Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Penyelia Prasekolah Dan Hubunganya Dengan Komitmen Pendidik Masyarakat TABIKA Dan TASKA KEMAS Parlimen Jempol, Negeri Sembilan

  • Nor Maizatul Akmal Mohd Zubir MRS
  • Mohd Izham Hamzah, MR
  • Mohamed Yusoff Mohd Nor

Abstract

Amalan Kepimpinan Instruksional Penyelia Prasekolah yang baik akan meningkatkan komitmen organisasi Pendidik Masyarakat. Maka, kajian rintis ini akan dilaksanakan dalam kalangan Pendidik Masyarakat seramai 30 orang di Parlimen Jempol, Negeri Sembilan. Kajian ini menerangkan hubungan antara tahap amalan Kepimpinan Instruksional Penyelia Prasekolah mengikut persepsi Pendidik Masyarakat Tabika dan Taska dan komitmen Pendidik Masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam kajian ini pandangan pendidik terhadap tahap amalan Kepimpinan Instruksional dan tahap komitmen telah dianalisis dari segi faktor demografi iaitu umur, tempoh perkhidmatan dan taraf pendidikan. Kajian rintis ini berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan (Google Form). Data kajian ini dianalisis menggunakan  frekuensi peratus, min, sisihan piawai dan korelasi pearson. Hasil kajian rintis mendapati instrument yang digunakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi (0.90). Selain itu, ujian korelasi menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan instruksional penyelia prasekolah dan tahap komitmen pendidik masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan (P=0.000), dimana P < 0.05.


 

References

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pelan Harapan Pembangunan luar bandar (2018-2023). Kementerian Luar Bandar.
Mary Jipin & Abdul Said Ambotang. Kepimpinan Instructional Penyelia Operasi Pendidikan Awal kanak-kanak dan hubungannya dengan kepuasan kerja Pemaju Masyarakat TABIKA atau TASKA KEMAS. (2019). Vol.4, issue 7(page 197-201).
Hallinger, P & Chung Wang, Wen. (2015). Assessing Instructional Leadership with the Principal Instructional Management Rating Scale. Switzerland. Springer.
Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2009). The Basic Guide to Supervision and Instructional Leadership. (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Asri Marsidi & Hamrila Abdul Latip.(2007). Faktor-faktor mempengaruhi komitmen pekerja di organisasi awam.
Suhaili binti Mohd Yusoff & Khaliza binti Saidin. (2016). Tahap Iklim Sekolah, Tahap Komitmen Guru Serta Hubungan Di Antara Iklim Sekolah Dengan Komitmen Guru Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Machang, Kelantan. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 635-646 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.
Kamsiah Kamin (2003). Hubungan Komunikasi Pegawai-Subordinat dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Pekerja Terhadap Organisasi. Tesis MSc UUM/INTAN.
Zuraimy Ali, Azizi Abu Bakar & Mohd Nor Jaafar.(2016). Tekanan Kerja Serta Hubungannya Dengan Komitmen Guru Pendidikan Islam Terhadap Organisasi. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 2: no. 2 (2016) page 69–79| gbse.com.my | eISSN 24621714|
Nor Hazlin bt Hj. Mohammad (2004). Pemimpin dan Hubungannya dengan Komitmen Pekerja: Satu kajian di Cawangan Mekanikal Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Kuala Lumpur. Tesis MSc UUM/INTAN.
Abdull Sukor Shaari. (2003). Hubungan Motivasi, Keupayaan Mengajar Dan Komitmen Kerja Dengan Prestasi Kerja Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Tesis PhD. Universiti Utara Malaysia, Sintok. Kedah.
Arumugam Raman, Cheah Huey Mey , Yahya Don, Yaakob Daud & Rozlina Khalid. (2015). Relationship between Principals’ Transformational Leadership Style and Secondary School Teachers’ Commitment. Asian Social Science; Vol. 11, No. 15; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025. Published by Canadian Center of Science and Education.
Nahid Naderi Anari. (2011). Teachers: emotional intelligence, job satisfaction, and organizational commitment. Journal of Workplace Learning. 24(4), 256-269.
Nur Nazurah Mohd Noramin Chang dan Khadijah Daud.(2018). Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar. 10: 3-2 (2018) 79–87 | www.sainshumanika.utm.my | e-ISSN ISSN: 2289-6996.
Nurlia Mohamad (2014). Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Kota Tinggi Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Muda Pendidikan.
Pajak Edward (2008). Supervising Instruction: Differentiating For Teacher Success. (3 Ed.).Norwood, Ma: Christopher Gordon.
Subaidah Haleed. (2001). Persepsi Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Terhadap Kesan penyeliaan Pengetua Ke Atas Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru. UTM, Skudai:Tesis Sarjana Pendidikan.
Hamdan Bin Said & Rahimah Binti Abdul Rasid.(2011). Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah-Sekolah Kebangsaan Di Daerah Melaka Tengah, Melaka.
Lina Norhayati (2010) dan Robbin Judge (2007) dalam Jaini Darsan & Mohd Izham Mohd Hamzah. Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru: Kebolehlaksanaan Standard 1 Skpmg2.
Leithwood, Kenneth; Seashore, Karen; Anderson, Stephen; Wahlstrom, Kyla; Center for Applied Research and Educational Improvement. (2004). Review of Research: How Leadership Influences Student Learning. The University of Minnesota, Center for Applied Research and Educational Improvement. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, https://hdl.handle.net/11299/2035.
Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1: Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill
Graczewski, C., Knudson, J., dan Holtzman, D. J. (2009). Instructional Leadership In Practice: What Does It Look Like, And What Influence Does It Have?
DiPaola, M. F., & Tschannen-Moran, M. (2005). Bridging or buffering? The impact of schools‘ adaptive strategies on student achievement. Journal of Educational Administration, 43(1), 60-71.
Leithwood, Kenneth; Seashore, Karen; Anderson, Stephen; Wahlstrom, Kyla; Center for Applied Research and Educational Improvement. (2004). Review of Research: How Leadership Influences Student Learning. The University of Minnesota, Center for Applied Research and Educational Improvement. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, https://hdl.handle.net/11299/2035.
Niloufar Mohammad taheri. (2011). The study of effective factors on the teachers’ work commitment in High Schools. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011)
Pouriya Vali (2006) dalam Cammellia Othman & Abdul Halim Busari.(2021). Tahap Kepimpinan Instruksional Guru Besar Di Sekolah Rendah Daerah Sri Aman, Sarawak.
Cammellia Othman & Abdul Halim Busari.(2021). Tahap Kepimpinan Instruksional Guru Besar Di Sekolah Rendah Daerah Sri Aman, Sarawak.
Dayangku Rodzianah binti Awangku Amin & Mohd Izham bin Mohd Hamzah. (2021). Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru. Jouralof Social Science and Humanities (MJSSH), Vol 6,(2),(page 135-151).
Zakiah Arshad (2013) . Tekanan emosi dalam kalangan guru.
Berhane, A. E. (2014). The practices and challenges of instructional supervision in Asossa Zone Primary Schools. The Jimma University of Ethiopia.
Norashid & Hamzah. (2014). Beban tugas dan motivasi pengajaran guru di sekolah menengah daerah Ranau. Jurnal Pemikir Pendidikan 5: 35-37.
Sharifah Mohd Gany. (2001). Kepimpinan pengajaran pengetua sekolah menengah: kajian terhadap perlaksanaannya di sekolah Menengah Kebangsaan St. George, Pulau Pinang. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Minden: Universiti Sains Malaysia.
Rafisah Osman. (2010). Hubungan Kualiti Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dengan Efikasi Guru. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 53–71, 2010
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan.
Published
2022-06-30
How to Cite
MOHD ZUBIR, Nor Maizatul Akmal; HAMZAH, Mohd Izham; MOHD NOR, Mohamed Yusoff. Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Penyelia Prasekolah Dan Hubunganya Dengan Komitmen Pendidik Masyarakat TABIKA Dan TASKA KEMAS Parlimen Jempol, Negeri Sembilan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 209-219, june 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18472>. Date accessed: 07 oct. 2022.
Section
Articles