Cabaran Perubahan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran dalam kalangan Guru, Ibu Bapa dan Murid Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

  • Yusniza Yusuf UKM
  • Khairul Azhar Jamaludin

Abstract

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan akibat penularan pandemik Covid-19 telah memberikan kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Guru terpaksa berdepan dengan perubahan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang biasa dilaksanakan secara bersemuka di dalam kelas kepada pengajaran secara dalam talian. Penulisan ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran perubahan yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa PKP. Hasil dapatan menunjukkan cabaran utama yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh PKP ialah kompetensi guru, kerjasama ibu bapa dan sikap murid. Dapatan kajian ini perlu ditangani secara berhemah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai demi mewujudkan kemenjadian murid. Oleh itu, kajian ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah menghadapi persediaan yang lebih rapi untuk berdepan dengan cabaran pengajaran semasa pandemik COVID-19.

References

Ainul Afzan binti Ramli & Ishak Bin Haji Abd Rahman. (2021). Isu dan Cabaran dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6(9): 1-13.

Arief Eko Priyo Atmojo & Arif Nugroho. (2020). EFL Classes must go online! Teaching activities and challenges during covid-19 pandemic in Indonesia. Register Journal 13(1), 49-76.

Arifah Prima & Iis Prasetyo. (2020). Persepsi guru dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di PAUD. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5(1), 633-640.

Aslina Saad & Ermie Dharlya Daud. 2016. Kepelbagaian Model Penerimaan Teknologi Dan Sistem Maklumat. International Conference on ICT in Education 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 25 - 26 March 2016.

Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N., Kaleem, S. & Ahmed, D. (2020). Home learning in times of COVID: Experiences of parents. Journal of Education and Educational Development 7(1), 09-2.6.

Fadzliyah Hashim, Farah Farhana Rosli, Fatahiyah Elias, Mohd Radzi Lebai Mat & Che Nazrah Mohd Yusof. (2020). Pengajaran dan pembelajaran dalam talian dan impaknya terhadap guru novis Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 3(4), 151-162.

Feddy B.J.Jr. & Dennis V.M. (2021). Challenges and benefits of facilitating online learning in time of Covid-19 pandemic: Insights and experiences of social science teachers. Technium Social Sciences Journal 20 (6), 233–243.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Surat siaran KPM Bilangan 3 Tahun 2020: Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Akibat Penularan Jangkitan Covid-19 bertarikh 27 Mac 2020. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Kuppusamy, Y. & Helmi Norman. (2021). Kemahiran teknologi dan kesediaan melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan dalam talian semasa era pandemik dalam kalangan guru di sekolah rendah Tamil. Jurnal Dunia Pendidikan 3(1), 428-441.

Kundu, A. & Bej, T. (2021). Covid 19 response: An analysis of teachers’ perception on pedagogical successes and challenges of digital teaching practice during new normal. Education and Information Technologies 18(4), 1-24.

Lapada Aris Alea, Miguel Frosyl Fabrea, Robledo Dave Arthur Roldan & Alam Zeba Farooqi. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19(6), 127-144.

Mohd Faeiz Pauzi, Siti Norazlina Juhari, Salman Amiruddin & Nurulhuda Mat Hassan. (2020). Covid-19: Pengajaran dan pembelajaran sewaktu krisis pandemik. Jurnal Refleksi Kepemimpinan 3(11), 96-105.

Mohd Norazmi Nordin, Faiza Iqbal & Ruqia Safdar Bajwa. (2021). Challenges of Parents in the Implementation of Teaching Process and Facilitation at Home During Movement Control Order for Students With Special Needs With Hearing Impairment in Malaysia. Psychology and Education. Vol. 58(2): 9188-9193.

Mohalik, R & Sahoo, S. S. (2020). E-readiness and perception of student teachers’ towards online learning in the midst of covid-19 pandemic. Available at SSRN 3666914.

Mohd Haziqi Hilmi & Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai. (2022). Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) dalam Keberkesanan Penyampaian Pendidikan dalam Pembentukan Modal Insan. Jurnal Dunia Pendidikan. 4(2): 231-239.

Muhammad Soleh Hapudin. (2021). Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif. Indonesia: Kencana.

Norehan Binti Mohd Nasir & Mahaliza Binti Mansor. (2021). Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6(7): 416-421.

Nur Farhana Shamsuddin & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2022). Kajian Tinjauan Penggunaan Jenis Peranti dan Status Capaian Internet Terhadap Kesediaan Pelajar Mengikuti PdPR Semasa Penularan Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. 4(1): 70-76.

Ria Novianti & Meyke Garzia (2020). Parental Engagement in Children Online Learning During COVID-19 Pendemic. Journal of Teaching and Learning in Elementary Education. 3(2): 117-131

Setyorini, I. (2020). Pandemi COVID-19 dan online learning: Apakah berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada kurikulum 13? Journal of Industrial Engineering & Management Research 1(1), 95–102.

Shelina Bhamani, Areeba Zainab Makhdoom, Vardah Bharuchi, Nasreen Ali, Sidra Kaleem & Dawood Ahmed (2020). Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents. Journal of Education and Educational Development. 7(1):9-26.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. 2020. COVID-19: Impak dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (Pnyt.) Sistem Pendidikan di Malaysia: Sejarah dan Cabaran Abad Ke-21, 449-486. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuriani Hanim Zaini, Zaleha Damanhuri, Mohamad Arif Zaki Ali & Ahmad Zulfandi Ibrahim. (2021). Kesediaan Ibu Bapa terhadap Penglibatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Jurnal Kesidang. 6(12): 80-95.
Published
2022-10-01
How to Cite
YUSUF, Yusniza; JAMALUDIN, Khairul Azhar. Cabaran Perubahan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran dalam kalangan Guru, Ibu Bapa dan Murid Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 120-133, oct. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19284>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles