Keberkesanan Kaedah Main Peranan dalam Penguasaan Kemahiran Bertutur Subjek Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan 2 di Sebuah Sekolah di Daerah Asajaya/Sadong Jaya

  • Abg. Ashmirul Abg. Abu Nawas MR.
  • Aida Hanim A. Hamid

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenalpasti keberkesanan kaedah main peranan terhadap


pencapaian pelajar dalam kemahiran bertutur Bahasa Inggeris. Kajian ini turut bertujuan


mengenalpasti kesan kaedah main peranan terhadap motivasi pelajar untuk bertutur dalam


Bahasa inggeris. Kajian ini menggunakan rekabentuk kuasi-eksperimen. Sampel kajian terdiri


daripada 63 orang pelajar lelaki dan perempuan Tingkatan 2 yang dipilih menggunakan


kaedah persampelan bertujuan di salah sebuah sekolah di daerah Asajaya/Sadong Jaya.


Pengumpulan data dilakukan melalui Ujian Bertutur Bahasa Inggeris pra dan pasca kajian,


temubual pra dan pasca kajian dan borang pemerhatian. Markah Ujian Bertutur Bahasa


Inggeris pra dan pasca kajian dianalisis secara diskriptif bagi mendapatkan min dan sisihan


piawai seterusnya membuat perbandingan antara pra dan pasca kajian. Dapatan temubual


dan borang pemerhatian pula dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Dapatan


menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian markah pelajar


kumpulan eksperimental dan pelajar kumpulan kawalan. Selain itu, berdasarkan dapatan


daripada temubual pasca kajian dan borang pemerhatian, didapati bahawa kaedah main


peranan dapat meningkatkan motivasi murid-murid untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris.


Melalui hasil kajian ini, guru-guru boleh mengaplikasikan kaedah main peranan untuk


meningkatkan kemahiran bertutur dalam subjek bahasa.

References

Nurul Ajlea, A. R., & Nooreiny, M. (2018). The Effect of Role Play and Simulation Approach on Enhancing ESP Oral Communication Skills. International Journal of Research in English Education 3(3), 64-71.
Akmal. (2018). The Effect of Role-Play Method in English Speaking Skill. Journal of Science and Social Research, 1(1), 48-52. Retrieved from http://jurnal.goretanpena.com/ index.php/JSSR/article/view/99/61
Ana, T., Mulyadi, & Novia, D. (2020). English Teacher's Perception Towards The Use of Role- Play in Teaching Speaking. English Empower, 5(2), 62-65. Retrieved from http://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/eejll/article/view/246/199
Antonoyannakis, M. (2018). Impact Factors and the Central Limit Theorem: Why citation averages are scale dependent. Journal of Informetrics, 12(4), 1072-1088. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.08.011
Azian, N. A., Siti, A. M., & Zaharah, O. (2021). Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Main Peranan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat PraSekolah. Jurnal Pendidikan Awal kanak-kanak Kebangsaan 10(2), 47-60.
Chua, Y. P. (2006) Kaedah Penyelidikan. Serdang. McGraw-Hill.
Dewa, A. S., I, W. A., & Retnyi, A. (2019). Penerapan Teknik Role Play dalam Meningkatkan Kompetensi Berbicara Bahasa Inggeris Siswa Kelas Sebelas Terhadap Keanekaragaman Personality Types di SMK Pariwisata Triatma Jaya Bandung. Litera Jurnal Bahasa dan Sastra 5(2), 46-57.
Gustyawan, T. (2019). Bermain Peran (Role-Play) dalam Pemelajaran Keterampilan Berbicara Bagi Pelajar Bipa Tingkat Pemula. Art and Design Journal 2(2), 65-68. Retrieved from https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/deskovi/article/view/515/407
Isnaini, N. (2018). The Use of Role Play Technique to Improve Students' Speaking Ability at Grade X of Seniour High School. Journal of English Language and Language Teaching 2(1), 89-94. Retrieved from https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/JELLT/ article/view/2716/1551
Mohd, T. T., Nik, M. N., Nooranida, A., Normila, N., Raja, H. R., & Rahimah, E. (2019). Role Playing Techniques in Teaching Arabic Communication: A Case Study at University Sultan Zainal Abidin in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Issues, 7(10), 309-318. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Zaiton-Mustafa/publication/325120993_Role- Playing_Technique_in_Teaching_Arabic_Communication_A_Case_Study_at_Univer siti_Sultan_Zainal_Abidin_in_Malaysia/links/5b9744e392851c78c419fd51/Role- Playing-Technique-in-Teaching-Arabic-Communication-A-Case-Study-at-Universiti -Sultan-Zainal-Abidin-in-Malaysia.pdf
Muhammad, S. (2021). Teaching Speaking Skills through Role Play at Elementary Level: An Analysis. Jurnal Arbitrer 8(1), 93-100. Retrieved from http://arbitrer.fib.unand.ac.id/ index.php/arbitrer/article/view/241
Nur Anis Hidayah, M. N., & Abdul Malim, M. (2020) Role-Play in Teaching English as a Second Language in Early Childhood Education. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, Special Issue(9), 143-151. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Halim-Masnan/publication/347523206_ ROLE-PLAY_IN_TEACHING_ENGLISH_AS_SECOND_LANGUAGE_IN_ EARLY_CHILDHOOD_EDUCATION/links/5fe0d389a6fdccdcb8ef57c5/ROLE-PLAY-IN-TEACHING-ENGLISH-AS-SECOND-LANGUAGE-IN-EARLY-CHILDHOOD- EDUCATION.pdf
Pentaksiran Tingkatan 3: Instructions to Speaking Examiners (To be Used from 2019) (2019) Revised Version.
Mustaffa, M. S., & Ahmad, R. (2005). Pendekatan Temubual Sebagai Metod Kajian Kes: Suatu Persepsi di Kalangan Pelajar Perempuan Cemerlang terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 3rd International Convention, 2-24.
Sirisrimangkorn, L. (2012) The Effect of Drama-Based Role Play Structured by STAD on University Students’ Speaking Skill, Motivation and Self-Esteem.
Published
2023-03-31
How to Cite
ABG. ABU NAWAS, Abg. Ashmirul; A. HAMID, Aida Hanim. Keberkesanan Kaedah Main Peranan dalam Penguasaan Kemahiran Bertutur Subjek Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan 2 di Sebuah Sekolah di Daerah Asajaya/Sadong Jaya. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 390-405, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21694>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles