Peranan Kaunseling Kerjaya Dalam Menangani Implikasi Pengangguran Belia Ketika Transisi Pandemik Covid-19

  • Nur Shakira Sarifudin Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Izwan Mahmud

Abstract

Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan pengangguran ialah perihal keadaan menganggur dimana ramai individu tidak mempunyai pekerjaan. Penularan COVID-19 banyak memberi kesan kepada kehidupan manusia di seluruh dunia. Antara golongan paling teruk terjejas akibat penularan wabak ini adalah belia di bawah usia 30 tahun yang majoritinya belum memiliki kestabilan kewangan kerana baru memulakan pekerjaan ataupun masih belum bekerja. Masalah pengangguran pada masa kini semakin meningkat dan boleh menyebabkan pelbagai kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara.Penulisan ini mengetengahkan bagaimana pengangguran dalam kalangan belia mendatangkan pelbagai implikasi antaranya kesulitan kewangan, masalah sosial dan kesihatan mental yang lebih buruk. Dengan menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk mencari maklumat sekunder. Maklumat-maklumat yang diperolehi adalah daripada pelbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel akhbar serta majalah yang berkaitan dengan kerjaya belia dan kesihatan mental semasa Covid 19. Hasil data pembacaan yang diperoleh dibincangkan dan hasil penulisan ini akan memberikan beberapa cadangan penambahan aspek kajian mengenai kaunseling kerjaya dan kesihatan mental belia yang menganggur.


 

References

Abdul Aziz, A. R. (2020). Pengangguran dalam kalangan Tenaga Kerja Semasa Wabak COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), 1–9. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.539
Abd Rahman, N. H., Ismail, S., Ridzuan, A. R., Abd Samad, K. (2020). The Issue of Graduate Unemployment in Malaysia: Post Covid-19. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 10(10), 834-841.
Abdullah Syed, (2021). Impak Covid-19dan Implikasi terhadap Kaunseling Kerjaya. Webinar on Webinar PERKAMA International,Malaysia.
Anders Björklund, (1985), Unemployment and Mental Health: Some Evidence from Panel Data, Journal of Human Resources, 20, (4), 469-483
Au Yong, H. N. (2019). Preparing for youth employment in Malaysia: the influence of education and training policy. International Economic Policy, 30, 7–28. https://doi.org/10.33111/iep.2019.30.01
Autin, K. L., Blustein, D. L., Ali, S. R., & Garriott, P. O. (2020). Career Development Impacts of COVID 19: Practice and Policy Recommendations. Journal of Career Development, 47(5), 487–494. https://doi.org/10.1177/0894845320944486
Batong, A., Boroh, R. P., & Lim, B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Belia Untuk Tidak Bekerja: Kajian Kes Di Daerah Tawau, Sabah. Proceedings of International Conference on Economics, 493–500. https://www.ums.edu.my/fpep/files/Abd.pdf
Cedefop; European Commission; ETF; ICCDPP; ILO; OECD; UNESCO (2020). Career guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey – June to August 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://data.europa.eu/doi/10.2801/318103
Cheng, C. W. B. 2020. Malaysia’s youth on the unemployed frontline. Malaysiakini. https://www.malaysiakini.com/columns/521283 [15 Jun 2020]
Drosos, N., Theodoroulakis, M., Antoniou, A. S., & Rajter, I. C. (2021). Career Services in the Post-COVID-19Era: A Paradigm for Career Counseling Unemployed Individuals. Journal of employment counseling, 58(1), 36–48. https://doi.org/10.1002/joec.12156
Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A., & Autin, K. L. (2016). The Psychology of Working Theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127–148. https://doi.org/10.1037/cou0000140
Ernst & Young. (2020).Economic impact of COVID 19: A Malaysian context. https://www.myfuturejobs.gov.my/wp-content/uploads/2020/04/COVID 19-Economic Impact_Malaysia_080420.pdf [27 Jun 2021]
Ghazali, S. Z., & Ismail, A. (2013). Kaitan Antara Latihan Pengurusan Bakat dengan Prestasi Kerja dalam Sektor Perbankan Islam. Prosiding Perkem Viii, 1, 101–111.
Gousia, K., Baranowska-Rataj, A., Middleton, T., & Nizalova, O. (2021). The Impact of Unemployment and Non-Standard Forms of Employment on the Housing Autonomy
Hylton, S., Ice, L., & Krustch, E. (2022, February 24). What the long-term impacts of the COVID-19 pandemic could mean for the future of IT jobs : Beyond the Numbers: U.S. Bureau of Labor Statistics. U.S Bureau Labour of Statistic. https://www.bls.gov/opub/btn/volume-11/what-the-long-term-impacts-of-the-Covid-19-pandemic-could-mean-for-the-future-of-it-jobs.htm
ILO Monitor  : COVID-19 and the world of work : updated estimates and analysis. (2020). ILO
Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh. (2017). Youth Unemployment - ILMIA. https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/dashboard-datamart/kilm/indicators/youth-unemployment
International Labour Organization (ILO). (2022). World Employment and Social Outlook: Trends 2022. © International Labour Organization 2022.
Jabatan Perangkaan Malaysia (2022, May 10). Kadar Pengangguran Kekal 4.1% - Seramai 669,200 Penganggur Kini Dicatatkan.
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2022, May 20). Sorotan Pasaran Buruh, Suku Pertama 2022 [Press release]. https://www.dosm.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri. (2022, June 26). Teks Ucapan Sempena Karnival Kerjaya (BN Youth Job Fair) [Press release]. https://www.pmo.gov.my/2022/06/780690/
Mansor, J., & Abu Rahim, M. A. R.(2020).Cabaran dan Strategi Pasca-Pandemik Untuk Belia. KhazanahInstituteResearch.
Michael, E., & Geetha, C. (2022). Macroeconomic Factors That Affecting Youth Unemployment In Malaysia. Malaysian Journal of Business and Economics, 7(2), 181–205.
Mohd Amirul Rafiq Abu Rahim. (2021). Kebolehpasaran Graduan: Cabaran fasa pemulihan krisis. Kuala Lumpur: Khazanah Research Institute. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
OECD (2021), "Tackling the mental health impact of the COVID-19crisis: An integrated, whole-of-society response", OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID 19), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0ccafa0b-en.
Othman, F., Mutalib, R., & Manjamain, R. (2020). Perspektif Mahasiswa Terhadap Faktor Pengangguran Siswazah Di Malaysia. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan Ke-5 PASAK5 2020), 609–620.
Pappas, S. (2020). The toll of job loss. American https://www.apa.org/
(2022b, June 19). The Gig Economy in Malaysia. Company Incorporation in Malaysia | PaulHypePage.My. https://www.paulhypepage.my/the-gig-economy-in-malaysia/
Utusan Borneo Online. (2017). Terlalu memilih kerja punca graduan menganggur. Diakses pada 15 Jun 2022 daripada http://www.utusanborneo.com.my/2017/05/06/terlalu-memilihkerja-puncagraduan-menganggur
Zakaria, N. (n.d.). Pengangguran Di Malaysia : Kesan Pandemik Covid 19. Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Retrieved June 25, 2022, from https://jpp.mohr.gov.my/
Published
2022-08-01
How to Cite
SARIFUDIN, Nur Shakira; MAHMUD, Mohd Izwan. Peranan Kaunseling Kerjaya Dalam Menangani Implikasi Pengangguran Belia Ketika Transisi Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 344-352, aug. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18683>. Date accessed: 26 sep. 2022.
Section
Articles