Penggunaan Buku Teks Dan Hubungannya Dengan Amalan Nilai Patriotisme Dari Perspektif Murid

  • Sivakumar Ramachindran
  • Mohd Mahzan Awang

Abstract

Patriotisme merupakan aspek penting dalam pendidikan negara kita. Aspek ini diterapkan melalui mata pelajaran Sejarah. Maka buku teks sejarah dijadikan alat bantu mengajar yang terbaik untuk pula memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai patriotisme ini dengan memasukan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Buku teks sejarah yang tersusun dan berkualiti mampu meningkatkan pengetahuan sejarah dan amalan nilai patriotisme murid. Maka kajian ini dijalankan bagi melihat sejauhmana buku teks dapat menjadi alat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan murid tingkatan 4 di sekolah menengah. Dengan menggunakan kaedah tinjauan, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif deskriptif. 132 murid sejarah tingkatan 4 dari sebuah sekolah menengah Lembah Klang telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk meneliti data. Mengikut dapatan kajian, murid secara amnya menilai bahan buku teks sejarah 3.86 min dengan sisihan piawai 1.473. Keputusan ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, murid mempunyai tahap persepsi yang sederhana tinggi terhadap maklumat dalam buku teks sejarah. Jumlah nilai min bagi persepsi murid terhadap amalan patriotisme ialah 3.54 dengan sisihan piawai 0.971. Keputusan ini menunjukkan bahawa persepsi murid terhadap amalan patriotisme selalunya adalah sederhana positif. Dari perspektif murid, kajian ini membuktikan bahawa buku teks sejarah memberi kesan kepada amalan nilai patriotisme dalam kehidupan mereka. Nilai patriotisme bukan sekadar sesuatu nilai yang dibaca dan dihafal untuk peperiksaan sebaliknya ia perlu mendorong murid-murid untuk menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupannya.

References

Abdul Razaq Ahmad & Mohd Mahzan Awang. 2016. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Mata Pelajaran Sejarah: Perlaksanaandan Cabaran. Proceeding 7th International Seminar on Regional Education. 435-445Anuar bin Ahmad, Peter Ling Huo Hang, 2020, Berbangga sebagai rakyat Malaysia: satu kajian tentang pengetahuan nilai patriotism murid berdasarkan pembelajaran isi kandungan sejarah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahmad, A. R., Awang, M. M., Seman, A. A. & Abdullah, R. B. (2013). The Skills of Using History Textbooks In Secondary School. Asian Social Science, 9(12): 229.
Anuar Ahmad, Peter Ling Huo Hang & Nur Atiqah Tang Abdullah, 2021. Pengetahuan nilai patriotisme murid berdasarkan pembelajaran subjek sejarah. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, 95-116.
Artha Jeane Claudya Amanda Kalalo, Ahadi Sulissiawan, A. Totok Priyadi, 2019. Nilai patriotism dalam novel Keluarga Gerilja dan implementasinya sebagai pembelajaran di sekolah. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1-12.
Darmawan, W. & Mulyana, A. (2016). Antara sejarah dan pendidikan sejarah: analisis terhadap buku teks pelajaran sejarah SMA berdasarkan kurikulum 2013. Factum, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 5(2).
Dahlan, M. A. (2003). Penggunaan buku teks di Sekolah Bestari: tumpuan kepada Sekolah Bestari di Wilayah Persekutuan/Mas Ayu binti Dahlan (Doctoral dissertation, University of Malaya).
Fernando, J. M. (2017). Penubuhan Persekutuan Malaysia Dalam Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima. Seminar Guru Sejarah: Pemantapan dan Pengisisan Ilmu Sejarah Topik Terpilih dalam Sukatan Sejarah Tingkatan 5.
Hussein Hj. Ahmad, 1985. Penggubalan kurikulum baru sekolah menengah: peranan buku teks dan peperiksaan dalam KBSM, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Universiti Sains Malaysia, (7), 1-11
Jais Abdul Hamid, Mohd Sohaimi Esa, Romzi Ationg, Irma Wani Othman, Sharifah Darmia Sharif Adam, Budi Anto Mohd Tamring dan Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, Penerapan patriotism dalam kalangan guru-guru sejarah sekolah menengah di Sabah, International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC) 6 (23), 42-56.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2012. Laporan jawatankuasa mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah sekolah menengah.
Lau Yi Yi, Abdul Razaq Ahmad, Mohd Mahzan Awang & Norasmah Othman, Kandungan buku teks sejarah dan hbungannya dengan pengetahuan murid, Jurnal Personalia Murid 23(2), 59-67.
Jais Abdul Hamid, Mohd Sohaimi Esa, Romzi Ationg, Irma Wani Othman, Sharifah Darmia Sharif Adam, Budi Anto Mohd Tamring & Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin. 2021. Penerapan unsur patriotisme dalam kalangan guru-guru sejarah sekolah menengah di Sabah. International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC). 6(23). 42-56.
Mohd Khir bin Kassim. 2017. Meningkatkan penguasaan murid dalam penulisan esei melalui teknik formula. Jurnal Pendidikan Tingkatan Enam. 1: 79-95.
Mookan, N., Ahmad, A. R., dan Othman, N. 2021. Pendekatan kepelbagaian pengajaran dari aspek penyampaian, alat bantu mengajar, pedagogi dan peneguhan dalam pembelajaran sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 227-238.
Muhammad Fathurrohman, Dr. 2017. Belajar dan pembelajaran moden: Konsep dasar, inovasi dan teori pembelajaran. Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta. 178-187
Novianto, A. & Mustadi, A. (2015). Analisis buku teks muatan tematik integratif, scientific approach, dan authentic assessment sekolah dasar. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 45(1)

Parvathy Rajan naidu, Norliza Abdul Majis, Suppiah Nachiappan, Jaya Kumar Veerasamy. 2021. Pengaruh sekolah terhadap amalan semangat patriotisme dalam kalangan murid sekolah menengah. Evaluation Studies in Social Sciences 2(1). 22-28.
Rupawan Ahmad. 1990. Sejarah, masyarakat dan pendidikan. JEBAT, 18: 59-69.
Samsudin, M. & Shaharuddin, S. H. A. (2012). Pendidikan Dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Di Malaysia. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 39(2).
Sharipah Aini Jaafar Arba’iyah Mohd Noor. 2016. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaransejarah di sekolah-sekolah di Malaysia, 1957 -1989, Sejarah, No. 25(2), 40-57.
Siti Fatimah Ahmad, dan Ab Halim Tamuri. 2010. Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pendidikan J-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education. 2(2), 53-6
Wilbinah. 2013. Kaedah Soalan Sejarah Kertas 3 SPM Pentaksiran 2013 Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah: Meningkatkan Semangat Patriotisme Murid. Prosiding Seminar Sejarah Dan Geografi 2013, hlm. 188-213
Published
2023-04-30
How to Cite
RAMACHINDRAN, Sivakumar; AWANG, Mohd Mahzan. Penggunaan Buku Teks Dan Hubungannya Dengan Amalan Nilai Patriotisme Dari Perspektif Murid. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 761-770, apr. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/22294>. Date accessed: 25 july 2024.
Section
Articles