Pelaksanaan Bidang Jawi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Suatu Penilaian Proses

  • Mohd Mazhan Tamyis Fakulti Pembagunan Manusia, UPSI
  • Zahari Suppian
  • Abu Hashim Saad

Abstract

Kajian deskriptif ini bertujuan meninjau persepsi guru terhadap pelaksanaan bidang Jawi dalam kurikulum Pendidikan Islam (BJdKPI) di sekolah rendah dari dimensi proses menggunakan Model CIPP (Konteks, Input, Proses, Produk). Peserta kajian terdiri daripada 120 orang guru Pendidikan Islam (GPI) sekolah rendah mewakili empat buah daerah di Selangor yang dipilih menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Instrumen BJdKPI telah dibangunkan dan melalui proses pengesahan muka, pengesahan kandungan dan pengesahan konstruk. Terdapat tujuh konstruk  dalam kajian ini, iaitu; (1) pengajaran Jawi; (2) bahan sokongan pembelajaran (BSP); (3) penyeliaan pengajaran; (4) pentaksiran bilik darjah (PBD); (5) hubungan guru dengan murid; (6) kerjasama pihak pentadbir; dan (7) kolaboratif rakan sejawat. Dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukan persepsi GPI terhadap BJdKPI dari dimensi proses berada di tahap tinggi. Ini bermakna GPI telah memainkan peranan mereka sebagai pelaksana kurikulum di peringkat mikro. Naman mutu pelaksanaan BJdKPI masih boleh dipertingkatkan lagi melalui usaha optimum GPI ke arah yang lebih baik dalam pengajaran Jawi. Hal ini sebenarnya menuntut keterbukaan dan keseriusan segenap pihak agar dapat mengupayakan dan meningkatkan nilai tambah dan kegunaan tulisan Jawi dalam kalangan generasi muda supaya tulisan Jawi tidak pupus ditelan zaman oleh ketidakcaknaan bangsanya sendiri.

References

Abd. Ghani, M. F., Ishak, R., Siraj, S., & Kenayathulla, H. B. dan Crow, G.M. (2017). Keberkesanan amalan organisasi pembelajaran di sebuah sekolah cemerlang di Kuala Terengganu, Terengganu: Satu Kajian awal. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(3), 22-42. https://mojes.um.edu.my/index.php/JUKU/article/view/8080
Abd Hamid, M.Z. dan Hamzah, M.I. (2021). Kaedah pujian dan penghargaan dalam pembelajaran al-Quran bagi kanak-kanak pra sekolah. QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research, 1(2), 109-117. https://qalamjournal.com/index.php/home/article/view/29
Abdul Manap, M.H., Haron, Z., dan Othman, N. (2020). Penilaian pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah (PASR) di sekolah rendah pendidikan khas Integrasi. Jurnal Pendidikan Malaysia, 45(1), 9-16. DOI:http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2020-45.0ISI-02
Abdullah, M.K., Johari, K., Ag Chuchu, A.Y. & Laji, H. (2014). Komunikasi Guru Dalam Bilik Darjah dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menengah. Jurnal Pemikiran Pendidikan, 5:59-77, Retreived from http://www.malrep.uum.edu.my/rep/Record/my.ums.eprints.18890/Details
Ahmad, M.S., Baharudin, H. dan Mohd Zubir, N.S. (2021). Pelaksanaan Kem Cemerlang Jawi (KCJ) di sekolah rendah daerah Selangau, Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 144-153. Retreived from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/13507
Ali, M.M. (2019). Penilaian pelaksanaan kurikulum pengajaran akidah pendidikan Islam dan amalan kemahiran berfikir kritis serta analitikal di sekolah menengah. Tesis Doktor Falsafah (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
Alias, M.M. (2019). Menilai pelaksanaan program Linus 2.0 di sekolah-sekolah dalam daerah Gombak. Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris.
An-Nawawi, A, I., (2018). Adab al-Alim Wa Al-Muta’allim Wa al-Mufti Wa al-Mustafti. Terj. Hijrian A. Primataro. Yogyakarta: Diva Press
Batjo, N., Ambotang, A.S, Taat, M.S., Mosin, M., Shaari, A.S. dan Talip, R. (2021). Pengaruh pengurusan pengajaran dan pembelajaran terhadap kualiti guru sekolah rendah luar bandar di Sabah. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 4 (2), 13-31. Retreived from https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/188
Che Kamaruzaman, C.K., Mohd Yaakob, M.F., & Awang, H. (2019). Tahap dan perasaan ketika penyeliaan pengajaran guru: Kajian di sekolah Agama Yayasan Islam Kelantan. Journal of Educational Research & Indigenous Studies, 2(1), 1-16. Retreived from https://www.jerisjournal.com/
Chong, C.K., A.Ghani, M.F. & Abdullah, Z. (2018). Cabaran amalan komuniti pembelajaran dalam kalangan guru sekolah rendah berprestasi tinggi di Malaysia. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 6(3), 1-14. Retreived from https://juku.um.edu.my/index.php/JUKU/article/view/14031
Devy Nurdiana, Syahira Luqna Aqila M, & Fatkhur Syahrul Ramadhan. (2022). Keberkesanan Waktu Pembelajaran untuk Pengajaran Matematik kepada Pelajar PAUD. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 3(1), 126–133. Retrieved from https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/5961
Hall, G.E. & Hord, M.S. (2011). Implementing change: patterns, principles and pothaloes. Third Edition. New Jersey: Pearson education Inc.
Haron, M.Z., Md, Zalli, M.M., Hashim, S.N.A, Abdul Gani, A.R. & Salleh, I. (2020). Penggunaan bahan bantu mengajar berteknologi dalam pengajaran guru tahfiz model ulul albab (TMUA). Jurnal al-Hikmah, 2(2), 3-18. Retreived from http://journalarticle.ukm.my/15957/1/404-Article%20Text-1503-1-10-20201207.pdf
Indriyanti, T., Siregar, K. I., & Lubis, Z. (2015). Etika Interaksi Guru dan Murid Menurut Perspektif Imam Al Ghazali. Jurnal Studi Al-Qur’an; Vol, 11(2). Retreived from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4383/3308/
Jaafar, A. (2015). Penilaian Kurikulum Pendidikan Islam Berasaskan Model Context-Input-Process-Product. Tesis Doktor Falsafah (Tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2), Putrajaya: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 5. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Mat Arriffen, M. (2019). Persepsi guru pendidikan Islam terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar lepasan program j-QAF. Tesis sarjana pendidikan. (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor.
Mesman, N.S., Abd. Majid, Z. dan Harun, M. (2022). Cabaran dan peranan ibu bapa dalam memperkasakan pembelajaran Jawi semasa pandemik COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(2), 1-12. Retreived from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18360
Mohamad Hanapi, M.H., Zakaria, N. dan Muner, N.Z. (2021). Tahap kesediaan guru sekolah rendah di daerah Kalang, Selangor dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dari aspek pengetahuan. International Journal of Modern Education (IJMOE). 3(9), 1-8. DOI:10.35631/IJMOE.39001.
Mohamad, S, & Jasmi, K.A. (2011). Penyeliaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit UTM Press
Mohd Meerah, S. & Syed Mustapa, S.I. (2017). Pedagogi Abad ke-21. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.
Muckenthaler, M., Tillmann, T., Weib, S. dan Keil, E. (2020). Teacher collaboration as a core objective of school development. School Effectiveness and School Improvement, 1-19. DOI:10.1080/09243453.2020.1747501.
Mustafa Kamal, N.M., Hussin, Z. dan Sulaiman, A.M. (2022). Elemen kolaborasi dalam pengajaran Guru Pendidikan Islam melalui pendekatan heutatogi. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 372-386. DOI:https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.1.29.
Nahar, N., & Safar, J. (2016). Amalan pengajaran Jawi dalam pendidikan masa kini suatu tinjauan. Tinta Artikulasi Membina Ummah 2 (2): 70-85. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?cluster=14510386379910933759&hl=en&as_sdt=0,5&as_ylo=2014&as_yhi=2021
Nurrita, T. (2018). Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 3(1), 171-187. Retreived from
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/423559/mod_resource/content/2/Bahan%20bacaan.pdf
Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan. (2020). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ramakrishnan, Kalaimani & Abd Hamid, A.H. (2020). Kepimpinan strategik dan hubungannya dengan kualiti pengajaran guru di Sekolah Kluster Tamil Daerah Pasir Gudang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2 (2), 57-64. Retreived from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9682
Ramli, N.F., Talib, O., Abdul Manaf, U.K & Hassan, S.A. (2018). Content validity of STEMTIP using CVR Method. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 1119-1125. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i7/4559
Rasul, A & Hassan, H. (2019). Tahap kesediaan guru pendidikan Islam dalam pentaksiran dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sekolah rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC). 6 (1), 1-7. http://journal.ump.edu.my/ijhtc
Shapii, A., Mahayuddin, Z.R., dan Othman, S. (2020). Jom Jawi: meningkatkan penguasaan bahasa Jawi di kalangan murid sekolah rendah menggunakan media interaktif. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(3), 213-230. Retreived from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/10743
Stufflebeam, D.L, (1971). The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. Paper read at the Annual Meeting of the American Association of School Administrators. Atlantic City, New Jersey, February 24, 1971. https://eric.ed.gov/?id=ED062385
Surat Kementerian Pendidikan Malaysia:KP/KPPM/6 Jld.2(22) bertarikh 2 November 2016 : pelaksanaan KSSR (semakan 2017).
Tamyis, M.M. dan Suppian, Z. (2021). Isu pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) Jawi: satu penilaian. E-Journal of Global Languange, Education and Information Technology (GLEIT), Vol. 4, 2021, 9-20. Retreived from https://worldconferences.net/journals/glit/toc/index3.html
Wan Abdullah, W.A.A., Abdul Razak, K., Hamzah, M.I. dan Mohd Zhaffar, N. (2020). Pengetahuan untuk menghasilkan inovasi dalam kalangan guru inovatif pendidikan Islam. Asian People Journal, 3(2), 192-201. http://dx.doi.org/10.37231/apj.2020.3.2.172
Wan Ngah, W.S., Abdul Ghani, K. dan Lubis, M.A. (2017). Persekitaran pembelajaran kefahaman bacaan bahasa Arab dalam kalangan murid J-Qaf. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 3, 1-7. Retreived from https://juku.um.edu.my/index.php/O-JIE/article/view/5289
Zairul Anuwar, J,. (2016). Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi j-QAF di Sekolah Rendah Perak. Tesis Sarjana Pendidikan (tidak diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak.
Published
2022-08-01
How to Cite
TAMYIS, Mohd Mazhan; SUPPIAN, Zahari; SAAD, Abu Hashim. Pelaksanaan Bidang Jawi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Suatu Penilaian Proses. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 294-308, aug. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18681>. Date accessed: 26 sep. 2022.
Section
Articles