Tahap Kefahaman, Kemahiran dan Sikap Guru Bahasa Melayu dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di Sekolah Rendah

  • Pung Kodi Villasamy UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan sebuah pentaksiran secara berterusan dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) bagi mengesan perkembangan, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta meningkatkan pencapaian murid dalam pembelajaran. Justeru, kajian ini mengkaji tentang tahap kefahaman, kemahiran dan sikap guru bahasa Melayu sekolah rendah dalam pelaksanaan PBD. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam reka bentuk kajian tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Dalam kajian ini, pensampelan rawak mudah digunakan untuk memilih 150 orang guru bahasa Melayu di daerah Temerloh, Pahang sebagai sampel kajian. Dapatan kajian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan dapatan kajian, tahap kefahaman (µ=4.43), tahap kemahiran (µ=4.17) dan tahap sikap (µ=4.43), dalam kalangan guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan PBD adalah tinggi. Walaupun dapatan menunjukkan tahap kefahaman, kemahiran dan sikap guru tinggi malah, terdapat juga beberapa kelemahan terutamannya dalam pengaplikasian pentaksiran berasaskan projek. Kesimpulannya, kerjasama pelbagai pihak diperlukan bagi melaksanakan PBD dengan berkesan. Guru-guru bahasa Melayu pula perlu bersedia dan mengadaptasikan perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang mengutamakan kemenjadian murid.


 

References

Abdul Said Ambotang., Christina Andin. & Norhamiham Minduru. (2021). Sumbangan pengetahuan dan kemahiran guru sekolah rendah terhadap amalan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di Kota Kinabalu, Sabah. Jurnal Kesidang. Vol 6: 107-119.
Afinde Othman. (2016). Pengetahuan, kemahiran dan amalan guru membina item Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam instrument pentaksiran pembelajaran. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Ahmad, M. F. (2008). Amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti di negeri Johor (Tesis Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan). Universiti Tun Hussin Onn, Malaysia.
Aniza Ahmad. & Zamri Mahamod. (2015). Tahap kemahiran guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan jantina, opsyen dan tempat mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol 5(1):18-29.
Aniza Ahmad. (2014). Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran guru Bahasa Melayu terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah menengah. Kertas Projek Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia
Anniliza Mohd Isa., Al-Amin Bin Mydin., Abdul Ghani Kanesan Bin Abdullah & Wan Fadhulrrahman W. Md. Rasidi. (2020). Tranformasi Pendidikan tahap 1: Peperiksaan ke pentaksiran bilik darjah (PBD), kesan terhadap autonomi guru. Isu dan Cabaran Dalam Pendidikan: Startegi dan Inovasi: 218-231.
Faizah A. Majid. (2011). School-based assessment in Malaysia schools: The concerns of the English teacher. Journal of US-China Education Review, 8 (10): 1548-6613.
Fara Izzati Marnizam & Siti Rahaimah Ali. 2021. Penilaian pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (PBD) dalam kalangan guru Matematik sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia. Vol 11 (2).
Fauziah Yahya. (2016). Penilaian kurikulum Sains program Ijazah Sarjana Muda perguruan dalam aspek konteks, input, proses dan produk. Universiti Teknologi Malaysia.
Hariatul Hafizah Mahmad Khory., Mohd Nazri Abdul Rahman. & Muhammad Azhar Zailaini. (2021). Pengurusan pentaksiran bilik darjah mata pelajaran bahasa arab berasaskan keperluan pembelajaran murid. Jurnal Kepimpinan Pendidikan. 8(2): 41-57.
Jum Anidar. (2018). Teori belajar menurut aliran kognitif serta implikasinya dalam pembelajaran. UIN Imam Bonjol Padang.
Kalai Selvan Arumugham. (2019). Pentaksiran bilik darjah dan kemenjadian murid: Pengukuran tahap perkembangan pembelajaran murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu. The Second International Conference on Malay Language Teaching: 25-26.
Kalai Selvan Arumugham. (2020). Kurikulum, pengajaran dan pentaksiran dari perspektif pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Asian People Journal. Vol, 3(1):152-161.
Kausalya Gopala Pillai & Faridah Mydin Kutty. 2022. Sikap guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol 7(5).
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (Edisi Ke-2). Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Lai, C.S & Chong, S.C. (2018). Tahap kepuasan guru terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah harian biasa di Sarawak. Online Journal for TVET Practitioners, 3(2).
Lim Hooi Lian. & Goh Poh Cheng. (2018). Keprihatinan guru terhadap pelaksanaan tugasan projek pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) prinsip perakuanan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. (6).
Mahaya Salleh., Azizah Sarkowi., Mohd Fairuz Jafar., Zakaria Mohd Arif. & Hariyanti Abd Hamid. (2019). Tahap literasi guru terhadap pendekatan dalam Pentaksiran Bilik Darjah. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan.
Nor Khayati Basir., Mohd Isa Hamzah. & Khadijah Abdul Razak. (2017). Sikap dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pencapaian pelajar di Politeknik Perak. Tinta Artikulasi Membina Ummah. Vol 3 (1): 1-14.
Siti Hauzimah Wan Omar. (2019). Pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah guru dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah bahasa Melayu di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol,9(1): 56-67
Siti Hayati binti Haji Mohd Yusoff. & Lee Hoi Yeh. (2018). Pengetahuan dan kesediaan guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam melaksanakan PBS dalam PdP. Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Vol.14.
Tan Jia Yuh. & Husaina Banu Kenayathulla. (2020). Pentaksiran bilik darjah dan prestasi murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan. (7).
Tuan Azlyna Tuan Soh. (2013). Kesediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah Bahasa Melayu di sekolah menengah. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Yates, A. & Johnston, M. (2018). The impact of school-based assessment for qualifications on teacher’s conceptions of assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. 25(6): 638-654.
Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Muhd Rahimi Mohd Yusoff. (2010). Pentaksiran bilik darjah: Panduan Untuk Guru Bahasa Melayu, Inggeris, dan Arab. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2023-03-31
How to Cite
VILLASAMY, Pung Kodi; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Tahap Kefahaman, Kemahiran dan Sikap Guru Bahasa Melayu dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 544-559, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21691>. Date accessed: 24 july 2024.
Section
Articles