Penguasaan Aplikasi Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Pelajar Sejarah Tingkatan Enam

  • M. Kaviza
  • Zulkefli Othman
  • Noor Seha Bahari
  • Rohiza Mat Isa

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dalam kalangan pelajar sejarah Tingkatan Enam. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan yang melibatkan seramai 170 orang pelajar sejarah Tingkatan Enam Semester Pertama (2022/2023). Soal selidik yang telah diadaptasi, disahkan oleh pakar serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik telah digunakan. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa tahap penguasaan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi walaupun hanya konstruk kemahiran membuat interpretasi sahaja yang berada pada tahap sederhana. Selain itu, tahap penguasaan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah berada pada tahap tinggi bagi pelajar pemikiran kritis tinggi dan berada pada tahap sederhana bagi pelajar pemikiran kritis rendah walaupun tidak terdapat perbezaan penguasaan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah berdasarkan pelajar berbeza pemikiran kritis. Namun, hanya konstruk kemahiran meneroka bukti dan kemahiran membuat rasionalisasi sahaja yang berbeza antara pelajar tahap pemikiran kritis tinggi dan pelajar pemikiran kritis rendah. Implikasi kajian ini telah mencadangkan terdapat suatu keperluan kepada para guru sejarah untuk merancang pedagogi yang sesuai bagi membolehkan para pelajar dapat menguasai aplikasi kemahiran pemikiran sejarah yang disarankan dalam kurikulum sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.

References

Abd Ghapa Harun (2012). Memahami Ilmu Sejarah Kaedah Penyelidikan dan Penulisan Sejarah. Kertas yang dibentangkan di Summit Hotel Subang USJ, 2-5 November 2012.
Aktin, 2016; Aktin, K. (2016). A Semiotic analysis on the ultization of historical thinking skills in pre-school period. Academic Journals, 11, 1335-1366.
Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2018). Dokumen standard dan pentaksiran mata pelajaran Sejarah Tingkatan Empat dan Lima. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bickford II, J. H., & Bickford, M. S. (2015). Historical thinking, reading and writing about world’s newest nation, South Sudan. Social Studies Research and Practice, 10(2), 111–123.
Chapman, A. (2012). Developing an understanding of historical thinking through online introduction with academic historians: Three case students. Yearbook of the International Society of History Didactics, 21-40.
Claravall, E.B & Irey, R. (2023). Fostering historical thinking: The use of document based instruction for students with learning differences. The Journal of Social Studies Research, 46, 249-264.
Claravall, E.B. (2017, Julai/Ogos). Thinking like a historian: Developing disciplinary literacy in history among middle school struggling readers. Literacy Today, 32-33
Cowgill II, D.A., & Waring, S.M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of Student and Teacher Ability to Analyze Sources. Journal of Social Studies Education Research. 8(1), 115-145.
Culminas-Colis, M.V., & Reyes, W.M. (2016). Teaching historical thinking skills through “reading like a historian” method. The Normal Light, 10(1), 56-77.
Greene, S. (1994). The problems of learning to think like a historian: Writing history in the culture of the classroom. Educational Psychologist, 29(2), 89-96.
Gustafson, G.C., & McGonnell, M. (2017). Learning to think, read and write like historians. Education Voice, 10, 2-19.
Hartini Husain & Hamdan Aziz. (2022). Exploratory Factor Analysisng (EFA) and Confirmatory Factor Analysisng (CFA) to measure the validity and reliability constructs of Historical Thinking Skills, TPACK and application of Historical Thinking Skillas. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 7(46), 608 – 623.
Hishamudin Ibrahim (2022). Meningkatkan kemahiran menulis esei sejarah STPM di kalangan pelajar Semester 1, SABS melalui Gampang Bermadu 2, 3.0. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(2), 69-82.
Hynd, C., Holschuh, J.P., & Hubbard, B.P. (2004). Thinking like a historian: College students reading of multiple historical documents. Journal of Literacy Research, 36(2), 141-176.
Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Kedoktoran Universiti Kebangsaan Malaysia yang tidak diterbitkan.
Jayanthhe Veerapan Pakerisamy (2015). Kesan Kaedah Inkuiri Atas Talian Secara Kolaboratif Bersama Perancahan Penghujahan Terhadap Penaakulan Sejarah Dan Kualiti Hujah Dalam Kalangan Pelajar Sejarah Tingkatan Empat.Tesis kedoktoran, Universiti Sains Malaysia.
Kaviza, M. (2019). Hubungan Penerapan Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah dalam Kalangan Murid. Juku: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 30-38.
Kaviza, M. (2021). Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Pendidikan Sejarah: Satu Sorotan Kajian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(11), 490 - 500.
Korber, A., & Meyer-Hamme, J. (2015). Historical thinking, competencies, and their measurement: Challenges and approaches. In K.Ercikan, & P. Seixas (Eds.), News directions in assessing historical thinking. New York: Routledge.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. Duluth: University of Minnesota.
Lee Bih Ni & Nurul Asyikin Hassan. (2021). Memupuk Kemahiran Pemikiran sejarah dalam pengajaran sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 11, 81-87
Levesque, S. (2016). Why should historical thinking matter to students? Agora, 51(2), 4-8.
Majlis Peperiksaan Malaysia. (2012). Sukatan Pelajaran Sejarah dan Kertas Soalan Contoh. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Miki, Y., Kojiri, T., & Seta, K. (2015). “If Thinking” Support System for Training Historical Thinking. Procedia Computer Science, 60, 1542-1551
Mohamed Ali Haniffa, Nurhijrah Zakaria & Ayu Nor Azilah Mohamad. (2020). No one left behind, membina kemahiran pemikiran sejarah (KPS): Penelitian awal dari sudut pandangan seorang pendidik. International Research Journal of Education and Sciences. 4 (1). 1-5
Noorhawani Abd Wahid & Anuar Ahmad (2023). Penerimaan Murid Terhadap Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) di Sebuah Sekolah Menengah dalam Daerah Kluang, Johor. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 8(6), 1-23.
Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw Hill.
Nurul Affa Abdul Mansor & Anuar Ahmad. (2022). Hubungan antara pembelajarab berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi dalam kalangan murid sekolah rendah. \jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 242 - 255
Nurul Hafizah Maarof, Nurul Suzaina Joli, Kamarul Zaman Hamzah & Rorlinda Yusof (2021). Persepsi amalan kemahiran pemikiran sejarah: Tinjauan terhadap perbezaan pencapaian pelajar pintar dan berbakat. International Journal of Modern education, 3 (10), 1-18.
Peck, C., & Seixas, P. (2008). Benchmarks of historical thinking: First steps. Canadian Journal of Education, 31, 1015-1038.
Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Huraian sukatan pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia
Rosy Talin. (2015). Historical thinking skills: The forgotten skills? International Journal of Learning and Teaching, 7(1), 15–23.
Sabaria Juremi, (2003). Kesan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Kemahiran Berfikir Kritis, Kreatif, Proses Sains dan Pencapaian Biologi.Tesis Kedoktoran tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia.
Trombino, Denise L. "The Experiences of Secondary Social Studies Teachers with Historical Thinking Skills" (2010). Doctor of Philosophy (PhD), Dissertation, Teaching & Learning, Old Dominion University.
Twyman, T., McCleery, J., & Tindal, G. (2006). Using concepts to frame history content. The Journal of Experimental Education, 74(4), 331–349.
Wineburg, S., & Martin, D. (2004). Reading and rewriting history. Teaching for Meaning, 62(1), 42-45.
Yong, K.S & Faridah Mydin Kutty. (2020). Keberkesanan aplikasi Coggle dalam meningkatkan pencapaian sejarah Tingkatan 6 bagi topik “Perluasan Kuasa Barat di China” di SMK Selinik Kapit. Jurnal Dunia Pendidik, 2(1), 11-30.
Published
2023-12-01
How to Cite
KAVIZA, M. et al. Penguasaan Aplikasi Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Pelajar Sejarah Tingkatan Enam. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 33-42, dec. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/24962>. Date accessed: 26 feb. 2024.
Section
Articles