Keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) Terhadap Kemahiran Pedagogi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah

  • Sherone J. Oyunini UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Abstract

Kajian ini dilaksanakan bertujuan meneroka keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) dalam membantu pengajaran guru Bahasa Melayu meningkatkan kemahiran berbahasa murid khususnya murid Tahap 1 di sekolah rendah. Reka bentuk kajian kualitatif secara tinjauan telah dilaksanakan dalam kajian ini. Dua buah sekolah rendah telah dipilih sebagai tempat kajian. Dua orang guru dipilih secara persampelan bertujuan bagi memenuhi skop kajian. Protokol temu bual secara berstruktur telah digunakan sebagai instrumen dalam kajian ini. Data dianalisis secara kualitatif iaitu melalui proses transkripsi, reduksi dan paparan data. Dapatan kajian menunjukkan MoLIB membantu kemahiran pedagogi pengajaran guru Bahasa Melayu meningkatkan kemahiran berbahasa murid.  Beberapa cadangan kajian telah digariskan bagi meningkatkan kualiti MoLIB di samping usaha menyebarluaskan penggunaan MoLIB khususnya dalam pengajaran Bahasa Melayu terhadap guru-guru sekolah rendah.

References

Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru Bahasa melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1),75-87.
Anniliza Mohd Isa, Al-Amin Mydin, Abdul Ghani Kanesan Abdullah, & Wan Fadhlurrahman E. Md Rasidi. (2020). Transformasi pendidikan tahap 1: Peperiksaan ke pentaksiran bilik darjah (PBD), kesan terhadap autonomi guru. In Nurul Fadly Habidin, Tuan Waheda Tuan Chik, Sharon Yong Yee Ong, Ummu Aiman Muhammad, & Nursyazwani Mohd Fuzi, Isu dan cabaran dalam pendidikan: Strategi dan inovasi (pp. 218–231). Kaizentrenovation Sdn. Bhd.
Azlinda A. Rahman. (2018). Pemahaman bacaan bahan Bahasa Melayu dalam kalangan remaja. Tesis, Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Putra Malaysia.
Bakthaselvan L., Muhammad Saiful Haq Husin & Wong Seng Yue. (2022). Pembangunan modul karangan E-BMKU untuk kegunaan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJKT). Jurnal Pengajian Melayu, 33(1),55-68.
Bondie R.S., Dahnke. C, & Zusho. A. (2019). How does changing “One-Size-Fits-All” to differentiated instruction affect teaching? Sage Journal, 43(1),336-362.
Coleman, J. (1958). Rational Analysis: The Study of Social Organization with Survey Method. Human Organization, (17).
Danial Arif Abdul Muttalip & Zamri Mahamod. (2020). Pelaksanaan pendekatan terbeza pengajaran terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 29-42.
Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. (2021). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Halida Jawan & Zamri Mahamod. (2021). Kaedah dan cabaran pengajaran terbeza dalam meningkatkan penguasaan membina ayat bahasa Melayu murid sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1),67-77.
Ismajli. H & Morina. I. I. (2018). Differentiated instruction: understanding and applying interactive strategies to meet the needs of all the students. International Journal of Instruction, 11(3),207-218.
Kalai Selvan Arumugham. (2019). Pentaksiran bilik darjah dan kemenjadian murid: pengukuran tahap perkembangan pembelajaran murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Conference: Seminar on Malay Education, Literature and Culture At: The Goethe University, Frankfurt, Germany
Kalai S.A. (2020). Kurikulum pengajaran dan pentaksiran dari perspektif pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Asian People Journal, 3(1), 152-161.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Modul Latihan Intervensi Berfokus & Terbeza. Selangor: Institut Pendidikan Guru Malaysia.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). MoLIB: Modul Latihan Intervensi Berfokus & Terbeza. Selangor: Institut Pendidikan Guru Malaysia.
Khuzaimah Zaaim, Mohamed Yusoff Mohd Nor & Shahlan Surat. (2019). Tahap kompetensi guru (PdPC) SKPMg2 dan tahap kemenjadian murid. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(27), 51-62.
Kusom Yamirudeng & Zulkifli Osman. (2018). Pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran kursus Bahasa Melayu elektif berdasarkan pendekatan pengajaran secara kontekstual. 6: 74-117. Transformasi dan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Bahagian Pendidikan Guru.
Ling, S. K. (2018). Keberkesanan permulaan pelaksanaan dan penggunaan Modul Linus BC di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina daerah Sibu.[penyunting] Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Mohamad Nuri Husin, Noorlela Noordin & Nurdini A Rahman. Transformasi dan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Bahagian Pendidikan Guru.
Liong,M.C. & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2022). Cabaran guru sekolah rendah pedalaman terhadap penggunaan Standard 4 (PdPC) SKPMg2 dalam menilai PdPR. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 364-373.
Logambigai Bakthaselvan, Muhammad Saiful Haq Hussin & Wong Seng Yue. (2022). Pembangunan Modul Karangan E-BMKU untuk kegunaan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJKT). Jurnal Pengajian Melayu, 33(1), 55-68.
Long Roslee, Lialoura, Abdul Wahab, Norwaliza & Nordina Alia. (2021). Membina modul mudah membaca MOA bagi meningkatkan kemahiran membaca murid orang asli. Asian Pendidikan. 1(2), 1-10.
Mohd Azarul Mokhtar, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Siti Salina Mustakim & Rozita Radhiah Said. (2020). Pembangunan dan keberkesanan Modul CLEAR terhadap pencapaian murid dalam Matematik sekolah rendah. Prosiding Inovasi Pendidikan dalam Era Revolusi Industri 4.0, hlm. 72-76.
Nuraishahtun Md Akhir, Zamri Mahamod, Siti Faraziah Md Akib & Norshiha Hj Sailon. (2019). Pelaksanaan modul pedagogi terbeza Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 21-22 September.
Nurzarina Amran & Roslinda Rosli. (2017). Kefahaman guru tentang kemahiran abad ke-21. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Komunikasi. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PASAK 2) JILID 1, pp. 110-114. Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Rathaneswaary Derbala & Ruhizan M. Yasin. (2022). Tahap pengetahuan, penerimaan, kesediaan dan amalan pengajaran guru pemulihan khas terhadap pengajaran terbeza. Malaysian Journal of Sciences and Humanities, 7(4), e001445. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i4.1445
Ratna Mohd Razali & adenan Ayob. (2018). Keberkesanan penggunaan modul interaktif terhadap pencapaian membaca murid pemulihan. International Journal of Education, Psychology and Counseling. 3(19), 34-56.
Safiek Mokhlis. (2021). Persepsi dan pelaksanaan pendekatan pengajaran terbeza dalam kalangan guru prasekolah: satu tinjauan awal. Borneo International Journal, 4(3): 9-18.
Shakila Che Dahalan, Abdul Razaq Ahmad & Mohd Mahzan Awang. (2018). Pembelajaran abad ke-21: apa, mengapa dan bagaimana kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pendidikan Sejarah? .[penyunting] Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Mohamad Nuri Husin, Noorlela Noordin & Nurdini A Rahman. Transformasi dan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Bahagian Pendidikan Guru.
Siti Fauziah Mohd Amin @ Amin, Sabariah Sharif, Muhamad Suhaimi Taat Mad Noor Madjapuni & Muralindran Mariappan. (2020). Modul Robot M-Solat. Prosiding Inovasi Pendidikan dalam Era Revolusi Industri 4.0, hlm. 77-81.
Suryawanshi, M.B & Kotkar, S. K. (2021). Importance of education: a study of Dalit literature writers Dr. Narendra Jadhav’s outcaste: a memoir, Urmila Pawar’s Aaydan, Daya Pawar’s Baluta and Y.B Sathyanarayan’s my father Baliah. International Journal of Multidisciplinary Research, 7(7), 118-120.
Thibbah A/P Gatanagayan & Fadzilah Amzah. (2021). Modul Kadimel: reka bentuk pembangunan modul pembelajaran kosa kata yang lebih afdal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(12), 109-124.
Valerie Sinti. (2018). The effect of using FINCO Reads Modules in improving ESL Students’ reading comprehension skill. .[penyunting] Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Mohamad Nuri Husin, Noorlela Noordin & Nurdini A Rahman. Transformasi dan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Bahagian Pendidikan Guru.
Zamri Mahamod. (2018). Pemikiran Inventif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zamri Mahamod, Rohaida Mazalan, Norziah Amin & Mohd Zaki Abd. Rahman. (2021). Tahap penguasaan kemahiran membaca dan menulis murid-murid B40 dalam pembelajaran Bahasa Melayu. PENDETA Journal of Malay Language, 12(1), 40-62.
Zurina Mustaffa, Zaharah Hussin & Abdul Muhsien Sulaiman. (2021). Kaedah pengajaran pedagogi terebeza dalam konteks gaya belajar dan keadilan kepada murid: Pemikiran Imam Ibn Sahnun. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT), 11(2), 186-196.
Zurina Mustaffa, Zaharah Hussin & Abdul Muhsien Sulaiman. (2021). Pedagogi terbeza untuk pengajaran guru terhadap kepelbagaian murid. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. 6(9), 202-214.
Published
2023-03-01
How to Cite
J. OYUNINI, Sherone; WAN MOHAMAD, Wan Muna Ruzanna. Keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) Terhadap Kemahiran Pedagogi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 60-74, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21469>. Date accessed: 25 july 2024.
Section
Articles