Meningkatkan Kemahiran Mempersembahkan Maklumat Multimedia dalam Kalangan Guru Dengan Membina dan Melaksanakan Modul Google Slides

  • Wong Mei Hua
  • Aidah Abdul Karim

Abstract

Kemahiran mempersembahkan maklumat multimedia digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dalam bentuk persembahan yang ringkas dan padat dengan bantuan pelbagai media atau multimedia dalam komputer. Guru memerlukan kemahiran ini dalam merancang pengajaran dan menghasilkan bahan bantu mengajar. Kajian ini bertujuan untuk membina dan melaksanakan modul Google Slides bagi meningkatkan kemahiran mempersembahkan maklumat multimedia dalam kalangan guru sekolah rendah. Kajian reka bentuk dan pembangunan (DDR) yang melibatkan tiga fasa utama, iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk dan pembangunan serta fasa penilaian diaplikasikan dalam kajian ini. Peserta kajian terdiri daripada sepuluh orang guru yang mengajar di WP Labuan melalui pemerhatian. Data dikumpulkan melalui kaedah temu bual, analisis dokumen, ujian pra dan pasca. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan dalam kemahiran mempersembahkan maklumat multimedia guru peserta selepas pelaksanaan Modul Google Slides. Ia didapati Modul dalam Talian Google Slides banyak membantu guru dalam menghasilkan bahan multimedia. Kesimpulannya, setiap guru perlu menguasai kemahiran mempersembahkan maklumat multimedia bagi menarik perhatian murid dalam kelas. Oleh itu, diharapkan modul dalam talian Google Slides dapat dijadikan rujukan kepada pendidik dan pentadbir sekolah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran

References

Ahamad, M. A., Bakar, E. W., & binti Juhary, J. (2022). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pendekatan Konstruktivisme dalam Pengajaran Seni Bahasa. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), e001597-e001597.
Ahmad, R. R., Hassan, Z., & Wahab, N. H. A. (2022). The Ease Of Use Of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers In Malaysia. Sains Humanika, 81-89.
Alruwais, N., Wills, G., & Wald, M. (2018). Advantages and challenges of using e-assessment. International Journal of Information and Education Technology, 8(1), 34-37.
Ching, M. C. H. (2021). Tahap penerimaan Google Jamboard sebagai alat digital dalam e-pembelajaran: Satu kajian. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 9(2), 34-45.
Davis, N. & Somekh, B., (Eds.). (1997). Using information technology effectively in teaching and learning: Studies in pre-service and in-service teacher education. Psychology Press.
Fatimah, U. N. (2022). Pengembangan e-lkpd (elektronik–lembar kerja peserta didik) interaktif menggunakan google slide with pear deck dengan pendekatan kontruktivisme (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
Jen, S. W., Effendi, M., & Matore, E. M. (2020). Keberkesanan Penggunaan Google Classroom dalam Pendidikan: Sorotan Literatur Bersistematik. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 39-53.
Kaviza, M. (2020). Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Science and Humanities (MJSSH) 5(4): 108-115.
Kaviza, M. (2021). Hubungan antara Penggunaan Aplikasi Google Classroom Terhadap Pencapaian dalam Pembelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(1), 61-69.
Khairul, U. F. U. A. B., Syafiq, M. A. B., & Izzati, F. K. B. (2020). Tahap kesediaan pensyarah menggunakan platform google classroom untuk pelaksanaan pdp di langkawi tourism academy@ kolej komuniti langkawi. International Journal of Education and Pedagogy, 2(4), 223-234.
Lau, J. S. C., & Rosli, R. B. (2020). Pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi guru matematik sekolah rendah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), 71-84.
Razak, R. A., & Rahman, M. A. (2017). Pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia di kalangan guru ICTL. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1(2), 20-31.
Richey, R. C., & Klein, J. D. (2007). Developmental Research: Studies of Instructional Design and Development. Handbook of Research for Educational Communication and Technology.
Saiful, N. A. N. A., Rohani, A., Nadiah, N. Y., & Athirah, M. I. (2021). Cabaran Pengajaran Digital Secara Maya Dan Kesediaan Murid Pasca Covid 19: Teacher Challenges in Online Teaching and Student Readiness Post Covid-19. Sains Insani, 6(2).
Wijaya, A., Ehwanudin & Salis, R. N. (2022). An Assistance Teachers of Development Google Slide-Based Learning Media at School. International Journal of Community Engagement Payungi, 2(2), 63-71.
Published
2023-03-01
How to Cite
MEI HUA, Wong; ABDUL KARIM, Aidah. Meningkatkan Kemahiran Mempersembahkan Maklumat Multimedia dalam Kalangan Guru Dengan Membina dan Melaksanakan Modul Google Slides. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 141-153, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21680>. Date accessed: 21 feb. 2024.
Section
Articles