Kertas Konsep Kajian Pembangunan Kerangka Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Lukisan Kejuruteraan (AKPG-LK)

  • Suriana Ngatiman
  • Muhammad Sukri Saud

Abstract

Kertas konsep ini adalah merujuk kepada kajian yang sedang dijalankan oleh penyelidik dalam mengkaji serta membangunkan sebuah Kerangka Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Lukisan Kejuruteraan (AKPG-LK). Kajian ini menggunakan kaedah bercampur penerokaan berjujukan (Eksploratory Sequential Mixed Method) iaitu melibatkan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah temubual digunakan untuk meneroka konstruk dan subkonstruk amalan kreativiti Pengajaran guru dikalangan pakar  diperingkat fasa kualitatif. Manakala   kaedah Fuzzy Delphi digunakan untuk mendapatkan kesepakatan dan konsensus pakar terhadap konstruk dan dimensi konstruk. Responden yang terpilih adalah dikalangan Pakar dan Guru Cemerlang Lukisan Kejuruteraan (LK) dan guru mata pelajaran LK di Sekolah Menengah Teknik (SMT) seluruh Malaysia. Kajian rintis turut dilakukan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan item instrumen sebagai persediaan untuk kajian sebenar. Pendekatan Model Pengukuran Rasch melalui perisian Winsteps digunakan untuk menguji analisis kesahan dan kebolehpercayaan item dan responden serta  indeks pengasingan item, polariti item, kesesuaian item dan korelasi item untuk  memastikan item yang dibina diterima, diperbaiki atau digugurkan. Seterusnya untuk kajian sebenar perisian Winsteps Analisis Komponen Utama (PCA) digunakan untuk memastikan Kerangka yang dibangunkan adalah  sah dan bersifat unidimensi.  Disamping itu pembangunan kerangka diperkukuhkan melalui Item Content Validity Index (I-CVI) yang akan dilakukan oleh pakar yang dilantik secara teknikal untuk menyemak dan mengesahkan kandungan kerangka yang dibangunkan. Diharapkan melalui pembinaan Kerangka AKPG- LK dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pada pendidik agar sentiasa bersedia dan melakukan perubahan dalam memastikan pengajaran menjadi lebih kreatif, menarik dan berkesan.

References

Abu, Noor Erma, L. K. E. (2014). Hubungan Antara Sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan Tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia PAsifik, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-012-2241-5
Aizat, M., Hassan, A., Rabani, F., Ekhwan, M., Shukor, M., Mastifino, M., & Majid, A. (2018). Sikap Guru Terhadap Perubahan dalam Sekolah di Malaysia Teacher Attitudes Toward Change in Schools in Malaysia. Management Research Journal, 8(1), 188–196. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30663.34722
Anuar Ahmad, & Nelson Jinggan. (2015). Pengaruh kompetensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil 3(2), 1–11.
Awi, N. A. L., & Zulkifli, H. (2021). Amalan kreativiti guru pendidikan islam dalam pembelajaran abad ke-21. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 4(1), 40–54.
Azman, H. (2012). Instrumen penilaian pembimbing dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja pelajar di industri. Universiti Teknologi Malaysia.
Azrin, M., Bakar, A., & Nasri, N. M. (2021). Kompetensi Teknologi E-Pengajaran Guru Bagi Mendepani Pendidikan Pasca Pandemik Covid-19 Teachers Competency of E-Learning Technology Facing the Post-Pandemic Covid-19. 58–73.
Badrul Hisham, & Mohd Nasruddin. (2016). Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21 dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 10(1), 1–25.
Barker, R., & McDonald, S. (2021). Practically there? Exploring public relations educators’ perceptions of creativity in the curriculum and classroom. Journal of Communication Management. https://doi.org/10.1108/JCOM-01-2021-0008
Batey, M., Furnham, A., & Safiullina, X. (2010). Intelligence, general knowledge and personality as predictors of creativity. Learning and Individual Differences, 20(5), 532–535. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.04.008
Bond, T.G., & Fox, C. M. (2007). Applying The Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Science (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education (6th ed.). Routledge Falmer.
Corazza, G. E., Reiter-Palmon, R., Beghetto, R. A., & Lubart, T. (2021). Intelligence and creativity in the space-time continuum for education, business, and development. Journal of Creativity, 31(September), 100003. https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2021.100003
Creswell, J. W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantative and Qualitative Research (5th ed.). Pearson Education Inc. USA.
Danielson, C. (2007). Enhancing professional practice: A framework for teaching (2nd ed.). ASCD.
Fauzi, M. N. H. (2017). Kerangka Kompentensi Kemahiran Teknikal dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Ke arah memenuhi Keperluan Industri. UTHM.
Gay, L.R. & Airasian, P. (2003). Educational Research: competencies for analysis and applications. Pearson Ed.
Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. (2021). Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian (3rd ed.). Penerbit Universiti Malaya.
Godfrey, D., Seleznyov, S., Anders, J., Wollaston, N., & Barrera-Pedemonte, F. (2019). A developmental evaluation approach to lesson study: exploring the impact of lesson study in London schools. Professional Development in Education, 45(2), 325–340. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1474488
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: education in the age of uncertainty. Teachers College Press.
Henry, J. D., & Mahamod, Z. (2021). Penerapan amalan kreativiti , pemikiran kritis , kolaborasi dan komunikasi ( 4C ) pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 239–248. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd
Huang, J. X., & Hj Iksan, Z. (2019). Understanding of Teacher in Pekan District on 21st Century Learning. International Journal of Modern Education, 1(2), 01–12. https://doi.org/10.35631/ijmoe.12001
Ibrahim, H. H., & Mohamed, S. (2021). Kompetensi Guru-guru Bukan Opsyen dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah ( Competence of Non-Optional Teachers in the Teaching and Learning of Preschool Education ). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 377–385.
Jaggil Apak, & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Hubungan Tingkah Laku Pemupukan Kreativiti Guru dengan Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), 64–79.
Kelly, K.E. & Daughtry, D. (2008). Academic orientation and creativity: Does a creative personality correlate with students’ approach to the academic environment? Individual Differences Research, 6(4), 253–259.
Kline, T. (2005). Psychological Testing: A Practical Approach To Design & Evaluation. Sage Publication. Sage Publication.
kpm. (n.d.). DSKP Lukisan Kejuruteraan.
KPM. (2011). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010).
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2008). Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (2nd ed.). Sage Publication.
Lai, C. L. (2015). Amalan Pengajaran Efektif Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Negeri Johor Chia. Universiti Teknologi Malaysia.
Leifler, E. (2020). Teachers’ capacity to create inclusive learning environments. International Journal for Lesson and Learning Studies, 9(3), 221–244. https://doi.org/10.1108/IJLLS-01-2020-0003
Linacre, J. M. (2010). A user’s guide to WINSTEPS: Rasch-model computer program. Oregon.
Mariani, A. (2016). Model Pengajaran Kreatif Berteraskan Kompentensi, Personaliti dan rangsangan kreativiti guru matematik berpendekatan permodelan persamaan strujtur. UTM.
Masnan, A. H., Anthony, N. E., & Zainudin, N. A. S. (2019). Pengetahuan pengajaran dalam kalangan guru prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 8(April), 33–41. https://doi.org/10.37134/jpak.vol8.5.2019
McIntire, S.A. & Miller, L. A. (2007). Foundation of Psychological Testing. McGraw Hill.
Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah Penyelidik Pendidikan (5th ed.). Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Shah, F. W. H. (2018). Pengaruh personaliti lima faktor terhadap tingkah laku kewargaan organisasi (TKO) dalam kalangan guru. Jurnal Psikologi Malaysia, 32(2), 136–147.
Mohd Yusoff Dagang. (2016). Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Sekolah. In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. https://core.ac.uk/download/pdf/83541294.pdf
Muhamad Zaki Samsudin, Razali Hassan, Azman Hasan, & Mohd As’ed Dato Shamsuddin. (2013). Amalan kreativiti guru dalam Pengajaran Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Technology, Education and Science International Conference (TESIC), October 2014, 11. https://doi.org/10.13140/2.1.4265.2161
Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a Teacher Educator : Evidence from the Field. Teaching and Teacher Education, 21(February), 125–142.
Nasir, N. M., & Mansor, M. B. (2021). Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 416–421. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.854
Nazirah, H. (2017). Komponen pengajaran dan pembelajaran berkesan guru pendidikan islam sekolah menengah rendah di johor nazirah binti hj. hamdan universiti teknologi malaysia.
Normiati, B., & Abdul Said, A. (2019). Pengaruh Pengajaran Guru Terhadap Kualiti Pengajaran Guru Abstrak The Influence of Teacher ’ s Teaching Towards Quality of Teachers ’ Teaching. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 30–42.
Nur Hanisah Ahmad Saifudin & Mohd Isa Hamzah. (2021). Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah ( PdPR ) Dalam Talian Dengan Murid Sekolah Rendah ( Challenges in Implementing Home Teaching and Learning ( PdPR ) among Primary School Students ). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 250–264. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd
Nygaard, C., Courtney, N., & Holtham, C. (2010). Teaching creativity - creativity in teaching. The International Journal of Engineering Education, 20(5), 801–808. https://www.ijee.ie/articles/Vol20-5/IJEE1511.pdf
Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.). Sage Publication.
Prahbu, V., Sutton, C. And Sauser, W. (2008). Creativity and certain personality traits: understanding the mediating effect of intrinsic motivation. Creativity Research Journal, 20(1), 53–66.
Raja Abdullah Raja Ismail, & Daud Ismail. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal (APJ), 1, 45–65. https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/8
Ridhuan Mohd Jamil & Nurulrabihah. (2021). Kepelbagaian Metodologi dalam Penyelidikan Rekabentuk dan Pembangunan (3rd ed.). Qaisar Prestige Resources.
Rohaila Yusof, Noor Lela Ahmad, Sho Sin Looi, H. A. Wa. (2019). Kepentingan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 Terhadap Pembangunan Pelajar. International Journal of Education and Counseling, 4(28), 28–51.
Ruhizan M, Y., Mustapha, R., Minghat, A. D., Jusoff, K., Ishar, A., & Shamsudin, S. (2012). Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Matapelajaran lukisan kejuruteraan di sekolah menengah. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 27, 23–36.
Sang, M. S. (2010). Psikologi Pendidikan. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Seng, O. J., & Othman, S. (2018). Tahap Pengetahuan dan sikap Guru terhadap pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa Melayu. International Journal of Education and Training, 4(2), 1–9.
Soh, K. (2015). Creativity fostering teacher behaviour around the world: Annotations of studies using the CFTIndex. Cogent Education, 2(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2015.1034494
Wong, B. T. (2016). Factors leading to effective teaching of MOOCs. Asian Association of Open Universities Journal, 11(1), 105–118. https://doi.org/10.1108/aaouj-07-2016-0023
Yahaya, A., & Razak, Syazwani Abdul (Fakulti Pendidikan, U. T. M. (1999). Teori berkaitan gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran. January 2010.
Yong, L. M. & Biraimah, K. L. (1996). Guru yang Kreatif (1st ed.). Arenabuku Sdn. Bhd.
Yunos, M. (2015). Hubungan Sikap dan Persepsi Murid Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu dengan Kemahiran Abad ke-21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM, 5(2), 22–30.
Zawiah Bahrom. (2020). Pedagogi Norma Baharu: Cabaran Dan Hikmah. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Published
2022-11-01
How to Cite
NGATIMAN, Suriana; SUKRI SAUD, Muhammad. Kertas Konsep Kajian Pembangunan Kerangka Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Lukisan Kejuruteraan (AKPG-LK). Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 303-315, nov. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/20265>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles