Kepentingan Kemahiran Insaniah Terhadap Kebolehpasaran Graduan Di Universiti Sains Islam Malaysia

Importance of soft skills on the Marketability of graduates at university of islamic sciences malaysia

  • Nur Dini Eznee Ramzy rameshan Student of universiti kebangsaan malaysia-Nur dini eznee bt ramzy rameshan
  • Mohamad Isa Hamzah

Abstract

Lambakan graduan menganggur pada masa kini amat membimbangkan berikutan pelbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan ini. Oleh yang demikian, satu kajian telah dijalankan berkenaan kepentingan kemahiran insaniah terhadap kebolehpasaran graduan di Universiti Sains Islam Malaysia. Pengkaji telah memilih untuk menjalankan kajian secara kualitatif. Seramai 15 orang alumni USIM telah dipilih dan dilibatkan di dalam perbincangan kumpulan dengan memberi tumpuan terhadap perspektif informan kajian ke atas kaedah untuk meningkatkan tahap Kemahiran Insaniah graduan USIM, mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menuju ke arah kebolehpasaran graduan dan cara bagaimanakah Model GIINA membantu dalam kebolehpasaran graduan. Hasil dapatan kajian mendapati melalui pelaksanaan program kepimpinan, kesukarelawanan, kesukarelawanan, pengucapan awam yang mengandungi elemen Kemahiran Insaniah, ia dapat memberi impak kepada alumni khususnya dalam meningkatkan kompetensi diri dan membantu kebolehpasaran mereka. Implikasi dari kajian ini pula telah menunjukkan bahawa Kemahiran Insaniah merupakan kemahiran yang bersesuaian untuk dikuasai oleh graduan sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang lebih mencabar. Dengan menguasai Kemahiran Insaniah, graduan mempunyai nilai tambah dalam diri serta dapat memasarkan diri mereka kepada majikan berbanding dengan calon yang tidak menguasai Kemahiran Insaniah

References

Abdul Rahman Abdul Aziz (2010). Kemahiran sosial asas. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

A. Esa, M.Y. Abd Hadi, Dan B. Mohd Salleh. Peranan Ko-Kurikulum Di Politeknik Dalam Memenuhi Keperluan Pihak Industri Di Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007, 12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.

Ahmad, R., & Mansor, N. N. (2012). Proses Kognitif, Pembuatan Keputusan Dan Pemilihan Kerjaya. Kajian Emperikal Menggunakan Perspektif Peta Kognitif. Jurnal Kemanusiaan, 10(2).

Azah Mohamed, Farah Liza Mohd Isa & Haryati Shafii.2007. Kemahiran di Kalangan Graduan Sebagai Kriteria Penting Pasaran Tenaga Kerja: Kajian Kes Graduan Fakulti Kejuruteraan, UKM. SeminarPendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina 2007.

Chinnazi, et.al (2020). The Effect Of Travel Restriction On The Spread Of The Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak, Science,6.

Corker, C. & Holland, S. 2015. Introducing Students to Employability, Skills and Reflection: A Case Study from History. Student Engagement and Experience Journal, 4(1), 1–16.

Dhawad, S. S. 2015. Review Of Literature And International Practices In Embedding Employability In The Curriculum Of Higher Education Institutions. International Journal of Research in Management & Social Science, 3(1), 71–78.

Dowling, D., Rose, S. & O’Shea, E. 2015. Reconsidering Humanities Programmes In Australian Universities - Embedding A New Approach To Strengthen The Employability Of Humanities Graduates By Empowering Them As “Global Citizens.” Social Alternatives, 34(2), 52–62.

Greenan, J. P., Wu. M., Ramli Mustapha & Ncube,L. 1998. Attitudes and motivations of vocational teachers regarding program improvement. Journal of Industrial Teacher Education.

Hanapi, Z, & Kamis., A. (2017). Analisis perbandingan di antara industri, pensyarah dan graduan terhadap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dikuasai oleh graduan bidang elektrik di kolej komuniti. Humanika, 9(1-5), 67–75.

Hashim, S. & Radio, N. (2011). Ciri Personaliti Keusahawanan Pelajar Tahun 2 SPH Fakulti Pendidikan. Tesis Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor.

Haslinda @ Robita Hashim, Muhammad Nubli Abdul Wahab dan Zarina Mohd Ali (2005). Pembangunan Sahsiah Mahasiswa Bersepadu: Konsep Dan Pelaksanaannya Di Kolej Universiti Kejuruteraan . Kertas kerja yang dibentang di Seminar Kebangsaan Kursus Sokongan Kejuruteraan, Di Hotel Aseania, Langkawi 17-18 Disember 2005.

Ishak Yussof,Rahimah ismail & Robiah Sidin (2008),Graduan dan Alam pekerjaan ;Kes siswazah UKM graduate 7 employment ,the ase of UKM graduate, Universiti Kebangsaan Malaysia.3.

Jackson, D. 2016. Re-Conceptualising Graduate Employability: The Importance of Pre-Professional Identity. Higher Education Research & Development, 35(5), 925–939.

Jackson, D. & Wilton, N. 2017. Perceived Employability Among Undergraduates And The Importance Of Career Self-Management, Work Experience And Individual Characteristics. Higher Education Research & Development, 36(4), 747–762.

Kearns, P. (2001). Generic Skills for the New Economy.Kensington Park: National Centre for Vocational Education Research (NCVER) Ltd.

Leo, M. (2016). Edu Advisor: What You Didn’t Know About Fresh Graduate Unemployment in Malaysia. Available at https://eduadvisor.my/articles/what-didnt-know-fresh-graduate-unemployment-malaysia-infographic/, accessed 19 March 2017.

Mat Assain @Hashim, F. & Mat Safar, H. (2011). Penerapan Kemahiran Insaniah Di Sekolah Menengah Teknik: Satu Analisis Perbandingan.

Megat Zakaria, M. A. Z. (2007). Hubungan antara kemahiran generik dengan jantina, pengkhususan dan pencapaian guru-guru pelatih UTM: Satu Tinjauan.

Onyeike, V. C. & Onyeagbako, S. O. 2014. Enhancing Employability Through Education: the Role of National Commission (NUC). Global Journal of Educational Research, 13, 109–115.

Quek (2005). Learning for the Workplace: A Case Study in Graduate Employees’ Generic Competencies. Journal of Workplace Learning, 17, 231-242.

Siti Salbiah Saidin, Izyanty Ismail dan Zarifah Mohd Khairi (2018). KeberkesananLatihan Industri Sebagai Faktor Kebolehpasaran Graduan Kolej Komuniti Baling. E-Proceedings National Innovation and Invention Competition Through Exhibition 2018.

Siti Zaleha Omain, Ahmad Jusoh, Low Hock Eng, Norliza Mohd Salleh dan Shafudin Mohd Yatim (2017), Penentuan Kemahiran yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi, Laporan Projek Penyelidikan VOT75101, Research Management Center, UTM.

Yulpisman Asli (2006) Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah. di laman web http://blis.bernama.com/mainHome.do.

Yusof, N., Jamaluddin, Z., & Lazim, N. M. (2013). Persepsi Pelajar Prasiswazah Terhadap Kebolehpasaran Graduan Dan Persaingan Dalam Pasaran Pekerjaan. Malaysian Journal on Student Advancement, 16.

Yussof, I., Ismail, R., & Sidin, R. (2008). Graduan dan Alam Pekerjaan: Kes Siswazah UKM (Graduates and Employment: The Case of UKM’s Graduates). Akademika, 72(1).

Zainudin Hassan, Mohd Anuar, Mohd Najib dan Kamariah Zakaria. (2005). Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.
Published
2022-08-01
How to Cite
RAMZY RAMESHAN, Nur Dini Eznee; ISA HAMZAH, Mohamad. Kepentingan Kemahiran Insaniah Terhadap Kebolehpasaran Graduan Di Universiti Sains Islam Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 240-251, aug. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18541>. Date accessed: 26 sep. 2022.
Section
Articles