Menentukan Faktor Fizikal Dan Aspek Psikososial Pelajar Di Dalam Bilik Darjah: Mewujudkan Stardard Piawaian Di Sekolah

  • Vasanth Balan
  • Azlina Abu Bakar

Abstract

Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang selesa dan kondusif dengan aspek psikososial adalah penting kepada pelajar supaya mereka dapat belajar dengan selesa serta meningkatkan pencapaian (Che Nidzam Che Ahmad, Kamisah Osman, & Lilia Halim, 2010). Pelbagai ketidakselesaan boleh mengganggu tumpuan pelajar dan menjejaskan kualiti pembelajaran mereka. Objektif kajian pertama ialah meneroka tahap pencahayaan dalam kelas berdasarkan kepada Standards & Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) dan keselesan pelajar dengan menggunakan instrument “Lux meter”. Objektif kajian kedua meneroka tahap psikososial pelajar dalam bilik darjah (kesepaduan, kesukaran, kepuasan, perselisihan dan persaingan) dengan menggunakan soal selidik “My Class Inventory” (MCI) menghasilkan satu stardard piawaian persekitaran bilik darjah (Fraser, B. J. 2012). Kajian ini secara kaedah gabungan ”mixed-method” dan kajianya tertumpu kepada pelajar Tahun 5 di sepuluh buah sekolah yang terletak di daerah Manjung, Sitiawan, Perak. Terdapat seramai 242 pelajar bagi keseluruhan kelas menjadikan sampel kajian. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan piawaian dari segi faktor persekitaran dan aspek psikososial yang boleh dijadikan garis panduan untuk menyediakan persekitaran bilik darjah yang selesa dan kondusif kepada pelajar.

References

Azman Jusoh. (2002). Persepsi pelajar terhadap persekitaran pembelajaran fizik dan hubungannya dengan sikap pelajar terhadap fizik di sekolah kawasan Felda. Tesis Sarjana. Universiti Sains Malaysia
Che Nidzam Che Ahmad, Kamisah Osman & Lilia Halim (2010). Hubungan ramalan persekitaran pembelajaran makmal Sains dengan tahap kepuasan pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2) (2010), 19-30.
Dunn, R. 2000. Learning styles: Theory, research, and practice. National Forum of Applied Educational Research Journal 13(1): 3-22.
Fraser, B. J. (2012). Classroom Environment. London:UK
Graca, V.A.C., Kowaltowski, D.C.C.K., Petreche, J.R.D. (2007). An Evaluation Method for School Building Design at The Preliminary Phase with Optimisation of Aspects of Environmental Comfort for The School System of The State Sao Paulo In Brazil. Building and Environment 42(2): 984-999
Hadiyanto. (2016). Teori dan pengembangan iklim kelas dan iklim sekolah. Jakarta: Kencana.
Lilia Halim. (2009). Improving science literacy through a conducive laboratory learning environment: A proposed model. Plenary paper presented at Third International Conference on Science and Mathematics Education (CoSMEd) Penang, Malaysia. 10 - 12 November
Law, P.L. & Mohammad Yusuf. 2002. School effectiveness and the quality of students in secondary school. Jurnal Kinabalu 8: 123-148
Lajium, D.A.D, Zuraida Ismail & Hashimah Mohd Yunus. 2006. Secondry Chemistry learning environment and students’ attitudes towards chemistry. Proceedings of 12th IOSTE symposium, hlm. 219-228.
Liaw, M. & Arellano, E.L. 2003. Learning environment in science and mathematics classes in Penang secondry school: Implication to secondary school reform (SEAMEO RECSAM Monograph Series No. 1). Penang: SEAMED RECSAM.
Mohd Hairy Ibrahim, Marzita Puteh, Mazlini Adnan, Che Nidzam Che Ahmad, & Noraini Mohamed Noh. (2012). Kesan Perubahan Iklim Terhadap Keselesaan Terma. International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment, Uitm Manjong, Perak.
Moos, R.H. 1979. Evaluating Educational Environments: Procedures, Measures, Finding and Policy Implication. San Francisco: Jossey-Bass.
Ruzita Selamat, Ungku Norulkamar Ungku Ahmad, Noor Zainab Abd Razak, Lokman Ali, Azian Abd Aziz, Fauziah Sheikh Ahmad, Aminah Ahmad Khalid. 2004. Kajian ke atas persekitaran pengajaran dan pembelajaran fakulti pengurusan dan pembangunan sumber manusia: Ke arah pembentukan persekitaran yang optimum dalam mencapai kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Vot Penyelidikan:75012. Universiti Teknologi Malaysia
Standards & Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM). Malaysian Standard (MS 603:1979) Code of Practice for Interior Lighting.
Veal, W.R & Jackson, Z. 2005. Developing a primary science methods classroom. International Journal of Science and Mathematics Education 4: 195-213.
Wan Noor Izah Abu Bakar. 2006. Perkaitan antara persepsi pelajar terhadap persekitaran makmal sains dengan pencapaian dalam sains bagi pelajar tingkatan dua. Tesis Sarjana. Universiti Malaya.
Published
2022-06-01
How to Cite
BALAN, Vasanth; ABU BAKAR, Azlina. Menentukan Faktor Fizikal Dan Aspek Psikososial Pelajar Di Dalam Bilik Darjah: Mewujudkan Stardard Piawaian Di Sekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 63-68, june 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18363>. Date accessed: 26 sep. 2022.
Section
Articles