Hubungan Dorongan Sosio Budaya Dengan Motivasi Pembelajaran Sejarah

  • Sanday Velayutham
  • Mohd Mahzan Awang

Abstract

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan sesuatu proses pembelajaran Sejarah dalam kalangan pelajar. Ini disebabkan motivasi pelajar sering dipengaruhi oleh aktiviti pembelajaran yang mereka ceburi dalam suasana kelas. Ini kerana motivasi pelajar yang tinggi dapat menyumbang kepada matlamat kurikulum Sejarah yang bertujuan memberi kefahaman tentang masyarakat, negara dan dunia dengan memupuk dan memperkukuh jati diri serta taat setia kepada negara sebagai warganegara Malaysia. Dorongan sosio budaya mempengaruhi motivasi pembelajaran murid. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan dorongan sosio budaya dengan motivasi pembelajaran Sejarah murid. Kajian mendapati bahawa hasil analisis bagi aspek dorongan sosiobudaya nilai inferensi mempunyai nilai yang tinggi manakala bagi motivasi pembelajaran Sejarah juga mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara dorongan sosiobudaya dengan motivasi pembelajaran Sejarah berada pada tahap yang tinggi. Melalui kajian ini juga, pengkaji mengenalpasti hubungan dorongan sosio budaya dengan motivasi pembelajaran Sejarah dalam kalangan murid di salah sebuah sekolah menengah di Lembah Klang.


 

References

Ab Rahman, S. B., & Amin, N. (2016, April). Hubungan Antara Persekitaran Bilik Darjah Kondusif Dan Motivasi Pembelajaran Pelajar IPGK Sultan Mizan, Besut. In Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Pendidik Guru 2016 (P. 440).
Fauzi, A., & Widjajanti, D. B. (2018, September). Self-regulated learning: the effect on student’s mathematics achievement. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1097, No. 1, p. 012139). IOP Publishing.
Ali, A. J., Abdullah, A. G. K., & Mohamed, I. B. (2019). Amalan Pengupayaan dan Autonomi Guru dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan Abad Ke 21. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(1), 49-58.
Anjaryani, A. M., & Edwina, T. N. Faktor-Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Motivasi Belajar pada Siswa Asli Papua terhadap Pembelajaran Sejarah.
Awang, M.M.; Hashim, A.T.M.; Hua, T.K.; Ahmad, A.R.; Mamat, N. Observations of Strategies Used by Secondary School Teachers in Physical Classrooms to Promote Positive Behaviour. Sustainability 2022, 14, 7013.
Ayub, A. F. M., Yunus, A. S. M., & Mahmud, R. (2018). Pengaruh guru, rakan sebaya dan sokongan keluarga terhadap keterlibatan matematik dalam kalangan murid sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 8(1), 1-12.
Bakar, Z. A., & Tumin, F. B. (2012). Hubungan Antara Minat Pelajar Dan Sikap Ibu Bapa Dengan Prestasi Matematik Terbaik Pelajar Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Cengiz-Istanbullu, B., & Sakiz, G. (2022). Self-Regulated Learning Strategies Impact Fourth-Grade Students' Positive Outcomes in Science Class. Journal of Baltic Science Education, 21(2), 192-206.
Chong, S. T., Jaafar, J. R., Rahim, S. A., Zainal, N., Subhi, N., & Kadir, N. B. Y. A. (2012). Motivasi Diri Dan Dorongan Ibu Bapa Terhadap Minat Akademik Belia. e-BANGI, 7(1), 26-33.
Jaafar, S. A. (2016). Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Di Sekolah-Sekolah Di Malaysia, 1957-1989. SEJARAH: Journal of the Department of History, 25(2).
Jaafar, W. N. W., & Maat, S. M. (2020). Hubungan antara motivasi dengan pencapaian matematik dalam kalangan murid sekolah luar bandar. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 10(1), 39-48.
Kaviza, M. (2019). Korelasi Antara Motivasi Intrinsik dengan Pencapaian Subjek Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(8), 1-10.
Kaviza, M. (2019). Motivasi intrinsik dalam kalangan murid tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran sejarah. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(31), 215-224.
Kaviza, M. (2020). Motivasi intrinsik dan kemahiran berfikir kritis dalam pembelajaran sejarah berasaskan analisis sumber-sumber teks: Satu kajian faktorial. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 13(1), 17-26.
Kaviza, M., Rahim, F. A., & Bukhari, N. (2018). Aplikasi Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Mata Pelajaran Sejarah dan Hubungannya dengan Motivasi Intrinsik: Satu Kajian Korelasi. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 33(1), 95-108.
Lan, Y. S. (2013). Gabungan pendekatan konstruktivisme dan Behaviorisme bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran sejarah tingkatan tiga. In Seminar Pendidikan Sejarah Dan Geografi. UMS.(29–30 Ogos).
Lui, M. Z. M., & Ahmad, A. (2021). Minat murid terhadap gaya, kaedah pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendidikan sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 211-221.
Maarof, N. H., Apfandi, N., Joli, N. S., & Yusof, R. (2020). ITRACK dalam PDP Sejarah: Tinjauan terhadap motivasi pelajar. International Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 83-97.
Mansor, N. A. A., & Ahmad, A. (2022). Hubungan antara Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dengan Kemahiran Memahami Kronologi dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 242-255.
Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Murdiana, E. (2020). Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Di Tengah Pandemik Covid-19. SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2(01), 120-137.
Nanang, J., Rahman, S., & Surat, S. (2021). Motivasi Menggunakan E Pembelajaran dan Pencapaian Sejarah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 454-464.
Nurdini, R. A., & Hanim, I. (2020). The Students'perception On Learning Using Online Method In Pandemic Era. The Seall Journal, 1(2), 33-40.
Rifiana, A. J. (2015). Hubungan Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Askeb Ii (Persalinan) Mahasiswa D4 Bidan Pendidik Universitas Nasional. Jurnal Teknologi, 18(2), 103-112.
Saad, S. A., Hamzah, R., Abu, R., & Jamaluddin, R. (2015). Pengaruh Faktor Ibu Bapa Dan Guru Terhadap Motivasi Pencapaian Pelajar Bidang Hospitaliti Kolej Vokasional. GREDuc 2015, 31.
Sahid, S. M., & Hashim, S. (2022). Sikap Guru Sejarah Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(11), e001898-e001898.
Salim, A. A. M., & Khairuddin, K. F. (2020). Penglibatan ibu bapa dalam Pendidikan murid berkeperluan khas. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(1), 265-282.
Syahrial, M. F. (2019). Pengaruh Pengalaman Dan Dorongan Keluarga Terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pgri Ronggolawe Tuban. Solusi, 17(1).
Talin, R. (2018). Kaedah Pengajaran Sejarah yang Diminati Pelajar dan Justifikasinya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(2), 137-145.
Yusof, N., Baharudin, H., Lubis, M. A., & Hakim, M. L. I. (2018). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Kaedah Bimbingan Rakan Sebaya (BRS) Dalam Pembelajaran Kosa Kata Arab. In International Conference on Islam and Global Issues (ICIGI2018). UiTM Cawangan Kelantan (pp. 696-703).
Published
2023-04-30
How to Cite
VELAYUTHAM, Sanday; AWANG, Mohd Mahzan. Hubungan Dorongan Sosio Budaya Dengan Motivasi Pembelajaran Sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 636-649, apr. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/22292>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles