Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19

  • Nurul Hidayah Tuah Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Wan Muna Ruzanna Mohammad

Abstract

Abstrak: Kesihatan seseorang individu adalah meliputi fizikal dan mental. Kesihatan mental guru adalah satu perkara yang perlu diambil serius oleh semua pihak, terutamanya selepas berlakunya pandemik Covid19. Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan mengenal pasti tahap tekanan yang dihadapi oleh guru dan kesan terhadap kesihatan mental guru.Pendekatan kuantitatif diaplikasi dalam kajian ini dengan menggunakan instrument kajian berbentuk borang soal selidik. Sampel kajian yang terlibat adalah guru Bahasa Melayu yang bertugas ti sekolah rendah kawasan luar bandar seramai 93 orang. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) versi 26. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan nilai purata min dan sisihan piawai faktor berlakunya tekanan dan tahap tekanan guru. Ujian regresi digunakan untuk mendapatkan kesan tekanan terhadap tahap kesihatan mental guru. Dapatan kajian menunjukkan tahap tekanan yang dihadapi guru adalah sederhana (min = 3.15, SP = 0.869) dan dapatan tersebut tidak membawa kesan terhadap kesihatan mental guru. Kesimpulannya, guru perlu lebih serius dalam menangani cabaran yang dihadapi supaya tidak berlaku peningkatan tahalp tekanan dan menjejaskan tahap kesihatan mental.


 


Kata kunci: tahap tekanan guru, kesihatan mental guru, pandemik covid19

References

Abdul Said Ambong & Norhayati Bayong. (2018). Hubungan Antara Beban Tugas dan Tekanan Kerja dengan Komitmen Guru Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 11, 11-21.
Akat, M., & Karatas, K. (2020). Psychological Effects of COVID-19 Pandemic on Society and its Reflections on Education. Electronic Turkish Studies, 15(4).
Alberta Teacher’s Association. (2012). The new Work of Teaching: a Case Study of the Worklife or Calgary Public Teachers. Edmonton. Alberta Teacher Association.
Ainul Afzan Ramli & Ishak Abd Rahman. (2021). Isu dan Cabaran dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah dan Menengah: Pendekatan Malaysia semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Scinece and Humanities, 6(9), 1-13.
American Institute of Stress. (2019). Stress Effects. Retrived January 4, 2022, from https://www.stress.org/stress-effects#50.
Aslan, A., Silvia, S., Budi, S. N., M. R., & Rusiadi, R. (2020). Teacher’s Leadership Teaching Strategy Supporting Student Learning During the Covid-19 Disruption. Nudhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(3), 321-333.
Aydin, B., & Kaya, A. (2016). Sources of Stress for Teachers Working in Private Elementary Schools and Methods of Coping withs Stress. Universal Journal of Educational Research, 4(12A), 186-195.
Azreen Harina A., Norudin M. & Zuraida M. (2016). Impak Beban Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pensyarah: Kes Kajian di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). 3-Academia Journal UiTMT, 5(1), 1-11.
Berita Harian. (2021). Teliti Cabaran dihadapi Guru, Murid dalam PdPR. Retrived February 1, 2022, from https://www.bharian.com.my/rencana/minda-pembaca/2021/05/812576/teliti-cabaran-dihadapi-guru-murid-dalam-pdpr.
Desouky, D., Allam, H. (2017). Occupational Stress, Anxienty and Depression among Egyptian Teachers.Journal of Epidemiolofy and Global Health, 7(2), 191-198.
Eee Chinge Tien, Hashima Hamid, Ahmad Rizal Madar. (2022). Hubungan antara Efikasi Kendiri, Beban Tugas dan Masalah Kesihatan Mental dalam Kalangan Pensyarah Kolej Vokasional. Online Journal for TVET Practitioners, 7(1), 1-7.
Elisha Minihan, Dimitrios Adamis, Michele Dunlevy, Angela Martin, Blanaid Gavin, Fiona McNicholas. (2022). COVID-19 Related Occupational Stress in Teachers in Ireland. International Journal of Educational Research Open, 3, 1-6.
Harian Metro. (2018). Derita dalam Senyap. Restrived 4 January, 2022, from https://www.hmetro.com.my/hati/2018/04/327729/derita-dalam-senyap.
Hematharshini Subramaniam & Intan Marfarina Omar. (2022). Hubungan Tekanan Kerja dan Pengurusan Bilik Darjah dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah di Daerah Klang. Jurnal Pendidikan Malaysia, 47(1), 39-52.
Higton, J., Leonardi, S., Richards, N. Arifa Choudhoury, Sofroniou, N. & Owen, D. (2017). Teacher Workload Survey 2016 Research Report. England. Department of Education.
Jia Lin et.al. (2021). Impact of Covid-19 Health Protocols on Teachers Instructing Children and Adolescents during and in Person simulation. Journal of the Canadian of Child and Adolescent, 31(2), 52-63.
Kamaruzaman Kamaruddin. (2007) Tekanan Kerja di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Jurnal Kemanusiaan, 10, 104-118.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kinman, G. & Wray, S. (2020). Handbook of Research on Stress and Well-being in the Public Sector in Burke, R. J., & Pignata, S (Eds), Chapter 11: Well-being in academic employess-a benchmarking approcach, 152-166.
Kirsi Ahola, Teija Honkonen, Erkki Isometsa, Raija Kalimo, Erkki Nykyri, Arpo Aromaa & Jouko Lonnqvist. (2005). The Relationship Between Job-Related Burnout and Depressive Disorders Results from the Finish Health 2000 Study. Journal of Affective Disorders, 88(1), 55-62.
Kyriacou, C. (2001). Teacher Stress: Directions for Future Research. Educational Review, 53(1), 27-35.
Lia, I. A. & Ruslin, A. (2019). Tekanan dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru Skeolah Menengah Daerah Pasir Gudang. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Sosial dan Kemanusiaan.
Lionad Lius, Zamri Mhamod. (2021). Tahap Tekanan Guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 361-373.
Manak Ek Klai & Farhana Kamarul Bahrin. (2020). Kesedaran Tentang Masalah Kemurungan dalam Kalangan Guru. Malaysia journal of Society and Space, 16(4), 273-284.
Mohamad Saiful Samsudin & Wan Shahrazad Wan Sulaiman. (2020). Hubungan Antara Tingkah Laku Interpersonal Guru, Kepuasan Kerja dan Kecenderungan Burnout Guru-Guru Tingkatan Enam di Perlis. Jurnal Wacana Sarjana, 4(1), 1-9.
Mohd Kosnin, Azlina & Tan Sew Lee (2008). Pengaruh Personaliti terhadap Kepuasan Kerja dan Stres Guru. Jurnal Teknologi, 48(E), 33.47.
Mohd Suhaimi & Rozita Ibrahim.. (2018). Perbezaan Gender Tekanan Psikologikal dan Kesihatan Mental dalam Kalangan Prasiswazah. Jurnal Personalia Pelajar, 21(1), 55-66.
Muhammad Fazry & Noraznida Husin. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Emosi Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinching Selangor. Proceeding of 6th International Conference on Management and Muamalah 2019.
Nadia Abd. Razak & Faridah Mydin Kutty. (2021). Daya Tahan Strategi Daya Tindak serta Hubungannya Terhadap Kesejahteraan Psikologi Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), 1-16.
Norhafizah Musa & Che Zarina Saari. (2019). Pendekatan Psikoterapi Islam dalam Menguruskan Tekanan Pesakit Kronik. Journal of Usuluddin, 47(1), 1-34.
Nor Safwan Saiful Hizan dan Shazaitul Azreen Rodzalan. (2020). Hubungan antara Pengurusan Masa dengan Tekanan KErja dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah di Melaka. Research in Management of Technology and Business, 1(1), 92-103.
Noor Hisham Abdullah. (2020). COVID-19: Masalah emosi Isu Utama Kesihatan Mental Rakyat. Berita Harian. Restrieved January 6, 2022 from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/690727/covid19-masalah-emosi-isu-utama-kesihatan-mental-rakyat
Nur Azreen Ruslin Amir & Salleh Amat. (2022). Stres dan Strategi Daya Tindak dalam Kalangan Guru Luar Bandar di Sarawak Sewakti PdPR. Malaysian Journal of Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), 1-10.
Nurhanani Kautshar Bahaman, Siti Nazurulaina Hj Aripin. (2021). Tekanan Kerja Guru Terjadap Kesejahteraan Psikologi di Empat Buah Sekolah Rendah Kebangsaan Sekitar Kuala Langat, Selangor. Prosiding Cakna Kesihatan Mental ke Arah Masyarakat Sejahtera 2021, 27-36.
Othman Zahiruddin & Sivasubramaniam, V. (2019). Depression, Anxiety and Stress Among Secondary School Teachers in Klang Malaysia. International Medical Journal (1994), 26, 71-74.
Ooi Chew Hong & Aziah Ismail. (2015). Sokongan Pihak Pengurusan Sekolah Terhadap Tekanan Kerja Guru di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(2), 42-57.
Putwan, D. W., & Von Der Embse, N. P. (2019). Teacher Sel-efficacy Moderates the Relations Between Imposed Pressure from Imposed Curriculum Changes and Teacher Stress. Educational Psychology, 39(1), 51-64.
Reingard Seibt, Silvia Spritzer, Diana Druschke, Klaus Scheuch, Andreas Hinz. (2013). Predictors of Mental Health in Female Teachers. International Journal of Occupational Medicine and Evironmental Health, 26(6), 856-869.
Shawal Sahid Hamid, Farhanah Nabila Zamri. (2022). Pengaruh Persekitaran Terhadap Tekanan Guru Pusat Anak Genius Negara. International Journal of Social Policy and Society, 18, 61-82.
Siti Nur Ain binti Rembli, Norazlina binti Ripain & Marhaini binti Abdul Ghani. (2020). Tekanan Pekerjaan dan Kesihatan Mental Guru. Proceeding of the 7th International on Management and Muamalah 2020.
Siti Rohaizah, Z. (2021). Gruu Berdepan Canaran Komunikasi, Aplikasi ketika PdPR. Selangor Kini. Retrived 1 February, 2022 from https://selangorkini.my/2021/07/guru-berdepan-cabaran-komunikasi-aplikasi-ketika-pdpr/.
Siva Rabindarang & Vimala Arjunan. (2021). Paradigma Baharu PdPR: Satu Sorotan Kajian. Asian Pendidikan, 2(1), 19-24.
Suhaimi bin Kamarudin & Muhamad Suhaimi Taat. (2020). Faktor Tingkah Laku Pelajar, Kekangan Masa, Beban Tugas dan Tekanan Kerja dalam Kalangan Guru. Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities, 5(9), 114-124.
Suziana Basti & Siti Mistima Maat. (2021). Tahap Burnout dalam Kalangan Guru MAtematik Sekolah Rendah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10, 226-234.
Syed Kamaruzaman, S. A., Mohd Faithal, H. H, Habib & M. S. (2017). Tekanan dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru Pendidikan Jasmani. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(1), 122-135.
Tajulakshikin Jumahat, Fazura Mohd Noor & Mohd Burhan Ibrahim. (2013. Faktor-Faktor Penentu Stres dalam Kalangan Guru: Sekolah Rendah Mubaligh di Kuala Lumpur. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1(2), 1-11.
Yahaya, A., Ramli, J & Ismail, M. (2010). Tekanan dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 25, 103-136.
Yogeswary Kuppusamy & Helmi Norman. (2021). Kemahiran Teknologi dan Kesediaan Melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan dalam Talian Semasa Era Pandemik dalam Kalangan Guru di Sekolah Rendah Tamil. Jurnal Pendidikan, 3(1), 428-444.
Zakiah Fathiyah Mohd Nasir & Ruslin Amir. (2022). Hubungan antara Tahap Kepimpinanan Lestari Guru Besar dengan Tahap Kesihatan Mental Guru di salah sebuah sebuah Sekolah Rendah di Negeri Selangor. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 415-423.
Zanariah, A. M. (2020). NUTP Gesa PdP dalam Talian Dikaji Semula. Laman Web Rasmi Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Retrived January 5, 2022 from http://www.nutp.org.my/isu-semasa-2020/665-nutp-gesa-pdp-dalam-talian-dikaji-semula.
Zhong, Y., & Ma, Z. F. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental health and Quality of Life Among Local Residents in Lioaning Province, China: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 63-82.
Published
2023-03-01
How to Cite
TUAH, Nurul Hidayah; MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 98-112, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21467>. Date accessed: 16 apr. 2024.
Section
Articles