Pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Rendah Swasta

  • Jesceyla Jenigo Mogunting Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
  • Manisah Mohd. Ali1

Abstract

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) merupakan program yang disediakan khas untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) dengan akses pendidikan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Bilangan MBPK yang semakin meningkat mendorong pelaksanaan PPKI turut dilaksanakan di sekolah swasta. Namun, pengetahuan dan sikap guru serta cabaran dalam melaksanakan program ini masih memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Kajian ini dijalankan untuk meneroka pengetahuan dan sikap guru serta cabaran yang dihadapi di sekolah swasta. Reka bentuk kajian merupakan kajian kes yang menggunakan protokol temu bual bagi mendapatkan data dari tujuh orang peserta kajian yang juga merupakan guru Pendidikan Khas mengajar dalam kelas PPKI di daerah, Kota Kinabalu, Sabah. Data dianalisis secara tematik berbantukan perisian ATLAS.ti. Dapatan kajian telah dilaporkan berdasarkan tema – tema yang dihasilkan melalui data yang dikumpul iaitu bagi pengetahuan guru tema terdiri daripada dua tema iaitu pengetahuan konteks kurikulum dan konteks pendidikan dan sikap guru dengan dua tema iaitu sikap profesionalisme guru dan sikap tidak pilih kasih guru manakala bagi cabaran dengan empat tema iaitu ketiadaan peruntukan kewangan khusus, kurang pendedahan tentang PPKI, ketiadaan khidmat kolaborasi dengan pihak lain dan amalan profesionalisme guru. Guru didapati masih perlu memerlukan bimbingan dan pemantauan yang berterusan dengan memastikan mereka akan menzahirkan serta meningkatkan pelaksanaan program ini. Dapatan juga menunjukkan bahawa terdapat beberapa lompong yang perlu diberikan perhatian oleh pihak pentadbir dalam memastikan pelaksanaan PPKI di sekolah swasta dengan merangka program khas yang berkaitan dengan aktiviti meningkatkan kemahiran guru pada masa akan datang.

References

Abdul Halim Masnan, Nur Ellina Anthony & Nur Arifah Syahindah Zainudin. (2019). Pengetahuan pengajaran dalam kalangan guru prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak – kanak Kebangsaan 8: 33-41.
Azian Tembren & Mohd Mokhtar Tahar. (2022). Penerimaan guru terhadap pelaksanaan program pendidikan khas integrasi (PPKI) di daerah Sibu. Jurnal Dunia Pendidikan. 4(1):127-144.
Chian, L. K. & Suziyani Mohamed. (2021). Pengetahuan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di kelas prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan 3(2): 253-260.
Ching, N. L., Hazura Abdul Rahim & Zubaidah Salamat. (2020). Tahap amalan pembelajaran abad ke-21 (PAK21). Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan 33(1).
Dalila Abdul Muttalip, Ruslin Amir & Salleh Mat. (2021). Hubungan tingkah laku kepimpinan guru besae dan beban kerja guru terhadap prestasi kerja guru. Jurnal Dunia Pengurusan 3(1): 30-40.
Darsini, Fahrurrozi & Eko Agus Cahyono. (2019). Pengetahuan: Artikel Review. Jurnal Keperawatan 12(1): 95-107.
Doreen T. J. C. & Shahlan Surat. (2021). Faktor – faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 6(12): 137-157.
Feng, F. L. Y., Fen, K. G., Liang, K. P. & Shin, L. H. (2021). Kaedah pengajaran dalam talian guru bahasa melayu dan motivasi murid sekolah kebangsaan cina sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 11(1): 57-74.
Halimah Hj Ag Kanak. (2020). Coaching and mentoring in bridging the inclusive classes' social gap. International Conference on Special Education In South East Asia Region 10th Series 2020, hlm. 512-523.
Hannah Aqilah Amran, Rosadah Abd Majid & Manisah Mohd. Ali. (2019). Cabaran guru pendidikan khas pada abad ke-21. International Journal Of Education, Psychology And Counseling 4(26): 113-122.
Hashimah Hussien, Suppiah Nachiappan, Md Nasir Masran & Syaza Syafeeqah Mohammad Khasnan. (2020). Analisis pemupukan kemahiran berfikir dalam kalangan murid prasekolah pendidikan khas masalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Awal Kanak – kanak Kebangsaan 9(2): 34-47.
Hazlin Haris & Khairul Farhah Khairuddin. (2021). Pelaksanaan pedagogi inklusif bagi murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 6(2): 197-210.
Herly Janet Lesilolo. (2018). Penerapan teori belajar sosial albert bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jurnal Kajian Teologi 4(2): 186-202.
Heni Ekawati. (2022). Implementasi teori belajar sosial dalam pembelajaran pai pada masa pandemik covid 19. Journal of Education and Teaching 3(1):30.
Husni Abdullah, Abd Razif Zaini, Khairatul Akmar Ab Latif, Hasanah Ihsan, Ku Fatahiyah Ku Azizizan, Wan Sakiah Wan Ngah & Naqibah Mansor. (2018). Pendidikan abad ke-21 dalam pengajaran bahasa arab di sekolah menengah di Malaysia: Amalan dan cabaran. Proceeding of 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018) 7 ogos 2018. Palm Garden Hotel, Puterajaya.
Kamala Ratnam, Aliza Alias & Hasnah Toran. (2018). Pengetahuan dan amalan aktiviti perbualan pagi oleh guru prasekolah pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia 43(3): 59-66.
Kanafadzi, V. & Khairul Azhar Jamaluddin. (2021). Tahap kesediaan dan sikap guru terhadap perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan: Kajian sistematik terhadap artikel – artikel yang terpilih. Jurnal Dunia Pendidikan 3(3): 461-475.
Khairul Nizam Zainal Badri & Hari Khrisnan Andi. (2019). Kepentingan pendidikan humanistik dalam pengembangan psikologi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 12(1): 34-43.
Juairiah Marjonet, Siti Hajar Abu Bakar Ah & Noralina. (2020). Pementoran dalam program pembangunan guru baharu kementerian pendidikan malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration 14(2): 79-95.
Ling, G. J. & Intan Mafarrina Omar. (2022). Kesediaan guru arus perdana dan keberkesanan program pendidikan inklusif sekolah jenis kebangsaan (cina) di ampang, selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 9(1): 44-5.
Low, H. M., Lee, L.W. & Aznan Che Ahmad. (2020). Knowledge and attitudes of special education teachers towards the inclusion of students with an autism spectrum disorder. International Journal of Disability, Development, and Education 67(5): 497-514
Mahathir Muhammad & Aznan Che Ahmad. (2021). Meninjau tahap pengetahuan dan perlaksanaan pembelajaraan sosial dan emosional dalam kalangan guru program pendidikan khas integrasi (PPKI) Sekolah Rendah: Jurnal Dunia Pendidikan 3(3): 395-407.
Norazizah Mohamed Norok & Khairul Farhah Khairuddin. (2022). Tahap kesediaan guru terhadap penggunaan kaedah bermain sambil belajar bagi murid berkeperluan khas pembelajaran. Malaysian Journal Of Social Sciences dan Humanities 7(1): 132-144.
Norfarazatul Asikin Zakari, Mohamad Zuber Abd. Majid & Muhammad Hussin. (2022). Keciciran murid sekolah di malaysia: suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 7(2).
Noorilham Ismail, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz, Zarifah Arsani & Makmur Haji Harun. (2021). National education philosophy: A review of its application in Malaysia’s education system. Research and Thought Elementary School of Islam Journal 2(2): 99-111.
Nur Hazwanie Azahari, Isa Hamzah & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2020). Tahap latihan dan kemahiran guru pendidikan khas menghadapi cabaran pelaksanaan mata pelajaran kemahiran vokasional spesifik (kvs) berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas (kssmpk). Jurnal Penyelidikan TEMPAWAN 1170-184.
Nurul Farahah Derapa & Suziyani Mohamed. (2018). Kesediaan guru pendidikan khas dalam melaksanakan mata pelajaran asas tanaman. Jurnal Ortopedagogia 4(1): 66-71.
Ong, S. C., Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2017). Meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang bahasa melayu negeri sarawak: Satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 7(1): 93-108.
Phin, J. Y. & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2019). Sekolah dalam hospital: Isu, cabaran dan implikasi pelaksanaannya. Journal of Education and Social Sciences. 12(2).
Primus, V. W. & Musirin Mosin. (2021). Pengurusan bilik darjah murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif di sekolah rendah. Malaysian of Social Sciences and Humanities 6(8): 59-68.
Saiful Azam Khoo Abdullah. (2017). Program Pendidikan Inklusif Bagi Murid – murid Berkeperluan Khas di Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Shazarina Zdanial Abidin & Haslina Hamzah. (2021). Keberkesanan program latihan guru terhadap prestasi kerja melalui tingkahlaku pengajaran berasaskan ihes. Inteterational Seminar of Tarbiyah.
Seriayuna Sa’don Zubir. (2019). Isu dan cabaran guru: pendidikan khas di malaysia dan amerika syarikat: satu kajian perbandingan. Jurnal al-Sirat 18(1): 170-184.
Siti Fatimah Salleh & Mustafa Che Omar. (2018). Masalah pengajaran guru dalam program pendidikan inklusif di sekolah. Asian People Journal 1(2): 243-263.
Suzanna Harun, Zaharah Hussin & Abdul Muhsien Sulaiman. (2021). Pengajaran guru pendidikan islam di kelas inklusif: Fenomena semasa dan keperluan pembentukan model. Jurnal Sains Insani 6(2): 214-219.
Suzanna Jusimin & Norshidah Mohamad Salleh. (2022). Pelaksanaan dasar sifar penolakan, bersediakah guru sekolah pendidikan khas?. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 7(5).
Syafiqah Solehah Ahmad & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. (2018). Personaliti guru pendidikan islam dan kesannya terhadap akhlak pelajar: satu tinjauan awal di sekolah menengah daerah marang, terengganu. International Journal of Education, Psychology and Counseling 3(14): 59-75.
Rohaizat Ibrahim. (2019). Pengetahuan guru perdana terhadap program pendidikan inklusif. Special Education International Conference 25-27september, Marriot hotel, Putrajaya, Malaysia.
Yasmin Ahmad Fuad & Mohd Mokhtar Tahar. (2021). Tahap pengetahuan dan sikap guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan 3(1): 696-706.
Yong Hie Hie & Ku Hasnita Ku Samsu. (2019). Sikap negatif guru sebagai penghalang kepada pembentukan perpaduan etnik di Sabah. Akademika 89(1): 149-159.
Zetty Nurzualiana Rashed, Mardhiah Yahaya, Mohd Faez Ilias, Mohd Fakhri Sungit & Ainul Hayat Abdul Rahman. (2021). Pengurusan infrastruktur sekolah: Kajian kes di maahad integrasi tahfiz selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 8(3): 75-90.
Published
2023-03-31
How to Cite
MOGUNTING, Jesceyla Jenigo; MOHD. ALI1, Manisah. Pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Rendah Swasta. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 482-496, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21511>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles