Pengalaman Guru Dan Pelaksanaan Aktiviti Motor Halus Kanak-Kanak Di Pra Sekolah

  • Narulaini M. Tamizi UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Suziyani Mohamed

Abstract

Perkembangan motor halus merupakan keupayaan yang sangat penting bagi kanak-kanak yang baru menginjak ke alam persekolahan. Kemahiran ini dianggap antara kebolehan terpenting dan perlu diterapkan bagi melatih kanak-kanak menggunakan otot-otot kecil di jari kecil mereka beserta koordinasi mata dan tangan. Kajian tinjauan ini melihat tahap amalan guru mengenai motor halus berdasarkan lokasi dibandar dan luar bandar. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan seramai 80 orang guru yang mengajar di pra sekolah di sekitar Negeri Selangor dipilih sebagai responden kajian ini. Borang kaji selidik menggunakan skala likert 5 mata sebagai instrumen kajian mengukur tahap amalan dan pengalaman guru di pra sekolah sekitar Selangor. Analisis kajian menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Analisis deskriptif, analisis frekuansi dan Kolerasi Pearson digunakan bagi memperlihatkan dapatan yang dipaparkan dalam bentuk jadual dan min, peratusan, sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian dan hipotesis kajian.  Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan guru berada pada tahap yang tinggi. Kekerapan guru melaksanakan aktiviti motor halus menunjukkan guru menjalankan aktiviti setiap hari (35%), seminggu 2-3 kali (43.8%) dan sangat kurang dilaksanakan (21.3%). Manakala, bagi analisis ketiga dapatan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan di antara guru yang pernah berkursus dan kekerapan menjalankan aktiviti motor halus di dalam kelas dengan nilai r = 0.308** dan nilai p ialah 0.05. Dengan ini terdapat perkaitan diantara guru berpengetahuan dan kekerapan melaksanakan aktiviti motor halus di dalam bilik darjah. Dengan ini Ho2 nol berjaya ditolak. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi batu atas kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam meningkatkan kesediaan guru dan pengetahuan guru dalam penerapan motor halus di peringkat prsekolah bendar dan luar bandar. Manakala dari sudut ilmiah ianya dapat menjadikan bahan rujukan pada penyelidik akan datang untuk mengkaji dan memperhalusi ilmu berkaitan perkembangan motor halus kanak-kanak.


 


 

References

Abdul Razak Kassim, B. S. (2022). Kepimpinan Maya Guru Besar dan Kesediaan Guru terhadap Perubahan di Sekolah Program TS25. Akademika 92(Isu Khas), 45-58.
Arvina Meyzilia, D. M. (2018). Hubungan Antara Lokasi Sekolah terhadap Metode Mengajar Guru. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 22-29.
Asri Harun, Z. H. (2017). KAJIAN PERBANDINGAN SIKAP DAN KECEKAPAN KOMUNIKATIF KAJIAN PERBANDINGAN SIKAP DAN KECEKAPAN KOMUNIKATIF BANDAR DAN LUAR BANDAR. Jurnal Melayu, 289-303.
Azlina, A. A. (2018). Penerimagunaan Sistem Pengurusan Dokumen dan Rekod Elektronik Protokol Pembangunan Instrumen dan Kesahan KandunganMenggunakan Nilai Ketetapan Kandungan. Jurnal Pengurusan 53(2018) 20 pages, Galley Proof, 1-22.
Dr. George Mulcaire-Jones, D. R. (2022). The First Thousand Days . Issues in Law & Medicine, Volume 37, 249-256.
Eva Michel, S. M. (2020). Executive Functions and Fine Motor Skills in Kindergarten as Predictors of Arithmetic Skills in Elementary School. Developmental Neuropsychology, 1-13.
Jaeh, M. A. (2010). PERSEPSI GURU PELATIH TERHADAP PROSES PENYELIAAN DAN BIMBINGAN YANG DIBERIKAN OLEH PENYELIA PEMBIMBING BAGI PROGRAM LATIHAN MENGAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Respositori , 1-11.
Kari-Lynn Winters, T. L. (2022). Creativity, Collaboration, and Cross-Age Mentorships Using STEM-Infused Texts. The elementary STEM journa, 7-14.
Keith Costello1 and Joe Warne1, 2. (2020). A four-week fundamental motor skill intervention improves motor skills in eight to 10-year-old Irish primary school children. Costello & Warne, Cogent Social Sciences (2020), 6: 1724065, 1-16.
Kumar Raman, n. o. (2019). Jurang Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di antara Sekolah Bandar dengan Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Malaysia 44(1) Isu Khas (2019): 109-119, 109-119.
Lowe, N. K. (2019). What is Pilot Study . Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 117-118.
Mohd Qhairil, A. (2018). TAHAP PERBEZAAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGGUNAKAN ENAM TOPI PEMIKIRAN BERDASARKAN JANTINA DAN PENGKHUSUSAN DALAM KALANGAN GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM, 13-24.
Muhammad Haziq, M. S. (2020). Kesan Kelayakan Ikhtisas dan Tahun Pengalaman terhadap Pengetahuan Kurikulum Prasekolah dalam Kalangan Guru Tadika Swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia 45(2)(2020), 69-78.
Muhammad Zakwan Abdul Rahim, N. M. (2020). Pedagogi Responsif Budaya: Kesedaran, Pengetahuan dan Kesediaan Guru. Jurnal Pendidikan Malaysia 45(1) Isu Khas (2020): 25-34, 25-34.
Naznen Ismail, N. I. (2021). Peranan Guru Pengajian Turath Dalam Pembentukan Sahsiah. Al-Hikmah, 43-71.
Ngo, J. S. (2020). PERBEZAAN JANTINA DAN PENGALAMAN MENGAJAR GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM, 82-92.
Noor Alyani, N. A. (2018 ). INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PENGALAMAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA. Journal Social Sciences , 1-29.
Norhaizian Seman, A. A. (2022). Penerokaan Laras Bahasa Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Matematik Awal. Jurnal Pendidikan Malaysia 47(1) Isu Khas (2022):, 43-61.
Norizan Ismail, M. S. (2017). KESESUAIAN PROGRAM MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBI) SEKOLAH RENDAH BANDAR DAN LUAR BANDAR DI KELANTAN. Research and Innovation of Professionalism Teaching, Institute of Teacher Education, 1-13.
Nurul Ashikin, M. Y. (2020). TAHAP PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH. urnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM, 43-53.
Nurul Huda Ab Rahman, A. N. (2017). Tahap amalan guru besar serta pengajaran dan pembelajaran guru sekolah rendah. Malaysia Journal of Society and Space, 65-74.
Parisa Sedaghati, E. B. (2022). Effects of COVID-19 related physical inactivity on motor skills in children with intellectual disability. BMC Public Health, 1-9.
Ryan P. Bowles, L. E. (2020). The Development of Self-Regulation Across Early Childhood. American Psychological Association, 1-20.
Siti Masayu, R. A. (2018). KEMISKINAN KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TAHAP PENDIDIKAN RENDAH MASYARAKAT LUAR BANDAR: KAJIAN KES DI JAJAHAN BACHOK, KELANTAN. Journal of Social Sciences, 1-13.
Strooband, K. F. (2020). Systematic Review and Meta-Analyses. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics,, 319–331.
Sununthar Vongjaturapat, a. N. (2021). A COMPARATIVE STUDY OF FOREARM AND HAND MUSCLE USAGE DURING HANDWRITING PRACTICE USING HANDWRITING TOOL. Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 29, 1-16.
Wan, N. W. (2019). AMALAN GURU DALAM MELAKSANAKAN KEMAHIRAN LITERASI BAHASA MELAYU BAGI PROGRAM LINUS DI SEKOLAH RENDAH. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1-11.
YUNUS, N. A. (2018). Amalan Perancangan, Pelaksanaan dan Pentaksiran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pranumerasi di Tadika Swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia, 101-110.
Published
2023-04-30
How to Cite
M. TAMIZI, Narulaini; MOHAMED, Suziyani. Pengalaman Guru Dan Pelaksanaan Aktiviti Motor Halus Kanak-Kanak Di Pra Sekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 725-736, apr. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/22131>. Date accessed: 19 july 2024.
Section
Articles