Penguasaan Kemahiran Bertutur Murid Sekolah Rendah di Bandar

  • Noor Marina Yunus FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Nor Azwahanum Nor Shaid

Abstract

Kajian ini membincangkan tentang penguasaan kemahiran bertutur murid dalam bahasa Melayu sekolah rendah di bandar. Kajian ini dilakukan bagi mengkaji tentang tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur. Kajian dibuat di sebuah sekolah yang terletak di daerah Keramat, Kuala Lumpur. Peserta kajian terdiri daripada 2 orang murid Tahun 6 dan 2 orang guru bahasa Melayu. Kaedah kajian yang digunakan ialah kajian berbentuk kualitatif yang dihuraikan secara deskriptif. Instrumen pengumpulan data yang diaplikasi untuk kajian ini ialah Ujian Bertutur UPBM_SR dan instrument temu bual. Dapatan menunjukkan PK 1 dan PK 2 berada pada tahap lemah dengan skor yang diperoleh sebanyak (2). Terdapat lima masalah yang menyebabkan PK tidak menguasai kemahiran iaitu pengaruh ahli keluarga dan rakan sebaya, pengaruh media elektronik, pengaruh bahan bacaan, pengaruh persekitaran dan pengaruh penggunaan bahasa Inggeris. Dapatan daripada temu bual PK 3 dan PK 4 turut menunjukkan bahawa PK1 dan PK 2 mempunyai kelemahan dan masalah untuk menguasai kemahiran bertutur dengan lancar.  Cadangan yang boleh dilaksanakan untuk membendung kelemahan ini ialah semua pihak perlu memainkan peranan tersendiri untuk menolong murid supaya dapat bertutur dengan baik serta memastikan semua murid dapat menunjukkan peningkatan dalam penguasaan kemahiran bertutur. Kajian ini diharap dapat memberi kebaikan terhadap organisasi pendidikan terutama sekali pengkaji akan datang, KPM, JPN, PPD, pihak sekolah, guru-guru dan ibu bapa untuk mengatasi masalah kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah.

References

Anis Farhana Mohd Kassim, Azlina Mohd Khir & Mohd Ziyad Afiq Zaharin.( 2019). Motivasi Membaca, Persekitaran Membaca di Rumah dan Sikp Membaca dalam kalangan Pelajar di Universiti Putra Malaysia (UPM). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 4, Issue 6, (page 92 - 100).
Azani Ismail @ Yaakub, Azman Che Mat & Mat Taib Pa. (2012). Membina Kemahiran Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan Dalam Pengajaran Bahasa Arab. GEMA Online™ Journal of Language Studies 325 Volume 12(1).
Abdul Rasid Jamian & Zulkafli Abu Zarin.(2008). Keupayaan kemahiran membaca dan
menulis Bahasa Melayu murid sekolah rendah kebangsaan luar bandar. Kertas kerja di
Konvensyen Pendidikan Nasional 2008. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2 – 4 Jun.
Abdul Rasid Jamian. (2021). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu
murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1.1: 1-12.
Azani Ismail @ Yaakub. Azman Che Mat & Mat Taib Pa. (2012). Membina Kemahiran
Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan Dalam Pengajaran Bahasa. GEMA Online®
Journal of Language Studies. 12(1), 325-337.
Bailey, K.M. (2005). Speaking. New York: McGraw-Hill
Brown Donald. E.(2004). Human universals, human nature & human culture. Daedalus,
133(4), 47-54.
Brown, John Seely, and Paul Duguid. (2001). Knowledge and organization: A social-practice
perspective. Organization science 12, no.2: 198-213.
Che Zanariah Che Hassan & Fadzilah Abd Rahman. (2008). Pelaksanaan Pengajaran dan
Pembelajaran Kemahiran Menulis di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEL). Vol. 1, Bil. 1 (Mei 2011): 67-87.
Chew Fong Peng & Abdul Jalil Othman. (2016). Pengabaian Kemahiran Mendengar dan
Bertutur dalam Bilik Darjah di Sekolah Menengah: Punca, Masalah dan Kesannya di Malaysia. Sosiohumanika, 1(1).

Chew Fong Peng &. (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid
Cina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEL). Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016): 10-22.
Chiong, H.A., Fan, P.S. (2019). A study of current situation and problems of teaching Mandarin
in Malaysian. Jurnal of Han Jiang, (1), 223-246
Corder, S.P. (1981). Error Analysis and Interlanguage. London: O xford Univer sity Press.
Creswell, J.W.(2008). Research design: Quantitative, and mixed methods approaches. London:
Sage Publications.
Chua Yan Piaw. (2014). The effects of humor cartoons in a series of bestselling academic
books. Humor - International Journal of Humor Research. 27(3), 499–520.
Eng Li Yin. (2021). The effects of project based learning in mandarin language speaking skill.
EDUCATUM Journal of Social Sciences, 7(2), 34-44. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.4.2021
Esmail, Z.B & Tayebe, S.(2017). The effect of project based learning (pbl) on the components
of speaking ability of Iranian EFL beginner learners. Journal of Applied Linguistics and Language Research, Volume 4, 119-130.
Fadzilah Abd Rahman, Zuraini Jusoh & Norazlina Mohd Kiram. (2016). Kesesuaian item
kemahiran mendengar Ujian Kecekapan Bahasa Melayu (UKBM©). International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016). Cross Cultural Education for Sustainable Regional Development Bandung, Indonesia.
Gan, Z. (2012). Understanding L2 Speaking Problems: Implications for ESL Curriculum
Development in a Teacher Training Institution in Hong Kong. Australian Journal of
Teacher Education. 37(1), 42-59.
Haizah Bukhari & Norazana Awang Kechik. (2022). Pengaruh Bahasa Ibunda Terhadap
Kemahiran Bertutur Dalam Kalangan Murid India Di Sebuah Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.
Juwairiah Osman, Jamilah Bebe Mohamad, Anis Nabilla Ahmad & Jamal Rizal Razali. (2018).
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Di Universiti Malaysia Pahang. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature Jilid 9, / 61-79.
Khairul Nizam Mohamed Zuki. (2017). Penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua
dalam kalangan murid berbangsa Bajau. Inernational Journal of Humanities and Social
Science Invention, 6 (10): 1-11.
Mahyuddin, Rahil and Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Elias, Habibah and Konting, Mohd
Majid. (2004). The incorporation of thinking skills in the school curriculum. Kajian Malaysia, 22 (2). pp. 23-33.
Muhammad Tanveer. (2007). Investigation of the factors that cause language anxiety for
ESL/EF learners in learning speaking skills and the influence it casts on communication in the target language. University of Glasgow, Scotland.
Murad, Tareq. (2007). Analysis Of The Cultural Aspects In Results For Four
Points Textbook. 2 EtaI NEwS: 23.
Naimah, A., & Aini, A. (Cartographer). (2005). Kajian tentang persepsi pelajar UiTM terhadap
kepentingan bahasa ketiga di UiTM.
Nor’Azian Nahar & Fadzilah. (2018). Tahap penguasaan kemahiran bertutur Bahasa Melayu
dalam kalangan penutur bukan penutur natif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8 (1), 74 -83.
Nor’Azian Nahar. (2020). Hubungan Profesiensi bahasa Melayu dengan Pencapaian akademik Murid bukan Penutur natif di Sekolah Jenis Kebangsaan. Jurnal Bahasa, 20(2), 287‒316.
Noraini Idris. (2013). Penyelidikan dalam pendidikan. Shah Alam: McGraw-Hill Education
Punitha Vathi Muniandy, Abdul Jalil Othman & Sharir Jamaluddin. (2017). Kesan Kemahiran
Bertutur Dalam Bahasa Malaysia Secara Kaedah Pembelajaran Informal Dalam Kalangan Penutur Asing Dewasa: Satu Pandangan Pembelajaran Berterusan. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. Bil. 5, Isu 4.
Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap
Penguasaan Membaca dan Menulis Murid B40 dari Perspektif Guru Bahasa Melayu.
Siti Zamrah Isa. (2015). Penguasaan Lisan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar
Prauniversiti. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Universiti Putra Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ). Vol. 10, Bil. 2 (Nov. 2020): 54-73
Zamri Mahamod. (2021). Psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa. Cetakan Keempat. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan , Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zamri Mahamod. (2022b). Penulisan Akademik: Teori dan Amalan. Edisi Kedua. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zamri Mahamod, Rohaida Mazlan, NorziahAmin, & Mohd Zaki Abd. Rahman. (2021). Tahap
Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Murid-Murid B40 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(1), 40-62.
Published
2023-03-01
How to Cite
MARINA YUNUS, Noor; NOR SHAID, Nor Azwahanum. Penguasaan Kemahiran Bertutur Murid Sekolah Rendah di Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 265-278, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21279>. Date accessed: 21 feb. 2024.
Section
Articles