Kualiti Guru Dan Kecenderungan Minat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Murid Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI)

  • Saidatulafza Mohamed Amin
  • Harun Baharudin
  • Mohd Isa Hamzah

Abstract

Kajian ini membincangkan mengenai kualiti guru dan kecenderungan minat pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab pelajar Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI). Kualiti guru merupakan perkara yang menjadi ukuran dalam diri seorang guru. Guru yang berkualiti mampu menghasilkan pengajaran yang mampu menarik minat pelajar dalam mempelajari bahasa Arab. Minat individu dapat dipupuk oleh guru melalui aktivti-aktivti pembelajaran yang dijalankan. Kajian ini melibatkan 105 daripada 300 orang pelajar Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) di Kuala Muda. Kajian dilakukan di dua buah SRITI di daerah Kuala Muda iaitu SRITI Ruhul Mannan dan SRITI Zubaidiyah. Responden terdiri daripada pelajar tahap dua iaitu tahun 4, 5 dan 6. Reka bentuk kajian melibatkan kajian tinjauan dan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik telah disemak dan disahkan oleh tiga orang penilai berasingan. Kajian mendapati kualiti guru dan kecenderungan minat pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab di SRITI berada pada tahap sederhana. Kajian ini diharapkan dapat membantu guru meningkatkan kualiti mereka supaya lebih ramai pelajar berminat untuk mempelajari bahasa Arab.

References

Adzhar, M.A., & Mohd Radzi, N. (2020). Kualiti Guru Dan Penguasaan Bahasa Cina Murid Sekolah Kebangsaan Di Selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan | Oktober 2020, Bil. 7, Isu 4.
Ahmad, A., Makhsin, M., & Ilias, M. F. (2021). Kualiti Guru Bahasa Arab Ke Arah Memperkasakan Ketamadunan Islam Abad Ke-21. E-Journal of Islamic Thought and Understanding. Volume 2 Issue 2021.03X.
Ahmid, M.A., Abdullah, M.K., & Johari, K. (2018). Pengajaran Guru Dan Kepercayaan Motivasi Pelajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Menengah.
Malaysian Journal Of Social Sciences And Humanities (MJSSH),Volume 3, Issue 3, (Page 136 -147), 2018.
Amran, N., & Seman, N. A. A. (2021). Hubungan antara Faktor Sokongan Pendidikan dan Minat Pelajar dalam Bidang Keusahawanan. Research in Management of Technology and Business Vol. 2 No. 1(2021) p. 1499–1508.
Batjo, N., & Ambotang, A.S. (2019). Pengaruh Pengajaran Guru Terhadap Kualiti Pengajaran Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 4, Issue 2, April 2019 e-ISSN : 2504-8562.
Batjo, N., Ambotang, A.S., Taat, M. S., Mosin, M., Shaari, A.S., & Talip, R. (2021). Pengaruh Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Kualiti Guru Sekolah Rendah Luar Bandar Di Sabah. BITARA. International Journal Of Civilizational Studies And Human Sciences.. Volume 4, Issue 2, 2021: 013- 031.
Fauzy AH. H., Arief, Z.A., & Muhyani. (2019). Strategi Motivasi Belajar Dan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar Bahasa Arab. Tawazun, Jurnal Pendidikn Islam. Http://Ejournal.Uika-Bogor.Ac.Id/Index.Php/TAWAZUN Vol. 12, No. 1, Juni 2019, E-ISSN: 2654-5845, Hlm. 112-127 DOI: 10.32832/Tawazun.V12i1.1843.
Febriyani, N. A., & Guci, A. (2022). Ganjaran Dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur’an. Jurnal Asy-SyukriyyahVol.23 | Nomor 1 | Januari – Juni 2022.
Ilias, M. F., Madzalan, J., Pisol, M. I. M., Jamar, A., & Abdullah, M. (2022). Analisa Faktor Halangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Bestari Dalam Penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Sains Humanika 14:2(2022), 64-70.
Kasmin, R., Baharan, M. F., Mohsin, N., Kila, N., & Abu Hassan, M. (2019). Amalan Kualiti Guru Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Kebanggsaan. Journal of Management and Operation Research 2019, 1 (4).
Madhavan, S., Basri, R., Ayob, A. F. M., & Soaib Asimiran. 2021. Kualiti Bimbingan Pengajaran Oleh “Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah” (School Improvement Specialist Coaches - SICS+) Sebagai Faktor Peramal Terhadap
Kualiti Guru Di Sekolah Kebangsaan . Muallim Journal Of Social Sciences And Humanities, 4(3), 68-78. Https://Doi.Org/10.33306/Mjssh/82.
Mohd Nor, M. A., Mohd Nawi, M. Z., & Mohamad, I. N. (2022). Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Berkesan Dalam Pengajaran Tajwid al-Quran dalam Kalangan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) di Negeri Kedah. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities Volume 5 (1), April 2022.
Mubshirah, D. (2021). Hubungan Minat Siswa Belajar Bahasa Arab Dengan Standar Nasional Pendidikan Di Man Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Didaktika Februari VOL 21, NO. 2 (2021), 221-235.
Mustapa, A. M., dan Arifin, Z. (2015). Penentuan dimensi kualiti guru Bahasa Arab di Malaysia. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 37 (1). pp. 49-57. ISSN 0216-5636.
Olawoyini, M.A., & Isuku, E. J. (2019). Students’ Academic Achievement As Influenced By Teachers’ Quality: Evidence From Southwest, Nigeria. European Journal of Education Studies. Volume 6 │Issue7│2019.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 2013. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Rahmah, Y. (2019). Minat Dan Motivasi Belajar Bahasa Jepang (Studi kasus terhadap mahasiswa jurusan Sastra Indonesia 2016/2017 FIB Undip). Kiryoku, Volume 3 No 1 2019 e-IS
Rahman, A. A., Zulkifli, M.S., Hashimee, M., Wazir, A., & Sayed, M. (2019). Tahap Kompetensi Guru Bahasa Arab Di Sabk Di Malaysia: Satu Dimensi . e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 16 (2). pp. 1-13. ISSN 1823-884x.
Razak, N. A., & Thien, L. M. (2017). Pengkonsepsian dan Pembinaan Instrumen Kualiti Kehidupan Kerja Guru. Sains Humanika. 9. 10.11113/sh.v9n4.886.
Samsuiman, M. A., Benjaman, A., & Arifin, Z. (2015). Hubungan Antara Kecenderungan Minat Pelajar Dalam Bahasa Arab Dengan Kualiti Diri Guru Bahasa Arab Mrsm Ulul Albab, Kota Putra. Journal of Human Capital Development. Vol. 8 No. 2 July - December 2015.
Suroso, C. Hartati, S., & Utari, W. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Insentif Terhadap Prestasi Kerja Guru Smk Sinar Pancasila Balikpapan Kalimantan Timur. Jurnal Manejerial Bisnis Vol. 5 No. 2 Desember - Maret 2022 ISSN 2597-5. Ulil Albab. 2019. Motivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing.
Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. 19 No. 1, Juni 2019 (32-48).
Published
2022-10-01
How to Cite
MOHAMED AMIN, Saidatulafza; BAHARUDIN, Harun; HAMZAH, Mohd Isa. Kualiti Guru Dan Kecenderungan Minat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Murid Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI). Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 174-186, oct. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19941>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles