Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kualiti Pengajaran Guru Sekolah Menengah di Daerah Serian Sarawak

  • Nazuha Murad UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Mohamed Yusoff Mohd Nor

Abstract

Amalan kepimpinan transformasional pengetua berfungsi sebagai pengukur untuk menentukan keupayaan pengetua menguruskan sekolah. Amalan ini juga membantu meningkatkan profesionalisme guru untuk menyediakan pengajaran yang berkualiti tinggi.  Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua dan kualiti pengajaran guru sekolah menengah di daerah Serian, Sarawak.  Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Pengumpulan data adalah melalui borang soal selidik yang dihantar secara atas talian. Seramai 140 orang guru telah dipilih sebagai sampel kajian daripada 220 orang responden. Perisian Statical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 27.0 telah digunakan untuk menjalankan analisis deskriptif dan inferensi. Kajian menunjukkan bahawa amalan kepimpinan transformasional pengetua adalah tinggi (min = 4.23, s.p = 0.51) dan tahap kualiti pengajaran guru adalah tinggi (min = 4.06, s.p = 0.42). Analisis korelasi adalah signifikan dan positif (r = 0.714, p<0.01) antara amalan kepimpinan transformasional pengetua dan kualiti pengajaran guru. Implikasi kajian ini terhadap dasar dan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia ialah KPM perlu merancang program latihan kepimpinan yang berkesan untuk pengetua dan guru sebelum ianya dilaksanakan. Dapatan kajian ini juga dapat memberikan panduan kepada pengetua dalam mempertimbangkan empat dimensi dalam kepimpinan transformasional agar kualiti pengajaran guru dapat dipertingkatkan. Dasar dan polisi dalam sistem pendidikan juga perlu dirancang dengan baik sebelum dilaksanakan. Dengan melibatkan sampel yang lebih besar, data yang lebih jelas dan menyeluruh, kaedah kuanitatif digunakan bagi cadangan kajian akan datang. Selain itu, kajian boleh dilakukan dengan memperluaskan lokasi kajian di daerah lain selain Serian, Sarawak.


 

References

Ariff Hidayat Osman & Mahani Mokhtar. (2022). Keberkesanan Bimbingan Pembangunan Profesionalisme Guru Baharu Di sekolah Berdasarkan Pengalaman Guru Mentor. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 349 – 409.
Ambotang, A. S & Anuar L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pedagogi, pengetahuan kandungan dan komitmen Guru terhadap Kualiti Pengajaran. Jurnal Pemikir Pendidikan. 11, 50-60.
Batjo, N., & Ambotang, A. S. (2019). Pengaruh Pengajaran Guru Terhadap Kualiti Pengajaran Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(2), 30 - 42.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performances beyond Expectation. New York : Free Press.
Beruin, C. N., & Mohd Nordin, N. (2023). Kepimpinan Transformasional Pengetua dan Hubungannya dengan Komitmen Guru Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), 1- 14.e002272
Burns, J. M. (1978). Leardership New York : Harper & Row.
Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan-Asas Statistik Penyelidikan. 2(3),Ketiga. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.
Donni Pestalozi, Rudi Erwandi & M Rusni Eka Putra. (2019). Pengaruh kepimpinan Transformasional terhadap keinovatifan Guru SMA Negeri Kota Lubuk Langgau. Journal of Administration and Educational Management. 2(1), 31-38.
Ghani, M. F. A., & Radzi, N. M. (2018). Tahap kompetensi pemimpin sekolah di sekolah jenis kebangsaan tamil dalam daerah terpilih di Selangor. Jurnal kepimpinan Pendidikan, 5(3), 34-58.
Gobinathan. V. & Jamalul Lail. A.W. (2020). Kepimpinan transformasional guru besar dan kepuasan kerja guru-guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Zon Kajang. International Journal Of Education And Pedagogy. 2(2), 18-31.
Kassidy Maran & M. Azlin Norhaini. (2018). Kepimpinan Transformasional pengetua dan Prestasi Pengajaran guru di sekolah Berprestasi Tinggi di bahagian Kuching. ICOFEA 2018 Conference Proceeding. 325 – 333.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.
Liang F. S. & Tai M. K. (2021). Efikasi Kendiri Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan di Semenanjung Malaysia. International Journal of Education, Psychology and Counseling. 6 (40), 160-167.
Maliki Md Mokhtar & Mohd Nizam Sahat. (2022). Tinjauan Berkaitan Amalan Kreativiti Guru Pendidikan Islam dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. BITARA International Journal Of Civilization Of Studies And Human Sciences, 5(2), 1-10.
Man, J., Don, Y., & Ismail, S. N. (2018). Kepimpinan Transformasional dan Kualiti Guru Generasi ‘Y’. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(2), 1-10.
Madhavan, S., Basri, R., Mohd Ayub , A. F., & Asimiran , S. (2020). Kualiti bimbingan pengajaran oleh “Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah” (School Improvement Specialist Coaches - SICS+) sebagai faktor peramal terhadap kualiti guru di sekolah kebangsaan. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 4(3), 68-78.
Mansor, A.N., Abdullah, R. & Jamaludin, K.A. (2021). The influence of transformational leadership and teachers’ trust in principals on teachers’ working commitment. Humanit Soc Sci Commun, 8, 1-9 .
Mastura Abdul Razak, Rozita Radhiah Said, & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2021). Analisis Penulisan Objektif Menggunakan Konsep “Smart” Dalam Rancangan Pelajaran Harian Bakal Guru Bpbm Bagi Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. International Journal of Education and training, 7(2), 1-12.
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.)
Mohd Izham Mohd Hamzah, Nor Azlin Ibrahim, Jamalullail Abdul Wahab. (2020). Kepimpinan transformasional : hubungan serta peramal kepada amalan komuniti pembelajaran professional. AKADEMIKA, 90(3), 1-16.
Mohd Paris Saleh & Saedah Siraj. 2016. Analisis Keperluan Pembangunan Model Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(4), 15 – 24.
Mohd Yusof, A. S. (2021). Penggunaan Media Digital Guru-Guru di Sekolah Orang Asli. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), 215 - 227.
Mohd Yusoff, K., A. Hamid, A., & Othman, N. (2022). Hubungan Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Transformasi 25 di Daerah Jerantut. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4): 388-402.
Nor’Ain, A., Azman, I., Mohd Fazir, A. L., Najiha, H. O. (2017). Peranan Program Pementoran Dalam Meningkatkan Kejayaan Menti: Kajian Empirikal Amalan Komunikasi di Sebuah Universiti Awam Malaysia. Geografia-Malaysia Journal Of Society And Space, 11(10), 89-100.
Nor Azlin Ibrahim, Mohd Izham Mohd Hamzah & Jamalul Lail Abdul Wahab, (2020). Kepimpinan transformasional : hubungan serta peramal kepada amalan komuniti pembelajaran professional. AKADEMIKA, 90(3), 1-16.
Normiati & Abdul Saad.( 2019). Pengaruh Pengajaran Guru Terhadap Kualiti Pengajaran guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 30 – 42.
NurSyafia Saffiee, Aida Hanim abdul Hamid & Ghazali Darusalam. (2018). Amalan Kepimpinan Transformationa Dalam Kalangan Guru Besar terhadap Keberkesanan Sekolah Di Daerah Subis. Malysian Online Journal Oof Education. 2(2), 21 – 28.
Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2017). Tahap Amalan Guru Besar Serta Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Sekolah Rendah. Journal of Society and Space. 13(3), 65-74.
Ong, C.T & Jamalul Lail, A.W. (2020). Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja guru di SJKC Negeri Perlis. ICOFEA 2020 Conference Proceeding. 55-62.
Osman, A. H., & Mokhtar, M. (2022). Keberkesanan Bimbingan Pembangunan Profesionalisme Guru Baharu Di Sekolah Berdasarkan Pengalaman Guru Mentor. Jurnal Pembangunan Pendidikan, 4(1), 31-40. https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.1.31.
Roslina Mohd Nor, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Hamdzun Haron. (2019). Tahap pengetahuan pedagogi ilmu kandungan guru seni visual sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia. 44(1),137 – 150.
Satangah@Salim, L., & Abdullah, M. K. (2021). Komitmen Organisasi Sekolah dan Hubungannya dengan Kualiti Pengajaran Guru Bahasa Melayu Tahap Satu di Luar Bandar Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(1), 159 - 167.
Sia, G. C., Aida Hanim A. Hamid & Norasmah Othman. (2022). Hubungan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Tinggi Persendirian Cina Di Negeri Johor. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 56–69.
Stephanie, L. S. N., & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2023). Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua dan Hubungannya dengan Komitmen Guru di Sekolah Menengah Daerah Subis, Sarawak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), e002269.
Yusoff, M. A. M., & Ismail, S. N. (2021). Kepimpinan Transformasioanal Iklim Sekolah dan
Kepuasan Kerja Guru. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 6 (42), 508-518. 10.35631/IJEPC.642041
Wulandari, T. (2022). Transformational principal leadership on teacher performance: a literature review. International Journal of Current Science Research and Review, 05(11). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i11-05
Zaini, Z. H. (2021). Pengaruh Kepimpinan Transformasional Guru Besar Terhadap Pembangunan Profesional Guru Prasekolah Kebangsaan Di Negeri Perak. Tesis Sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Zurina Mustaffa, Zahara Hussin & Abdul Muhsien Sulaiman. (2021). Tahap Pengetahuan Kurikulum Dan Amalan Pedagogi Terbeza Guru – Guru Pendidikan Islam Zon Selatan. Tinta Artikulasi membina ummah, 7(2), 1- 11.
Published
2024-03-01
How to Cite
MURAD, Nazuha; MOHD NOR, Mohamed Yusoff. Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kualiti Pengajaran Guru Sekolah Menengah di Daerah Serian Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 14-27, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25605>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles