Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Talian Dan Keupayaan Murid Untuk Berkomunikasi Secara Berkesan: Kajian Integratif

  • Ehqa Dhabita Mohd Nasir university of malaysia sabah
  • Denis Lajium

Abstract

Kejayaan kemahiran komunikasi melalui pembelajaran berasaskan projek secara atas talian boleh dicapai apabila murid berupaya untuk menyatakan pendapat, berbincang dengan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah, berinteraksi, berdialog dan berhujah berdasarkan bukti. Sebagai mengiktiraf kepentingan strategi pembelajaran berasaskan projek secara atas talian dalam mempengaruhi kemahiran berkomunikasi murid, oleh itu, kertas kerja ini bertujuan untuk mensintesis literatur berkaitan yang sedia ada bagi mewujudkan asas teori pembelajaran berasaskan projek yang mengetengahkan penerapan elemen 4K iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan kritikal, yang memfokuskan pengaruhnya terhadap kemahiran komunikasi murid. Reka bentuk kajian dijalankan secara kualitatif yang menggunakan kaedah pensampelan bertujuan. Data temu bual , pemerhatian dan dokumen di analisis dengan menggunakan kaedah bola salji. Penyelidik memilih kes pertama yang memenuhi kesemua kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan data yang padat. Analisis dijalankan terhadap tujuh orang responden. Secara konklusinya, pembelajaran berasaskan projek memenuhi ciri utama intervensi berkesan bagi pembelajaran abad ke-21 kerana pembelajaran berasaskan projek (PBP) merupakan model pendidikan yang mengutamakan projek dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang juga merupakan satu kaedah instruksional yang membenarkan murid membina kemahiran dan mendapatkan ilmu melalui projek, pembelajaran koperatif dan teknik 'hands on'. Melalui pelaksanaan projek, murid dapat membina pengetahuan dan kemahiran melalui proses inkuiri. Selain itu, melalui proses penyelesaian masalah, murid mampu berbincang untuk mendapatkan kesepakatan dalam kumpulan, berdialog secara aktif, berkongsi maklumat, berani menyatakan pendapat dan berhujah berdasarkan bukti. Pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan projek menjadikan kaedah intruksi ini boleh disesuaikan dengan murid yang berbeza-beza latar belakang, umur dan tahap pendidikan. 


 


 

References

Jeremy L. HSU, Stanley M. LO, Brian K. SATO. (2021). Defining Understanding:

Perspectives from Biology Instructors & Biology Education Researchers. The American Biology Teacher, No. 6.

Ismail, Anita, Muda @Ismail, Farah Laili, Sulaiman, Adibah, Mohd Nizah, Mohd Azmir, Abdul Latiff, Latifah, Sulaiman, Mashitah, Mat Yaacob, Siti Norbaya, Kandil, Hisham Mohammad Taky Eldin, (2020). Pembentukan Pemikiran Kreatif dan Kritis: Hubungannya Dalam Menyelesaikan Masalah. Sains Insani, 5(1).

Mohammad Hazim Amir Nordin. (2020). The Culture of Learning Continuum :

Promoting Internal Values In Higher Education. Jurnal of Studies In Higher

Education.

Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria

& Fazrulhelmi Ahmad. (2020). Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21) Secara Atas Talian Dalam Subjek Psikologi Pendidikan. (Buku Kurikulum dan Instruksi Siri 11, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia). Bab 4,27-36. Diambil

Semula dari

https://fptv.uthm.edu.my/images/journal_book_chapter/full_book_chapter_Sir i_11_latest.pdf

Muhammad Sabri Sahrir, Nurulhuda Osman, Ilyani Syiham Muhammad. (2020).

Aplikasi ‘Konsep 4C’ Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelajar

Sarjana Mod Pengajian Pendidikan Bahasa Arab Cuti Sekolah UIAM. e-Jurnal

Bahasa dan Linguistik. Diambil semula dari e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-

JBL) (kuis.edu.my)

W. Sumarni and S. Kadarwati. (2020). Ethno-Stem Project-Based Learning: Its

Impact To Critical And Creative Thinking Skills. Jurnal Pendidikan IPA

Indonesia, 11-21.

Ulfi Indriyani. (2020). Upaya Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa Dalam

Pembelajaran Sejarah Melalui Strategi Giving Question Getting Answer.

Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 9 (1). 2020. 85-94.

Nor Khayati Basir, Mohd Isa Hamzah, Khadijah Abdul Razak. (2020). Sikap dalam

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Terhadap Pencapaian Pelajar

Politeknik di Negeri Perak. ResearchGate. Diambil semula dari

https://www.researchgate.net/publication/345150558_Sikap_dalam_Pendekat

an_Pembelajaran_Berasaskan_Projek_Terhadap_Pencapaian_Pelajar_Politekni k_di_Negeri_Perak

Joseph, Suresh Kumar, Alimon, Hashimah, Yusoff, Amri. (2019). Learning Biology

through Digital Games (DG) in Form Four Classrooms in Malaysia. Journal of

Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 42.

Wong Weng Siong. (2018). Pembelajaran Berasaskan Permainan dalam Pendidikan

STEM dan Penguasaan Kemahiran Abad Ke-21. Politeknik & Kolej Komuniti

Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, 2018

Nargis, Armelia, Lisa, (2018). Optimizing EFL learners' communicative competence

through short movie project. Asian EFL Journal, 20(5).

Nindiya Eka Safitri. (2018). Meningkatkan Teamwork Skills Melalui Layanan

Bimbingan Klasikal Berbasis Cooperative Learning. Tajdidukasi, Volume VIII, No. 1.

Kamisah, Osman, Siti Mariam, Zazam, (2017). Pengetahuan dan kemahiran guru

Sains sekolah rendah terhadap pemupukan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (

Kbat ) dalam pembelajaran. ResearchGate.

Halim, Mohamad Nizam Arshad dan Abdul, (2017). Menjana kemahiran berfikir aras

tinggi (KBAT) dalam penyelesaian masalah matematik tambahan. Universiti

Teknologi Malaysia.

Akhtar H, Abdul Ghani Azmi I, (2017). Komunikasi kepimpinan berkesan. Jurnal

syariah, 25(3).

Amir, Aris, Ahmad Rozelan, Yunus, (2016). Komunikasi Berkesan. ResearchGate.

Fazilah Binti Razali, Othman Bin Talib, Azraai Bin Othman. (2016). Aplikasi

Kemahiran Proses Sains Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Untuk Mata Pelajaran Biologi. Jurnalkurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil 4, Isu 3

Maimunah Binti Nasir. (2016). Pembelajaran Berasaskan Masalah Dan Amalan

Pembelajaran Arah Kendiri Ke Arah Perubahan Kefahaman Murid Tingkatan

Enam Dalam Konsep Genetik. (Tesis Doktor Falsafah, Universiti Sains

Malaysia). Diambil semula dari

http://eprints.usm.my /31557/1/MAIMUNAH_BINTI_NASIR_24.pdf

Nor Ezah Binti Ariffin, Nurulwahida Binti Hj. Azid @ Aziz. (2016). Persepsi Murid

Tahun Lima Terhadap Penggunaan Kaedah Model Bar Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Tajuk pecahan. International Seminar on

Generating Knowledge Through Research, 1 (2016), 287-304

Sumarni W. (2015). The Strenghths and Weaknesess of the Implementation of

Project Based Learning: A Review. International Journal of Science and

Research (IJSR), 4(3).

Aziza Kavlu. (2015). Implementation of Project-Based Learning (PBL) in EFL

(English as a Foreign Language) classrooms in Fezalar Educational Institutions (Iraq). 5th International Research Conference on Education, ISSN 2298-0180.

Fazliza Binti Che Mat. (2015). Kesan Pengajaran Dialogik Terhadap Kemahiran

Menaakul Saintifik, Kemahiran Berhujah dan Pencapaian Sains Dalam

Kalangan Murid Sekolah Rendah. (Tesis Doktor Falsafah, Universiti Sains

Malaysia). Diambil semula dari http://eprints.usm.my/31391/1/FAZLIZA.pdf

KPM, (2015). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Perlaksanaan KBAT di

Sekolah. Buletin Anjakan.

Zakaria, Suhaimi, Othman, Aris, Baharuddin, Mohammed, Hasnah, Zaid, Norasykin

Mohd, Abdullah, Zaleha, (2014). Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi

melalui model stesen rotasi pelbagai mod. Konvensyen Antarabangsa Jiwa

Pendidik.

Mohd Azli Yeop, (2013). Kesan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek

Berteraskan. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI.

Brown C,TEXAS A. (2012). The implementation of project-based learning. National

Forum of Educational Administration & Supervision Journal 26-26, 30(1).

Rian Vebrianto, Kamisah Osman. (2012). Keberkesanan Penggunaan Pelbagai

Media Pengajaran dalam Meningkatkan Kemahiran Proses Sains dalam

Kalangan Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 37(1)(2012), 1-11

Hafiza Binti MD Nasir. (2012). Keberkesanan Pembelajaran Aktif Terhadap

Pencapaian Pelajar Perempuan Dalam Biologi. Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional.

Halizah Binti Awang. (2010). Kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap

Penguasaan Kemahiran Generik Dan Pencapaian Akademik Pelajar Di

Politeknik Malaysia. Tesis Doktor Falsafah.

Khairulhelmi Katip, Bazitah Abu Bakar, Florence Fletcher Malia. (2005). Tinjauan

Perlaksanaan Pembelajaran Berkumpulan Di Kalangan Pelajar Institusi

Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Di Johor Bahru. Jurnal Pendidikan, 10(2005),1-7
Published
2024-03-01
How to Cite
MOHD NASIR, Ehqa Dhabita; LAJIUM, Denis. Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Talian Dan Keupayaan Murid Untuk Berkomunikasi Secara Berkesan: Kajian Integratif. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 250-275, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25334>. Date accessed: 15 june 2024.
Section
Articles