Permainan Flash Card Ion Dalam Meningkatkan Kefahaman Asas Murid Tingkatan 5 Dalam Topik Formula Kimia

  • Noorsyahirah Mohd Noor

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kefahaman murid tingkatan 5 yang mengambil matapelajaran Kimia dalam topik formula kimia dan warna garam. Seramai 30 orang murid tingkatan 5 digunakan sebagai peserta kajian di mana mereka terdiri daripada 15 murid daripada kelas 5 Harapan dan 15 murid kelas 5 Ikhlas. Peserta kajian dipilih berdasarkan keputusan pentaksiran 1 yang telah dijalankan pada bulan Mei 2022 yang memperoleh markah 45 dan ke bawah. Tinjauan awal telah dilaksanakan oleh pengkaji dan hasil tinjuan mendapati murid-murid ini menghadapi kesukaran dalam menjawab soalan asas seperti menulis formula kimia dengan tepat, menulis persamaan kimia seimbang serta mengingat warna-warna garam. Pengkaji telah menggunapakai model kajian Tindakan Kemmis dan McTaggart. Perancangan tindakan difokuskan kepada kaedah   untuk meningkatkan kefahaman asas dan daya ingatan mereka serta minat murid, iaitu pengenalan kepada satu pembelajaran berasaskan permainan yang dinamakan Flash Card Ion. Dalam kajian ini, murid-murid telah didedahkan kepada permainan Flash Card Ion selama 60 minit bagi setiap sesi selama tiga minggu. Sebelum permainan Flash Card Ion diperkenalkan, pengkaji telah menggunakan kaedah konvensional untuk menguji tahap kefahaman murid tersebut. Keputusan ujian selepas tindakan telah menunjukkan peningkatan prestasi murid yang agak ketara. Dapatan soal selidik pula menunjukkan pelajar lebih berminat dan seronok belajar dengan menggunakan Flash Card Ion.

References

Alley,D.W.(2022).Pengertian Skala Likert, Cara Penggunaan dan Contoh. https://www.cs.auckland.ac.nz/~ian/CBR/8-30%20Aha-Kibler-Albert-91.pdf
Barksdale, C.; Peters, M.L.; Corrales, A. (2021) Middle school students’ perceptions of classroom climate and its relationship to achievement. Educ. Stud,47, 84–107.
Cámara-Zapata, J.M.; Morales, D. (2020). Cooperative learning, student characteristics, and persistence: An experimental study in an engineering physics course. Eur. J. Eng. Educ.,45, 565–577.
De Carvalho, C.V.; Coelho, A. (2022). Game-Based Learning, Gamification in Education and Serious Games Computers. 11, 36. https://doi.org/10.3390/ computers11030036
Dendup, T.; Onthanee, A. (2020) Effectiveness of cooperative learning on English communicative ability of 4th grade students in Bhutan.Int. J. Instr.,13, 255–266 http//:doi:10.1007/978-1-4419-1428-6_437
Elizabeth Thistlethwaite. (2020). The effectiveness of casebased learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23, Medical Teacher, 34:6, e421-e444https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/0142159X.2012.680939?needAccess=true
Hussaini, Nilofer & John, Sunil & Sarkar, Bidisha & jain, sunitha & Alexander, Daisy. (2021). Game-Based Learning in Higher Education: An Effective Pedagogical Tool for Enhanced Competency Building. https//doi:10.4018/978-1-7998-7271-9.ch008.
Ismaizam, N. M., Rahman, S. F. A., Ahmad, S. N. S. M., Nazri, N. I. I. M., Idris, N. A. A., Ali, N. A., Rafi, N. F. B. M., Mohamad, S. N. A., Rahim, A. A. A., Rashid, K. K. A., & Aldaba, A. M. A. (2022). An Integration of Game-based Learning in a Classroom: An Overview (2016 - 2021). International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 11(1), 1207–1221. https://doi: 10.1007/978-1-4419-1428-6_437
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). (2021). KPM PerkasaKU: Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum. https://studentportal.my/kpm-perkasaku/
Keodara, K. (2019). The Implementation of Game-Based Learning to Improve in English in Cambodia. Media Education Program.
Minghong Bi (2019). Comparison of case-based learning and traditional method in teaching postgraduate students of medical oncology, Medical Teacher, 41:10, 1124-1128, DOI: 10.1080/0142159X.2019.1617414. https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/0142159X.2019.1617414?needAccess=true
Muhridza, N. H., Rosli, N. A., Sirri, A., & Abdul Samad, A. (2018). Using Game-based Technology, kahoot! for Classroom Engagement. LSP International Journal. 5(2).
Partovi, T., & Razavi, M. R. (2019). The effect of game-based learning on academic achievement motivation of elementary school students. Learning and Motivation. 68. 101592.
Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-Based Learning and 21st Century Skills: A Review of Recent Research. Computers in Human Behavior, 63, 50–58 https://doi:10.1016/j.chb.2016.05.023
Santos, J.; Jesmin, T.; Martis, A.; Maunder, M.; Cruz, S.; Novo, C.; Schiff, H.; Bessa, P.; Costa,R.; Carvalho, C.V.d. (2021) Developing Emotional Intelligence with a Game: The League of Emotions Learners Approach. Computers. 10(97).
Stephen Kemmis & Mc Taggart (2009) Action research as a practice‐based practice, Educational Action Research, 17:3, 463-474, https//DOI: 10.1080/09650790903093284
The Jigsaw Classroom. (2019). https://www.jigsaw.org/
Whitton, N. (2012). Game Based Learning. In Encyclopedia of the Sciences of Learning.
Springer.
Zafeiropoulou, M.; Volioti, C.; Keramopoulos, E.; Sapounidis, T. (2021). Developing Physics Experiments Using Augmented Reality Game-Based Learning Approach: A Pilot Study in Primary School. Computers, 10, 126.
Zakaria, N. Y. K., Yunus, M., Hashim, H., Nordin, M. N., Norman, H., & Adnan, N. H. (2021b). Pre-Service Teachers’ Views on the Implementation of Game-Based Learning for Academic Writing Skills. Sains Insani, 6(1), 11–16. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol6no1.226
Zhang, F. (2018). The application of the game-based approach in primary school English teaching. Proceedings of the 2nd International Conference on Economics and Management, Education, Humanities and Social Sciences (EMEHSS 2018), 595–596. https://doi.org/10.2991/emehss18.2018.120
Published
2022-11-01
How to Cite
MOHD NOOR, Noorsyahirah. Permainan Flash Card Ion Dalam Meningkatkan Kefahaman Asas Murid Tingkatan 5 Dalam Topik Formula Kimia. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 353-364, nov. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/20266>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles