Penglibatan Ibu Bapa dalam Menyokong Pembelajaran Murid Prasekolah di Rumah

  • Aqilatuzzahrah Azharuddin
  • Kamariah Abu Bakar

Abstract

Keadaan ibu bapa atau keluarga yang bersedia membantu dan terlibat untuk perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran mereka adalah sangat penting. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penglibatan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran murid prasekolah di rumah melalui beberapa aspek penglibatan. Pendekatan kajian kuantitatif dengan reka bentuk kaedah tinjauan menggunakan instrumen soal selidik yang diadaptasi dari Program Sarana Ibu Bapa (KPM 2013) yang melibatkan seramai 347 responden telah digunakan. Kajian rintis dengan n=50, menunjukkan nilai pekali korelasi Cronbach Alpha adalah α = .943. Dapatan kajian menunjukkan penglibatan ibu bapa adalah cemerlang dalam aspek penyediaan suasana pembelajaran di rumah (M=4.11, SP=1.048), aspek interaksi sosial dengan anak-anak di rumah (M=27.81, SP=8.820) dan aspek komunikasi dengan anak-anak di rumah (M=25.08, SP=8.016 ). Kesimpulannya, kajian ini memberikan gambaran bahawa walaupun aspek persekitaran pembelajaran, interaksi sosial dan komunikasi berada pada tahap yang sangat baik namun penambahbaikan masih perlu dilakukan dalam aspek sokongan terhadap kecemerlangan anak supaya keseluruhan tahap penglibatan ibu bapa boleh mencapai tahap cemerlang menjelang 2025.

References

Amir Nordin Dollah & Mohd Mokhtar Tahar. (2022). Penglibatan ibu bapa dalam PdPR di rumah murid berkeperluan khas pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan 4(1): 305-317.
Athirah Zainal Abidin, Nor Mashitah Mohd Radzi, Hamsa Hameed Ahmad & Putri Afzan Maria Zulkifli. (2021). Kesahan instrumen pentaksiran sosioemosi kanak-kanak (IPSK) menggunakan Model Miller. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 10(2): 118-131.
Audrey Addi-Raccah & Yael Grinshtain. 2021. Teachers’ professionalism and relations with parents: teachers’ and parents’ views. Research Papers in Education. DOI: https://10.1080/02671522.2021.1931949
Barnett, M.A., Paschall, K. W., Mastergeorge, A. M., Cutshaw C. A. & Warren, S. M. (2020). Influences of parent engagement in early chilhood education centers and the home on kindergarten school readiness. Early Chilhood Research Quarterly 53. 260-273.
Dini, J. P. A. U. (2021). The Role of Student’s Parent in Shaping Home Learning Environment (HLE) for Early Childhood. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 1512-1535.
Emine Ahmetoglu, Ibrahim H. Acar & Manolya Asik Ozturk. (2022). Parent involvement and children’s peer interactions. Current Psychology. 41: 4447-4456.
Evelyn Banu & Ruslin Amir. (2020). Gaya asuhan paling dominan di kalangan murid Bidayuh Padawan berpencapaian akademik rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. 2(1): 137-147.
Fan Xitao. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A growth modeling analysis. The Journal of Experimental Education. 70(1): 27-61. DOI: https://10.1080/00220970109599497
Fiskerstrand, A. (2022). Literature review – parent involvement and mathematic outcome. Educational Research Review. 37. DOI: https://doi.org/10/1016/j.edurev.2022.100458
Hazeline Hazel Benedict Gunir & Aliza Alias. (2021). Satu kajian kes di sebuah Sekolah Rendah Pendidikan Khas di Daerah Keningau mengenai persepsi guru bagi penglibatan ibu bapa Etnik Dusun dalam pembelajaran murid khas. Jurnal Dunia Pendidikan 3(1): 602-617.
Irma Yanti Mahamud, Norlizah Che Hassan & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2018). Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak di rumah dan hubungannya dengan pencapaian akademik murid Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi. 5(1):42-62.
Jalal Deen Careemden & Mohd Mahzan Awang. (2022). The effects of demographic factors on parental educational support for their children’s learning. Journal of Social Science and Humanities. 9(4): 229-242.
Kementarian Pendidikan Malaysia. (2012). Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya. http://www.mohe.gov.my.
Kementarian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya. http://www.mohe.gov.my.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Sarana Ibu Bapa; Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP 2.0. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Pelan Pembanguna Pendidikan Malaysia 2013-2025; Laporan Tahunan 2020. Putrajaya: Unit Pelaksanaan Dan Prestasi Pendidikan (PADU).
Lo Mageret & Ruhizan M. Yasin. (2022). Penglibatan ibu bapa dalam komuniti serta hubungannya dengan motivasi murid SJKC sepanjang PdPR. Malaysian Journal of Social Science and Humanities (MJSSH). 7(4). DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i4.1426
Macliffton Tembak Sinau & Faridah Yunus. (2020). Penglibatan ibu bapa / keluarga dalam pembelajaran sains awal – bagaimanakah meningkatkan sumbangan mereka?. Jurnal Dunia Pendidikan. 2(2), 86-96.
Marti, M., Merz E. C., Repka, K.R., Landers, C., Noble, K.G. & Duch, H. (2018). Parent involvement in getting ready for school intervention is associated with changes in school readiness skills. Frontiers in Psychology. 9(759): 1-15. DOI: https://doi:10.3389/fpsyg.2018.00759
McDowell, K., Jack, A. & Compton, M. (2018). Parent involvement in Pre-Kindergarten and the effect on student achievement. The Advocate. 3(6). 1-24.
Miller, E. C. & Krajcik, J.S. (2019). Promoting deep learning through project-based learning: a design problem. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research. 1(7). DOI: https://10.1186/s43031-019-0009-6
Mohammad Fadzia Termize, Ruhizan Mohd & Ahmad Zamri. (2021). Tahap sokongan ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid B40 di sekolah luar bandar. Jurnal Dunia Pendidikan. 3(1). 707-717.
Ngu Leh Seng. (2017). Pengaruh gaya keibubapaan, penglibatan ibu bapa dan kecerdasan emosi terhadap pencapaian akademik di Limbang, Sarawak. Ringkasan tesis Dr. Fal. Universiti Utara Malaysia.
Nor Fatinah Jaafar, Azizah Zain & Zarina Eshak. (2020). Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 9(SI): 52-60.
Nurhusana Binti Abdul Malik. (2017). Penglibatan ibu bapa dalam perkembangan holistik kanak-kanak di taska permata kemas. Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Paedah Abd Halim. (2011). Kepentingan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Puccioni, J. (2018). Parental beliefs abaout school readiness, home and school-based involvement, and children academic achievement. Journal of Research in Childhood Education.1-20. DOI: https://doi.org/10.1080/02568543.2018.1494065
Puccioni, J., Froiland, J. M., Moeyaert, M., Desir, S. & Galimore Z. (2022). Associations among African American’ beliefs, involvement and measures of school readiness. Journal of Child and Family Studies. 31: 1246-1260
Rahman, N. A. A., & Alavi, K. (2023). Pattern of Interpersonal Communication Between Parents and Adolescence among The B40 Family: Pola Komunikasi Interpersonal antara Ibu Bapa dan Remaja Dalam Kalangan Keluarga B40. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 9(1), 1-11.
Rimm-Kaufman, S. (2004). School transition and school readiness: an outcome of early childhood development. Encylopedia on Early Childhood Development.1-7.
Rimm-Kaufman, S. R. & Sandilos, L. (2017). School transition and school readiness: an outcome of early childhood development. University of Virginis, USA.19-25.
Safinah Binti Ismail. (2022). Pola komunikasi ibu bapa dalam keluarga muslim. Ringkasas tesis Dr. Fal. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Serpil Pekdogen & Esra Akgul. (2017). Preschool children school readiness. International education Studies. 10(1). DOI: https://10.5539/ies.v10n1p114
Shanti Ramalingam, Mahendran Maniam, Gunasegaran Karuppanan. (2019). Penglibatan ibu bapa dalam pencapaian akademik pelajar Sekolah Tamil di Selangor. Muallin Journal of Social Science and Humanities. 3(3), 308-323.
Suresh Kumar N Vellymalay. (2013). Relationship between malay parents’ socioeconomic status and their involvement in their children’s education at home. 8(1): 098-108.
Tunceli, H, I. & Akman, B. (2013). The investigation of school readiness level of six years old preschool children in terms of different variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 106: 2899-2905.
United Nation s Children’s Fund (UNICEF). (2012). School readiness: a conceptual framework. Retrieved on http://www.unicef.org/education/files/Chil2Child_ConceptualFramework_FINAL(1).pdf
Wan Nor Adibah Binti Wan Ahmad. (2021). Peranan ibu bapa dalam mendidik anak bagi memelihara institusi kekeluargaan pada perspektif Maqasid Al-Shari’ah. Disertasi Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Xia Xiaoying, Hackett, R. K. & Webster, L. (2019). Chinese parental involvement and children’s school readinesse: the moderating role of parenting style. Early Education and Developmen. DOI: https://10.1080/10409289.2019.1643439
Zaharah Osman. (2015). Kesan implementasi Modul Kompetensi Sosioemosi terhadap kemahiran sosial kanak-kanak prasekolah. Journal of Science. (1): 75-82
Published
2023-09-30
How to Cite
AZHARUDDIN, Aqilatuzzahrah; ABU BAKAR, Kamariah. Penglibatan Ibu Bapa dalam Menyokong Pembelajaran Murid Prasekolah di Rumah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 68-81, sep. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/24214>. Date accessed: 26 june 2024.
Section
Articles