Satu Kajian Kes: Analisis Tahap Kelemahan Dan Kekuatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kursus Pengaturcaraan Web

  • Siti Haslinda Mukhtar siti haslinda binti mukhtar
  • Nor Hafizah Adnan

Abstract

Pengaturcaraan HyperText Markup Language (HTML) adalah satu bahasa yang berstruktur untuk penghasilan laman web dan sukar untuk mengenalpasti kesalahan dalam penulisan kerana HTML adalah satu bahasa pengaturcaaan berasaskan web.Dengan kepelbagaian teknik atau keadah yang berkesan dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) secara dalam talian mahupun secara bersemuka di dalam bilik darjah dapat membantu pensyarah membuat satu penilaian dan pentaksiran terhadap pencapaian, keberkesanan pembelajaran terhadap pelajar.Tujuan kajian ini adalah untuk menilai dan mentaksir keberkesanan pengajaran pensyarah dalam PdP bagi membantu pelajar dalam kefahaman bahasa pengaturcaraan HTML. Selain itu, dalam kajian ini juga mengkaji tahap pencapaian dan kefahaman pelajar dalam bahasa pengaturcaraan HTML dan mengkaji minat, persepsi pelajar dalam pembelajaran bahasa pengaturcaraan HTML secara dalam talian adakah ia merupakan satu kebaikan atau keburukan kepada pelajar.Sample kajian terdiri daripada 14 orang pelajar peringkat diploma disebuah institusi pengajian tinggi dan 3 orang pensyarah yang mengajar dalam kepelbagaian bahasa pengaturcaraan serta memfokuskan kekuatan dan kelemahan pensyarah menghadapi cabaran dalam PdP secara dalam talian. Satu kajian kes untuk mengkaji penilaian dan pentaksiran bagi kefahaman pembelajaran pelajar dalam bahasa pengaturcaraan HTML serta pengumpulan data adalah borang soal selidik dan temu bual bersama pensyarah dan pelajar dalam bahasa pengaturcaraaan HTML.Dapatan kajian mendapati kebaikan dan kelemahan dalam PdP bergantung kepada penyampaian pensyarah, bahan pengajaran dan teknik atau kaedah yang lebih berkesan untuk lebih menarik minat, motivasi dan persepsi pelajar dalam pembelajaran secara dalam talian bagi kursus pengaturcaraan Web Seperti HTML, PHP, MySQL, Javascript dan sebagainya.


 

References

Nur Amanina Haziqah Abdul Halim dan Nor Hafizah Adnan(2020) Implementasi Video Pengajaran Dalam Pembelajaran HTML Melalui Massive Open Online Courses (MOOCs), Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bandar Baru Bangi, Malaysia, Jurnal Dunia Pendidikan e-ISSN: 2682-826X | Vol. 2, No. 2, 205-212, 2020.Page 1-8
Siti Sakinah Mohd Yusof et al (2018), keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar interaktif Dalam pengajaran dan pembelajaran asas pengaturcaraan, Unit Sains Komputer, Kolej Matrikulasi Perak, Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 14,2018. Page 1-13
Norraihan Rosman dan Jamilah Hamid (2020), Penguasaan Konsep Pengaturcaraan Melalui Pembelajaran Teradun: Satu Kajian Kes, Universiti Pendidikan Sultan Idris,Page 1-6.
Zafirah Binti Mohd Adnan dan Jamilah Hamid(2020), Kesan Model Polya dalam Pembelajaran Algoritma: Satu Kajian Kes. Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Journal of Humanities and Social Sciences.Page 1-5, p-ISSN: 2721-804X, e-ISSN: 2721-8104.
Abdul Rasid Jamian (2021) Teknik, kaedah pengajaran berkesan elak murid bosan, Berita Harian Online. Capaian URL: https://www.bharian.com.my/kolumnis/2021/02/789204/teknik-kaedah-pengajaran-berkesan-elak-murid-bosan
Nur Shafinaz Binti Ahmad Shakir dan Nor Hafizah Binti Adnan (2020), Kebolehgunaan Massive Open Online Course (MOOC) Sebagai E-Pembelajaran dalam Pengajaran Pengaturcaraa Sekolah Menengah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 6.Page 33-41, 2020 DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.429.
Marini Abu Bakar et.al (2018), kerangka bagi persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar Untuk latihan pengaturcaraan kendiri, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISSN : 1985-5826 AJTLHE Vol.10, No.1,Page 24-38.
May Asliza dan Tan Zalilah (2018), Penjelasan Identiti Asas Pengaturcaraan dan Perubahan Konseptual Melalui Adegan Permainan, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Page 1-13.
Zulaile dan Noratikah et.al (2018) Factors Influencing Students' Performance in the First Computer Programming Course Taught Using Blended Learning Approach. Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Universiti Teknologi MARA,40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia, 5th International Conference on Science and Social Research. Page1-6 Available Online at www.e-iph.co.uk
Bani Hidayat Mohd Shafie(2020), Pelaksanaan PdPc Dalam Talian (OLL) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1 Dan 2 Covid-19, Jabatan Perancangan, Penyelidikan Dan Inovasi, IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi.Page: 1-9 Jurnal Dunia Pendidikan e-ISSN: 2682-826X Vol. 2, No. 2, 213-221, 2020 http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd.
Roslina Binti Mohd Nor,Nik Mohd Rahimi Bin Nik Yusoff dan Hamdzun Bin Haron(2020), Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Page: 1-16, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 5, ( page 125 - 140), 2020 DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i5.394.
Mustafa Yagci (2018), Impact of The Individual Innovativeness Characteristics on Success and Contentment at The Computer Programming Course: A Web Based Blended Learning Experience.Ahi Evran University, Faculty of Engineering and Architecture, Kirsehir, Turkey. Page : 1-11. Malaysian Online Journal of Educational Technology 2018 (Volume 6 - Issue 4).
Chin Soon Cheah (2020), Factors Contributing to the Difficulties in Teaching and Learning of Computer Programming: A Literature Review. School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM Penang, Malaysia, Research Article of ORCID: 0000-0002-6012-5660. ISSN: 1309-517X (Online) 2020, 12(2), ep272, https://doi.org/10.30935/cedtech/8247.
Siti Sakinah Mohd Yusof et al (2018), penggunaan bahasa pengaturcaraan secara visual bagi Mengurangkan kesalahfahaman konsep pengaturcaraan Dalam kalangan pelajar.Unit Sains Komputer, Kolej Matrikulasi Perak,Page: 1-13, Jurnal Penyelidikan Dedikasi jilid 14.
Published
2022-10-01
How to Cite
MUKHTAR, Siti Haslinda; ADNAN, Nor Hafizah. Satu Kajian Kes: Analisis Tahap Kelemahan Dan Kekuatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kursus Pengaturcaraan Web. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 216-233, oct. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19557>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles