Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru

  • Nurhidayah Mat Husin
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk meneroka permasalahan murid yang belajar di tahun satu di SJKC untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu berdasarkan perspektif guru. Reka bentuk kualitatif berdasarkan kajian kes telah dipilih sebagai kaedah dalam kajian ini. Peserta kajian terdiri daripada seramai tiga orang guru bahasa Melayu yang mengajar di tiga buah SJKC di daerah Hulu Perak. Temu bual telah digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Analisis transkripi temu bual telah menghasilkan tiga tema yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa murid-murid tahun satu yang belajar di SJKC mempunyai masalah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu. Dapatan kajian juga telah mengenalpasti beberapa faktor yang mempengaruhi masalah tersebut iaitu sikap murid, persekitaran, dan ibu bapa. Pihak-pihak berkepentingan seperti guru, pentadbir sekolah, dan ibu bapa perlu memainkan peranan dan bekerjasama untuk membantu mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, bagi mengelakkan keciciran murid dalam pembelajaran bahasa Melayu terus berlaku, semua pihak perlu bertindak untuk mengatasi masalah ini dengan segera

References

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1-12.
Amirra Shazreena Aminul Razin & Vijayaletchumy Subramaniam. (2019). Kesalahan Penggunaan Imbuhan Awalan dan Akhiran dalam kalangan Murid Sekolah Jenis
Kebangsaan Tamil Berdasarkan Teori Analisis Kesalahan Corder (1973). International Journal of the Malay World and Civilisation 7(1): 3-13.
Anne Jeffrey Kihob & Saidatul Nornis Hj Mahali. (2020). Kerancuan bahasa dalam karangan murid sekolah menengah di daerah Tuaran, Sabah. Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, 31(2): 97-132
Chew Fong Peng. (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Cina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10-22.
Donnie Adams, Ravadhi Periasamy, Edward Devadason & Satinah Awang. (2018). Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar di Sekolah Vernakular Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. MANU Bil. 28, 109-132.
Hani Subakti & Kiftian Hady Prasetya. (2020). Pengaruh Pemberian Reward and Punishment Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Indonesia. Jurnal Basataka (JBT) Vol. 3, No.2.
Noor Habsah Ali. (2018). Strategi pembelajaran kemahiran menulis Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Melanau Daerah Daro. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal (MyLEJ), 8(1), 33-41.
Noor Zila Md. Yusuf. (2015). Bahasa Antara dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kedua. Tesis Doktor Falsafah. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Noraini Idris. (2010). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Sdn.Bhd.
Norsimah Mat Awal, Nadrah Abu Bakar, & Norhashimah Jalaluddin. (2012). Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kedua: Pengungkapan Idea salam Penulisan Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia. Jurnal Melayu. Vol. 9, 227-240.
Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, Salinah Ja’afar & Mohammad Tawfik Yaakub. (2017). Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas. Sains Insani.
Paramasivam Muthusamy. (2017). Komunikasi Percampuran Kod dalam Masyarakat Multilingual di Malaysia. Journal of Business and Social Development, 5(1): 36-48.
Ramlah Jantan, Nor Afni Resad, Siti Fathimah Az-Zahra Mohd. Fauzi. (2016). Aktiviti Didik Hibur dalam Kalangan Guru Prasekolah di Daerah Gombak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 5.
Rashidah Elias. (2017). Keberkesanan KitAB Cerdas ke atas kemahiran bacaan awal kanakkanak TASKA (Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.
Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma Binti Zainon Hamzah. (2018). Sikap dan Motivasi Pelajar Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioral Sciences 134 (2014) 408-415.
Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2016). Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Cina Berdasarkan Sikap dan Kemahiran Bahasa. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.Vol. 6, Bil. 1; 38-51.
Zamri Mahamod. (2015). Strategi Pembelajaran: Inventori Cara Belajar Bahasa Melayu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Published
2023-03-01
How to Cite
MAT HUSIN, Nurhidayah; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 279-292, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21683>. Date accessed: 27 may 2024.
Section
Articles