Keberkesanan Menggunakan Kaedah Converting Ruler dalam Topik Penukaran Unit Panjang Tahun Tiga

  • Dashen Jayabalan UKM BANGI
  • Aidah Abdul Rahim

Abstract

Kajian ini berhalukan untuk mentaksir keupayaan menggunakan kaedah Converting Ruler dalam topik penukaran unit panjang tahun tiga. Kajian ini dilakukan dengan mengumpul data daripada 30 murid tahun tiga di sebuah sekolah rendah di Malaysia. Teknik yang digunakan ialah ujian prestasi dan soal selidik kepada murid. Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan murid yang menggunakan Converting Ruler dapat mencapai skor yang lebih tinggi daripada yang tidak menggunakannya dalam ujian prestasi. Selain itu, guru yang menggunakan Converting Ruler memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap kemahiran murid dalam penukaran unit panjang. Berdasarkan hasil ini, saya menyimpulkan bahawa menggunakan Converting Ruler dapat membantu murid tahun tiga dalam memahami topik penukaran unit panjang dengan lebih baik. Kaedah kuasi eksperimen telah digunakan dengan memberikan ujian pra dan ujian pasca kepada semua murid. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah Converting Ruler telah meningkatkan keberkesanan pembelajaran penukaran unit panjang dalam kalangan pelajar tahun tiga.

References

Ahmad Muslim Dolhan & Siti Mistima Maat (2016). Penggunaan “Kaedah Jari” Dalam Kemahiran Penukaran Unit Ukuran Panjang Melibatkan Nombor Pecahan Kepada Nombor Bulat.
Azad Iqram Bin Nadmilail et al. (2021). Pembelajaran Luar Bilik Darjah Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Tahun 3 Bagi Tajuk Panjang. Conference: Prosiding Penyelidikan Tindakan Matematik (Sekolah Rendah). Volume: Cetakan Pertama.
Bhavani Somasundram (2017). Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Murid Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017): 11-23.
Bernado Sellato (2020). Menggenggam Dunia: Mengukur dan Mengira dalam Kalangan Masyarakat Aoheng Borneo. Journal of Borneo-Kalimantan. 7(2) :1-27.
Fatin Nurul Athira Binti Ismail (2021). Penggunaan Pendekatan Inkuiri Terhadap Penguasaan Murid Dalam Topik Penukaran Unit Ukuran Panjang. Prosiding Penyelidikan KoPPI : Institut Pendidikan Guru Kampus Kent.
Ismail, H., & Hamzu, N., N. (2020). Pengintegrasian KBAT dalam Pengajaran Matematik semasa Praktikum dalam Kalangan Bakal Guru Sekolah Rendah: Integration of HOTS in Mathematics Teaching during Practices in Primary Schools. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 19(1), 80-89.
Maizan binti Mat @ Muhammad (2017). Teknik Mnemonik Sebagai Strategi Kognitif Dalam Meningkatkan Keupayaan Ingatan Pelajar Peringkat Pengajian Pra-U: Sorotan Kajian Lepas. National Pre University Seminar 2017.
Mohd Faizal Nizam, L. A., & Leow, T. W. (2017). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penilaian kendiri pembelajaran geometri tingkatan satu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(1), 211–265.
Najmuddin Rifaie bin Ahmad Shubki (2021). Penggunaan “Lunch Board” Untuk Meningkatkan Kemahiran Penukaran Unit Panjang Dalam Kalangan Murid Tahun 4. Prosiding Penyelidikan KoPPI : Institut Pendidikan Guru Kampus Kent.
Norshafariza Mamat et al. (2022). Kajian Masalah Pembelajaran Matematik di kalangan Pelajar Sekolah Rendah Luar Bandar. Conference: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009. Kota Kinabalu, Sabah.
Nur Hidayatulloh (2018). Kajian Etnomatematika Angklung Paglak Banyuwangi. Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Univ.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).
Ridzuan Hussin (2013). Pendekatan Teori Pembelajaran Kognitivisme dalam Pendidikan Seni Visual (PSV). Jurnal Seni dan Pendidikan Seni Vol. 1. 59-66.
Shariza Fazliana Mat Yusof et al. (2019). Diagnosis penguasaan kemahiran dan kesilapan pelajar tingkatan satu bagi tajuk Pembinaan Geometri. Journal of Social Science (EJOSS), Vol. 5, 7-14.
Tan Lean Chuen & Roslinda Rosli (2021). Analisis Domain Kandungan Buku Teks Matematik Tahun 4 KSSR Semakan 2017. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia Vol 11 (2). 51-66.
Published
2023-03-31
How to Cite
JAYABALAN, Dashen; ABDUL RAHIM, Aidah. Keberkesanan Menggunakan Kaedah Converting Ruler dalam Topik Penukaran Unit Panjang Tahun Tiga. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 406-416, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21508>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles