Pencapaian STEM di Kalangan Murid Dalam Tempoh Pandemik

  • Nor Raihan Zulkefly Kolej GENIUS Insan, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Noor Farina Febra
  • Noorzilawati Sahak
  • Wan Ahmad Zakry Wan Kamaruddin
  • Amnah Zanariah Abd Razak
  • Amirah Zainun
  • Diani Mardiana Mat Zin

Abstract

Mata pelajaran STEM adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk melahirkan tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi dan sains bagi sebuah negara maju. Kaedah: Data kajian diperolehi dengan melibatkan 102 orang murid daripada Asas 1 hingga Asas 3 yang telah menjawab soal selidik secara talian menggunakan aplikasi Google Form. Data kajian dianalisis dengan menggunakan Korelasi Pearson. Hasil: Seramai 37 (36.3%) murid lelaki dan 65 (63.7%) murid perempuan yang terlibat dalam kajian ini membawa kepada nisbah 1:1.8. Keputusan analisis menunjukkan skor min purata nilaian gred keseluruhan (PNGK) responden bagi semester 1 sesi 2021 adalah 3.61 (sisihan piawai 0.20). Perbincangan: Analisis inferensi pula mendapati terdapat hubungan secara signifikan di antara penglibatan rakan sebaya semasa PdPR dan strategi pembelajaran dengan pencapaian STEM di kalangan murid. Pengaruh rakan sebaya menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan pencapaian STEM. Kesimpulan: Kebanyakan pelajar Kolej GENIUS Insan mempunyai pencapaian STEM yang baik.

References

Abu Bakar, Z., Kamaruddin, M. I., & Tan, M. Y. (2010). Pengaruh sikap, minat, pengajaran guru dan rakan sebaya terhadap pencapaian matematik pelajar. UTM Johor.
Bennett, J., Braund, M., & Sharpe, R. (2013). Student attitudes, engagement and participation in STEM subjects . York: University of York.
Ewim, D. R., & Uduafemhe, M. E. (2021). Analysis of Students’ Grades in STEM Subjects at Senior School Certificate Examination. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3188-3198.
He, L. Z. (2020). Female Underrepresentation in STEM Subjects: An Exploratory Study of Female High School Students in China. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(1).
Hollows, S., Schulze, C. E., & Rab, M. (2016). Understanding Female Participants in STEM Subjects in Pakistan. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 4270-4278). Seville, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED).
Kor, L.-K., & Zakaria, S. F. (2019). Predicting Student's STEM Subject Performance by Using the Malay Version of S-STEM. Universal Journal of Educational Research, 2037-2044.
Malaysia, K. P. (2018). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Malaysia, K. P. (n.d.). Garis panduan Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Wan Muda, W. H., & Azmi, M. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Matematik Di FPTV UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Published
2022-10-01
How to Cite
ZULKEFLY, Nor Raihan et al. Pencapaian STEM di Kalangan Murid Dalam Tempoh Pandemik. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 199-203, oct. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19203>. Date accessed: 02 dec. 2022.
Section
Articles