Gaya Kepimpinan Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sepanjang Mengendalikan Pembelajaran Atas Talian Akibat Pandemik Covid-19 Di Malaysia

  • Fauziah Ismail
  • Siti Norayu Mohd Basir
  • Noor Zeita Othman
  • Nur Qurratul Aini Ismail
  • Nur Hafifa Iswati Ishak1 Ishak
  • Nazra Aliff Nazri

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat pandangan guru terhadap gaya kepimpinan yang diamalkam dan tahap kepuasan kerja di kalangan guru ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) atas talian semasa pandemik Covid-19. Seramai 102 orang guru di Pulau Pinang dipilih menggunakan teknik persampelan rawak mudah sebagai responden dalam kajian ini. Data dikumpul melalui kaedah kuantitatif melalui borang soal selidik berdasarkan lima skala likert. Hasil dapatan kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang terdiri daripada nilai min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan, responden memberi maklum balas iaitu gaya kepimpinan transformasional berada pada tahap tinggi dengan nilai min (M=4.08), diikuti gaya kepimpinan laissez-faaire dengan nilai min (M=3.71) manakala gaya kepimpinan transaktional berada pada tahap yang sedikit kurang daripada gaya kepimpinan transformasional dan laissez-faaire. Dapatan juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja berada pada tahap tinggi dengan nilai min (M=4.04). Dapatan kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak pentadbir, guru dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

References

Abdul, R. A. A., Amin, A. S., Umi, H. M. S. L., & Raja, N. S. R. A. (2020). Strategi pembangunan aspek kesejahteraan kendiri bagi mendepani tekanan akademik semasa wabak covid-19. Malaysian Journal of Social Sciiences and Humanities, 5(12),16-30.
Ahmad, Y. I. (2016). Gaya kepimpinan pengetua dan kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Marang, Terengganu. Proceeding Of ICECRS, 1, 69-72.
Ahmad, Z. A., Ahmed, T. H., Ahmad, A. R., Nor, A. R., & Mohd, S. A. B. (2014). Penggunaan aplikasi atas talian dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa ketiga: Pengenalan kepada Quizlet.com. Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Retrieved from file:///C:/Users/60175/Downloads/QuizletComFULLPAPER.pdf.
Antonio, A. F., & Graham, P. S. (2020). Academic leadership in a time of crisis: the coronavirus and covid-19. Journal Of Leadership Studies, 14(1), 39-45.
Asiimwe, J., Kavoo-Linge, T., & Sikalieh, D. (2016). The relationship between transactional leadership style and smes growth in the top 100 smes in Kenya. International Journal of Business and Social Science.
Aunga, D., & Masare, O. (2017). Effect of leadership styles on teacher’s performance in primary schools of arusha district Tanzania, International Journal of Educational Policy Research and Review.
Chandra, T., & Priyono (2016). The influence of leadership styles, work environment and job satisfaction of employee performance—Studies in the school of smpn 10 surabaya. Publishing By: Canadian Center of Science and Education.
Donald, B. (2017). Leadership and job satisfaction:adjunct faculty at a for-profit university. International Journal of Psychology and Educational Studies, 4(3), 53-63.
Erkutlu, H. (2008). The impact of transformational leadership on organizational and leadership effectiveness. Journal of Management Development, 27(7), 708-726.
https://www.bharian.com.my/kolumnis/2020/05/687192/era-pandemik-uji-kepemimpinan-organisasi.
https://www.usim.edu.my/ms/berita/in-our-words-ms/covid19-implikasi-pengajaran-dan-pembelajaran-atas- talian/.
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefing-on-covid-19 11-march-2020.
James, A. O., & Ogbonna, I. (2013). Transformational vs. transactional leadership theories: evidence in literature. Publishing by: International Review of Management and Business Research.
Kimberley, B., & Hannes, Z. (2019). Main and interactive effects of weekly transformational and laissez-faire leadership on followers’ trust in the leader and leader effectiveness. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 384-409.
Lo, M. C., Ramayah, T., Min, H. W., & Songan, P. (2010). The relationship between leadership styles and organizational commitment in Malaysia: Role of leader-member exchange. Asia Pacific Business Review, 16(1), 79- 103.
Lusiana, A. (2021). Kepemimpinan Laissez Faire. https://doi.org/10.31219/osf.io/egqm4.
Makitalo, A. (2017). Leadership styles in the banking sector in Finland and in France. Publishing by: Saimaa University of Applied Sciences Faculty of Business Administration.
Malik, S. H. (2013). Relationship between leader behaviors and employees’ job satisfaction: a path-goal approach, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7 (1), 209-222.
Md Lazim, Hadziroh & Faridahwati (2013). Hubungan antara gaya kepimpinan trasformasi, transaksi dan laissez- faire dengan persepsi terhadap sokongan organisasi. International Journal of Business and Technopreneurship, 3 (2013), 161-182.
Ministry of Health Malaysia (MOH) (2020). Covid case in Malaysia. Retrieved from http: // covid 19.moh.gov.my/
Mohammed Saber, J. (2018). The importance of leadership styles in decision making process: A research in charity organization in Iraq.
Mohd Rohiman, S., Rohizani, Y., & Azlinda, B. N. (2021). Pelaksanaan pengajaran guru cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa melayu ketika pandemik covid-19: Satu kajian kes. Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 21-32.
Nurlaili, A. W., & Mohd Yusof, A. (2018), Hubungan gaya kepimpinan dan pengurusan kerja guru besar dengan kepuasan kerja guru Sekolah Agama Kerajaan Johor. Jurnal Ilmi, 8, 136-150.
Nurul, A. A. (2018). Kajian terhadap hubungan antara gaya kepimpinan dan budaya organisasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah kolej komuniti Ledang. National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (iCompEx’18).
Rahayu, A. B., Sham, I., Halijah, A., Nor Hazimah, I., & Wan, M. K. W. I. (2020). Peranan dan cabaran pemimpin Pendidikan dalam memastikan matlamat dan agenda Pendidikan dilestari dalam tempoh perintah kawalan pergerakan (PKP) Covid-19.
Rodrigues, A., & Ferreira, M. (2015). The Impact of Transactional and Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behaviors. Publishing By: Psico-Usf, Bragança Paulista.
Rozumah, B., & Nor Sheereen, Z. (2006). Asas kaedah penyelidikan sosial. Serdang, Selangor: Penerbit UPM.
Siti Nurbaizura, C. A., & Nurfaradilla, M. N. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning (HBL) semasa tempoh pandemic covid-19. Pendeta journal Malay Language, Education and Literature, 11, 46-57.
Valdiserri, G. A., & Wilson, J. L. (2010). The study of leadership in small business organizations: Impact on profitability and organizational success. The Entrepreneurial Executive, 15, 47-71.
Wamy, N., & Swamy, D. R. (2014). Leadership styles. Publishing by: Advances in management.
Ying, L.H., & Kamarul, Z. A. (2009). The moderating effects of organizational culture on the relationship between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance. Leadership & Organization Development Journal, 53- 84
Yulia, E. (2017). Pengaruh gaya kepimpinan terhadap stress kerja dan kinerja karyawan (Studi pada karyawan PTPN XI-unit usaha PG Semboro). Jurnal Administrasi Bisnis, 51(2), 22-31.
Yunita, N. A., Muhammad Khairul, R., Rumainur, Umi, N. R., Syatria, A. P., Zulaecha, N., Abdul, M., Agus, P., & Dahlia, H. M. (2020). Transformational or transactional leadership style: which affects work satisfaction and performance of Islamic University lecturers during covid-19 pandemic? Systematic Reviews in Pharmacy, 11(7), 577-588
Zaidatol, A.L.P., & Fooi, S.F. (2003). (Editor) Pengurusan dan kepimpinan pendidikan satu langkah ke hadapan. Serdang Selangor: Penerbit UPM.
Published
2022-09-01
How to Cite
ISMAIL, Fauziah et al. Gaya Kepimpinan Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sepanjang Mengendalikan Pembelajaran Atas Talian Akibat Pandemik Covid-19 Di Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 16-25, sep. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19479>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles