Kesediaan Guru Sejarah Melaksankan Teknik Penceritaan dan Hubungannya dengan Minat Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah

  • Nurul Faezah Rosli
  • Zal Hasmi Anuar
  • Anuar Ahmad

Abstract

Tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti kesediaan guru dalam melaksanakan teknik penceritaan dan hubungannya dengan minat pelajar di dalam kelas dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam kalangan guru. Guru perlu mengetahui secara mendalam penggunaan Teknik penceritaan dengan baik serta mewujudkan suasana bilik darjah yang mampu menarik minat belajar. Guru boleh menggunakan intonasi yang berbeza dan gaya bahasa yang indah mengikut kesesuaian cerita. Intonasi yang tinggi digunakan untuk memberi penegasan contohnya pada bahagian pengajaran dalam seuatu cerita (Fatimah Baharin, 2014). Intonasi yang rendah dan berubah-ubah pula sesuai untuk mempengaruhi emosi pelajar bagi cerita seperti saat-saat kejatuhan islam, kewaafatan nabi dan lain-lain. Dengan cara ini, pelajar akan lebih terkesan dan memahami topik yang diajarkan secara keseluruhan. Dalam kajian ini terdapat dua batasan kajian tertentu yang dijadikan sebagai garis panduan kepada penyelidik supaya memfokuskan kepada kajian yang dilaksanakan sahaja.Pertama, kajian yang dijalankan hanya melibatkan guru-guru sejarah sahaja dan tidak melibatkan semua guru di daerah Pasir Puteh, Kelantan skop dan tumpuan kajian hanya kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap guru yang merupakan konstruk kepada kesedian guru terhadap Teknik penceritaan.   

References

Ab. Halim Mohamad & Wan Muhamad Wan Sulong. (2016). Minat Dan Sikap Pelajar Bacelor Bahasa Arab Di Ipta Malaysia Terhadap Bahasa Arab. Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT). 1(1), 21–37.
Abdul Razak Idris & Norazlina Adam. (2008). Penggunaan Internet dalam kalangan guru guru sekolah rendah di sekitar Johor Bahru, Johor. Tesis Sarjana Pendidikan.
A b d u l l a h H a s s a n & A i n o n M o h d . (1 9 9 4 ). Tatabahasa Dinamika BerdasarkanTatabahasa Dewan.Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd
Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd
Booth, A. (1993). Learning History in university: Student view on teaching and assessment. Studies in Higher Education, 18(2): 227-235.
Chua Yan Piaw. (2012). Kaedah dan statistik penyelidikan buku 2: Asas statistik penyelidikan. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.
Ernest (1989). Philosophy, Mathematics and Education in peace, P(ed) Philosophy and Education(Perspective 28), School of Education, University of Exeter.
Fadzliyah, H., Farah, F. R., Fatahiyah, E., Mohd Radzi, L. M., & Che Nazrah, M. Y. (2020). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian dan Impaknya terhadap Guru Novis Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(4), 151–162.

Fatimah Baharin (2014). Kajian Tindakan Bahasa Melayu Teknik Bercerita. Diambil daripada https://www.slideshare.net/mummytim/kajian-tindakan-bahasa-melayu-teknik-bercerita pada 03hb Mei 2018.
Green, M. C. (2004). Storytelling in Teaching. Dipetik pada April 23,2012 dari http://www.psychologicalscience.org/observer/getArticle.cfm?id=1562
Ismail. S. (2011). Program Transformasi Pendidikan Vokasional Bermula Pada 2013, Muhyiddin. Dicapai pada Januari, 2013 dari http://web8.bernama.com/bernama/ v5/bm/newsindex.php?id=612538
Kamus Dewan, Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerlinger, F. N. (1973). Review o f research in education. F. E. Peacock.
Muhammad Faizal A. Ghani (2014). Pembentukan model keberkesanan dan penambahbaikan sekolah di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Mohd Mahzan Awang., Abdul Razaq Ahmad., & Nur Sazwani Abdul Talib. (2016). Penggunaan Multimedia Dalam Pendidikan Sejarah Pada Abad Ke-21 Dan Hubungannya Dengan Minat Belajar Sejarah. Fakulti pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pemikir Akademik.7: 44-56
Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Simin Ghavifekr & Husaina Banu Kenayatullah. (2014). Pengurusan disiplin murid di sekolah kawasan bandar dan luar bandar: Perspektif
Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.
Norhayati Abd. Mukhti, H. B. Z., Tengku Mohd Tengku Sembok, Siew Pei Hwa, & Zurina Muda. (2000). A Pedagogocal Approach to Multimedia Courseware Development to Motivate Reading Habit. IEEE.
Spencer, L. M. & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons, New York.
Rabaya Muhamad & Norazah Nordin. (2014). Penggunaan AplikasiSumber Pembelajarann Terbuka (OER) Sebagai Media Pengajaran di Kalangan Guru-Guru. Seminar Aliran Terkini dalam Pengajaran Sumber dan Teknologi Maklumat: Impaknya ke atas Penyelidikan dalam Pendidikan.
Rahmad Shukor Ab Samad & Gooi, Ai Wei. (2005). Hubungan antara iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru sekolah menengah di wilayah persekutuan. Jurnal Pendidikan, 25, 163-178.
Rasmitadila, R., Widyasari, W., Humaira, M. A., Tambunan, A. R. S., Rachmadtullah, R., & Samsudin, A. (2020). Using Blended Learning Approach (BLA) in Inclusive Education Course: A Study Investigating Teacher Students’ Perception. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 15(02), 72–85.
Yogeswary Kuppusamy & Helmi Norman. (2021). Kemahiran Teknologi dan Kesediaan Melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Era Pandemik Dalam Kalangan Guru di Sekolah Rendah Tamil. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 428-441
Zulkifli Abdul Manaf & Raja Maznah Raja Hussain. (1994). Attitudes, knowledge and previous computer experience of teacher trainees in the Diploma of Education Programme at the University of Malaya. Journal of Educational Research, 16: 1-19.
Published
2023-03-31
How to Cite
ROSLI, Nurul Faezah; ANUAR, Zal Hasmi; AHMAD, Anuar. Kesediaan Guru Sejarah Melaksankan Teknik Penceritaan dan Hubungannya dengan Minat Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 442-451, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/22010>. Date accessed: 25 july 2024.
Section
Articles