Amalan Pendekatan Pedagogi Terbeza Dengan Penguasaan Kemahiran Berbahasa Dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Di Sarawak

  • Thian Khian Niam Thian Khian Niam
  • Narahan bin Raduan Dr. Narahan bin Raduan
  • Zaimuariffudin Shukri bin Nordin Prof. Dr. Zaimuariffudin Shukri bin Nordin

Abstract

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti Amalan Pendekatan Pedagogi Terbeza dengan Penguasaan Kemahiran Berbahasa dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah menengah di Sarawak. Kajian kuantitatif melibatkan seramai 100 responden dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah menengah di Sarawak. Kajian ini selaras dengan teori berkaitan Tomlinson et al., 1999; Thorndike dan Skinner, 1980; Bruner dan Piaget, 1934; dan Robert Glaser, 1962 sebagai asas kerangka kajian. Data kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS melibatkan analisis deskriptif dan analisis inferens bagi menguji hipotesis kajian pada aras kesignifikanan p<0.05. Dapatan kajian deskriptif analisis min mengenal pasti tahap variable, mendapati kedua-dua variable Amalan Pedagogi Terbeza dan Pengusaan Berbahasa murid menujukkan tahap yang tinggi. Manakala, keputusan ujian inferensi menunjukkan terdapat perbezaan skor min yang signifikan Amalan Pedagogi Terbeza berdasarkan jantina. Seterusnya, terdapat perbezaan skor min yang signifikan antara Amalan Pedagogi Terbeza dan Pengusaan Berbahasa murid. Melalui ujian Pearson Correlation, dapatan menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara Amalan Pedagogi Terbeza dengan Penguasan Berbahasa murid  (r=.447, p<.05). Secara keseluruhannya diharap dapatan kajian ini dijadikan sebagai indikator melestarikan pedagogi terbeza berdasarkan gagasan dimensi yang dicadangkan dalam kerangka kajian. Ianya merupakan mekanisme intervensi dalam usaha mentransformasi pedagogi guru selaras dengan naratif baharu pendidikan dan pembelajaran alaf baru.

Author Biographies

Narahan bin Raduan, Dr. Narahan bin Raduan

Dr. NARAHAN BIN RADUAN

School Improvement Specialist Coaches + Sains Sosial

Pejabat Pendidikan Daerah Samarahan, Sarawak

narahanraduan@gmail.com

Zaimuariffudin Shukri bin Nordin, Prof. Dr. Zaimuariffudin Shukri bin Nordin

Prof. Dr. Zaimuariffudin Shukri bin Nordin

Pensyarah Kanan,

Fakulti Sains Kognatif dan Pembangunan Manusia

Universiti Malaysia Sarawak

nzaim@unimas.my

References

Rujuka
Abdull Sukor Shaari. (2008). Guru Berkesan Petua dan Panduan, Sintok, UUM. Kedah.
Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Journal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM (Malay Language Education Journal-MyLEJ). 11(1). 75-87. http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jobm/article/view/258
Aminah Ayub. (2010). “Pendidikan Guru Profesional : Cabaran Masa Hadapan. Science And Mathematics Education Workshop For Stakeholders. 1-2 Februari 2010. Anjuran Akedemi Sains Malaysia.
Daniel Arif Abdul Muttalip & Zamri Mohamod. (2020). Pelaksanaan pendekatan terbeza pengajaran terbeza dalam kalangan guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pendalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2): 29-42.
Daniel Fairuz Badrol Hisham, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Judi & Noriah Mohd Ishak. (2017). Impak pengajaran terbeza ke atas motivasi pelajar pintar dan berbakat di dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Biologi. E-Proceeding of the 6th Gobal Summit on Education, PP.174-185. 4 Disember. Diakses dari: https://worldconferences.net (24 April 2021)
Fairuz Adlidna Badrul Hissam, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Joli & Noriah Mohd Ishak. (2017). Impak pengajaran terbeza ke atas motivasi pelajar pintar dan berbakat di dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Biologi. E-Prosiding of the Global Summit on Education. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mahamod, Z. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu (Cetakan Kedua). Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Mazlan, R. (2017). Tahap Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesediaan Guru Bahasa Melayu Dalam Melaksanakan Kajian Pengajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 30–40. https://doi.org/10.1080/10635150600755453
Rohaida Maslan & Zamri Mahamod. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Guru Bahasa Melayu Melaksanakan Kajian Pengajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41(2), 173–185. https://doi.org/10.17576/JPEN-2016-
Rohaida Mazlan. (2017). Tahap Pengetahuan, Pemahaman
dan Kesediaan guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan Kajian Tindakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM (Malay Languange Education Journal-MyLEJ), 7(2): 30-34.
Tomlinson, C.A., & Kalbfleisch, M.I. (1998). Teach me, teach my brain: A Call for differentiated classroom. Educational Leadership, 56(3), 52-55. https://doi.org/10.1146/annurev.imunol.19.1.475
Tomlinson, C.A (1999). The Differentiation Classrooms: Responding to the Need of All Learner. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Tomlinson, C.A (2000). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education Champaign.IL. ERIC Identifier: ED443572
Tomlinson, C.A (2001). How to Differentiated Instruction in Mixed Ability Classrooms (2nd ed). Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development, VA.
Tomlinson, C.A, Carol Ann, Brighton, C., Callahan, C.M., T.R., Brimijoin, K., Conover, L.A., & Reynolds, T.(2003). Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Introduction: A rationale for differentiating instruction. Journal for the Education od the Gifted, 27(2/3), 119-145.
Tomlinson, C.A, Carol Ann.(2005). Quality curriculum and instruction for highly able students. Theory into Practice, 44(2), 160-166. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4402_10
Tomlinson, C.A., & Jarvis (2009). Differentiation: Making Curriculum Work for all Students through responsive planning & instruction. Dalam J.S Renzulli, E.J. Gubbins, K.S. McMillen, R.D. Eckert, & C.A Little (Eds), Systems and models for developing programs for the gifted and talented (2nd ed)., pp.559-628. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
Tomlinson, C.A. & Imbeau. (2010). Leading and Managing a differentiated Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Tomlinson, C.A (2014). The Differentiation Classrooms (2nd ed) Alexandria, VA: ASCD.
Zamri Mahamod, Rusli Amin & Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammed. 2016. Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa. Journal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(1): 38-51.
Published
2022-06-30
How to Cite
NIAM, Thian Khian; RADUAN, Narahan bin; NORDIN, Zaimuariffudin Shukri bin. Amalan Pendekatan Pedagogi Terbeza Dengan Penguasaan Kemahiran Berbahasa Dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Di Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 128-141, june 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18405>. Date accessed: 07 oct. 2022.
Section
Articles