Tahap Pengetahuan Pendekatan Terbeza dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu

  • Shaamala Nadarajah Fakulti Pendidikan, UKM
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan pendekatan terbeza dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif. Seramai 48 orang guru yang mengajar bahasa Melayu di lapan buah sekolah rendah dipilih sebagai peserta kajian. Data dikumpulkan dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian Statistic Package for Social Science (SPSS) iaitu analisis deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratus dan min untuk item-item   yang   berkaitan   dengan   tahap pengetahuan pendekatan terbeza. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan guru Bahasa Melayu terhadap pendekatan terbeza amat baik. Dari aspek pengetahuan guru, analisis menunjukkan guru mengetahui bahawa setiap murid mempunyai kecerdasan yang berbeza dan guru mengadaptasi serta melaksanakan sesi pembelajaran berdasarkan kebolehan, minat, kemahiran dan keperluan murid.

References

Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru Bahasa Melayu dalam
melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 75-87

Cathrine Masingan & Sabariah Sharif. (2019). Pedagogigal Content Knowledge (PCK) of Out
of Field Teacher in Design and Technology (RBT) Subject in Secondary School. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(6), 64-71.

Danial Arif Abdul Muttalip. (2020). Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Terbeza dalam
Kalangan Guru Bahasa Melayu yang Mengajar di Sekolah Rendah Pedalaman Kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 29-42.

Fadilla Anak Layang & Zamri Mahamod, (2019). Tahap pengetahuan, kesediaan dan sikap
guru bahasa Melayu sekolah rendah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran peta pemikiran i-Think. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44 (1). pp. 37-44.

Geviana Gladysha George & Nurfaradilla Mohamad. (2021). Pendekatan Pengajaran Terbeza:
Pengetahuan dan Amalan Guru Kelas Bercantum di Sekolah Kurang Murid (Kajian Literatur Sistematik). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 484-494.

Karam Siam & Mayada Al-Natour. (2016). Teacher’s Differentiated Instruction Practices and
Implementation Challenges for Learning Disabilities in Jordan. International Education Studies, 9 (12), 167-181.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-
2025. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Halida Jawan & Zamri Mahamod. (2021). Kaedah dan Cabaran Pengajaran Terbeza dalam
Meningkatkan Penguasaan Membina Ayat Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 67-77.

Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2012). Understanding and developing science teachers'
pedagogical content knowledge. (2nd ed.) (Professional Learning; Vol. 12).

Mazura Sulaiman & Wak Chu Wok. (2018). Tinjauan tentang pengetahuan dan penerimaan
terhadap pengajaran berbeza dalam kalangan siswa pendidik Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, pp. 283-294. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Sultan Zainal Abidin.

Merawi, T. M. (2018). Primary school teachers’ perceptions of differentiated instruction
(DI) in Awi Administrative Zone, Ethiopia. Bahir Dar j Educ., 18(2), 152–173.

Mohd Rohiman Subri, Rohizani Yaakub & Azlinda Boheran Nudin. (2021). Pelaksanaan
pengajaran guru cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ketika pandemik COVID-19: Satu kajian kes. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12 (Special Issues), 21- 32.

Mohan Rathakrishnan. (2020). COVID-19 ubah pengajaran dan pembelajaran dari rumah.
Berita Harian Online. Diakses dari: https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/07/710464/covid- 19-ubah-pengajaran-dan-pembelajaran-dari-rumah. [14 Julai 2020].

Naparan, G. B. & Alinsug, V. G. (2021). Classroom strategies of multigrade teachers. Social
Sciences & Humanities Open, 3(1), 1-6.

Nuraishahtun Md Akhir, Zamri Mahamod, Siti Faraziah Md Akib & Norshiha Hj Sailon.
(2019). Pelaksanaan modul pedagogi terbeza Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6, pp. 1450-1465. 21-22 September. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Pramono. C. (2021). The influence of teachers’ knowledge and self-efficacy on elementary
school teachers’ acceptability of differentiated instruction in Indonesia. Master Dissertation, University of Twente, Enshede. Retreived 12 Januari 2021, from http://purl.utwente.nl/essays/85601.

Rathaneswaary Derbala & Ruhizan M. Yasin. (2022). Tahap Pengetahuan, Penerimaan,
Kesediaan dan Amalan Pengajaran Guru Pemulihan Khas Terhadap Pengajaran Terbeza. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(4), 1-20

Roa’ani Mohamed & Nor Rul Azlifah Zulkafali. (2019). Keberkesanan pendekatan pedagogi
terbeza dalam PdPc bahasa Melayu kelas peralihan: Satu kajian tindakan di sebuah sekolah di Kuantan. Journal of Sciences and Management Research, 5(2), 68-86.

Safiek Mokhlis. (2019). Pemupukan kreativiti kanak-kanak: Kajian kes amalan pengajaran
kreativiti di sebuah tadika Islam. Malaysian Online Journal of Education, 3(1), 34-48.


Shareefa, M., Moosa, V., Matzin, R., Abdulla, N. Z. M. & Jawawi, R. (2021). Facilitating
differentiated instruction in a multi-grade setting: the case of a small school. SN Social Sciences, 1, 127.

Theoula Erotocritou Stavrou & Mary Koutselini. (2016). Differentiation of teaching and
learning: the teacher’s persepective. Universal Journal of Educational Research, 4 (11), 2581-2588.

Ward, P., & Ayvazo, S. (2016). Pedagogical content knowledge: Conceptions and
findings in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 35(3), 194–207.


Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Tanjung Malim:
Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris

Zamri Mahamod. (2018). Pemikiran Inventif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.
Bangi: Penerbit Universit Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman, Abdul Rasid Jamian & Shamsuddin Othman. (2019).
Peta Pemikiran: Kreativiti Guru Merangsang Pemikiran Pelajar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zurina Mustaffa, Hussin, Z. & Sulaiman, A. M. (2021). Pedagogi Terbeza Untuk Pengajaran
Guru Terhadap Kepelbagaian Murid. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), 202 - 214.
Published
2023-03-31
How to Cite
NADARAJAH, Shaamala; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Tahap Pengetahuan Pendekatan Terbeza dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 570-581, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21522>. Date accessed: 19 july 2024.
Section
Articles