Pengetahuan dan Kefahaman Sejarah Rakyat Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2024-03-01
How to Cite
SUNTHARARAJU, Santhiah; AHMAD, Anuar; OTHMAN, Norasmah. Kesediaan Guru Sekolah Rendah Dalam Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 196-211, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25931>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles