Meneroka Pengetahuan, Kompetensi Dan Cabaran Guru Bimbingan Dan Kaunseling Terhadap Pelajar Pendidikan Khas

  • Nur Hazira Hamsi NUR HAZIRA BINTI HAMSI
  • Mohd Izwan Mahmud
  • Ruhizan Mohd Yasin

Abstract

Peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah adalah menjalankan perkhidmatan kaunseling secara professional kepada semua kategori pelajar iaitu pelajar aliran perdana dan pelajar di bawah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Penelitian daripada kajian lepas mendapati bahawa kurangnya kajian yang melihat dari segi perlaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berfokus kepada pelajar pendidikan khas. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam lagi berkenaan perkhidmatan guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi pengetahuan guru kaunseling tentang Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), kompetensi dan cabaran kepada pelajar pendidikan khas. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian temubual berfokuskan kumpulan. Seramai 5 orang responden yang terdiri daripada guru Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) di sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah berpengalaman dalam pendidikan selama 2 hingga 10 tahun. Hasil kajian menunjukkan perkhidmatan guru bimbingan dan kaunseling kepada pelajar pendidikan khas adalah memuaskan dari segi pengetahuan guru kaunseling tentang PPKI. Kompetensi guru bimbingan dan kaunseling telah diberikan tumpuan kerana cabaran perkhidmatan kepada pelajar pendidikan khas bukan sesuatu yang mudah. Latihan secara praktikal ada dilakukan bagi menangani kekurangan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar golongan pendidikan khas.

References

Azharizah Saimi & Salleh Amat. (2019). Kesediaan Dan Keperluan Latihan Kepada Kaunselor Sekolah Dalam Program Pendidikan Khas. Journal of Special Needs Education Volume 1, No. 1, 2011, 129-14.
Chao, M. M., Kung, F. Y. H., & Yao, D. J. (2015). Understanding the divergent effects of multicultural exposure. International Journal of Intercultural Relations, 47, 78–88. http://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.032
Cimsir, E., & Hunt, B. (2017). Students With Disabilities: Practical Information For School Counselors In Turkey. International Journal For The Advancement Of Counselling, 40(2), 122–132. Https://Doi.Org/10.1007/S10447-017-9315-x
Emily Goodman-Scott, Jonna Bobzien & Amy Milsom. (2019). Preparing Preservice School Counselors to Serve Students With Disabilities: A Case Study. Professional School Counseling Volume 22(1): 1-11. https://doi.org/10.1177%2F2156759X19867338
Gül Kahveci & Fazil Kucuk. (2016). School Counseling and Students with Disabilities. International Online Journal of Primary Education, volume 5, issue 2 p15-21 http://www.iojpe.org/
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Data Pendidikan Khas 2016. Retrieved from https://www.moe.gov.my/images/KPM/BPKhas/buku-data-pendidikan-khas2016- PRINT. pdf
Lia Mareza & Agung Nugroho. (2019). Implementation of Counseling Guidance for Children with Special Needs. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2019, 11(2) ISSN:2655-870X (online) https://doi.org/10.30595/Dinamika/v11i2.5730
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook (3th ed.). London: Sage Publication Ltd.
Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad. (2010). Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah. Jurnal Kemanusiaan, 16(1) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
Ndumbaro, Alodia A. (2020). The status of guidance and counselling to students with disabilities in inclusive secondary schools in Tanzania. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(19), pp. 4613-4623. DOI: 10.5897/AJAR11.741
Nik Hassan Seman. (2016). Permasalahan Pengajaran Pendidikan Islam Peringkat Sekolah Menengah Dalam Kalangan Pelajar Pekak (tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan), Universiti Sultan Zainal Abidin.
Norafifah Bali, Mohamad Hashim Othman. (2017), Keterlibatan Dan Cabaran Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Terhadap Murid Berkeperluan Khas. Asian Social Work Journal, Volume 2, Issue 2, 1 - 10
Nyamwange, C.B., Nyakan, P.O., and Ondima, P.C. (2012). Assessment of challenges facing secondary school guidance and counselling teachers in Nyamira district, Kenya. Journal of Education and Practice 3 (16), 41-47
Pravat Kumar Dhal (2017). Guidance and Counselling in Teacher Education. Paper presented at the National Seminar. Organized by Samarpandeep B.Ed. College at Ratu, Ranchi during Dec. 22-23
Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassarmcmillan, S., Butler, S. K., & Mccullough, J. R. (2016). Multicultural and Social Justice Counseling Competencies: Guidelines for the Counseling Profession. Journal of Multicultural Counseling and Development. 44(1), 28–48.
Sazalia Mohd Salleh & Rosadah Abdul Majid. (2019). Persepsi Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Menjalankan Kaunseling Kerjaya Dikalangan Murid Berkeperluan Khas. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. eISBN: 978-967-2122-71-5
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and framework on special needs education. Spain: UNESCO. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
Published
2022-08-01
How to Cite
HAMSI, Nur Hazira; MAHMUD, Mohd Izwan; MOHD YASIN, Ruhizan. Meneroka Pengetahuan, Kompetensi Dan Cabaran Guru Bimbingan Dan Kaunseling Terhadap Pelajar Pendidikan Khas. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 269-279, aug. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18884>. Date accessed: 26 sep. 2022.
Section
Articles