Cabaran Dan Peranan Ibu Bapa Dalam Memperkasakan Pembelajaran Jawi Semasa Pandemik Covid-19

  • Nor Sahara Mesman
  • Zulkarnain Abd. Majid
  • Dan Makmur Harun

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti peranan dan cabaran ibu bapa dalam memperkasakan pembelajaran Jawi terhadap anak-anak sewaktu pandemik Covid-19. Pemerkasaan tulisan Jawi ini melambangkan identiti orang Melayu dari segi keintektualan menerusi cara bacaan, menulis dan nilai estetika tulisan khat. Bagi memastikan penguasaan tulisan Jawi ini terus dilaksana, ibu bapa perlu memainkan peranan  penting  dalam pelbagai aspek perancangan dan pelaksanaan pembelajaran Jawi. Seramai 150 orang ibu bapa dipilih secara rawak untuk menyertai soal selidik ini. Dapatan analisis deskriptif keseluruhan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dengan nilai min (4.3), peranan ibu bapa nilai min (4.4) dan cabaran ibu bapa dengan nilai min (3.9). Keputusan analisis Pekali Pearson mendapati terdapat hubungan signifikan antara pelaksanaan (r=.775, p<.005), peranan (r=.341, p<.005) dan cabaran (r=.390, p<.005). Justeru itu, untuk mendepani wabak semasa pandemik Covid-19, ibu bapa sebagai tunjang dalam keluarga perlu melaksanakan tanggungjawab keibubapaan bagi memastikan anak-anak menguasai pembelajaran Jawi dengan baik.

References

Shakila Ahmad, Othman Hussain, Rafiuddin Afkari, & Mikdar Rusdi. (2011, Oktober 10-11). Tulisan Jawi Sebagai Warisan Peradaban Bangsa: Analisa Dari Aspek Cabaran Semasa[Sesi persidangan]. World Congress For Islamic History And Civilization Conference, Kuala Lumpur. https://www.researchgate.net/publication/280994935 Tulisan_Jawi_Sebagai_Warisan_Peradaban_Bangsa_Analisa_Dari_Aspek_Cabaran_Semasa
Azman Ahmad. (2015). Kaedah pembelajaran Jawi: Peringkat asas. Perpustakaan Negara Malaysia. https://www.pnm.gov.my/pnm/resources/flipbook/PembelajaranJawi/files/ Jawi.pdf
Hashim Musa. (2006). Sejarah perkembangan tulisan Jawi. Dewan Bahasa dan Pustaka. http://www.islamicmanuscripts.info/reference/books/Musa-2006-Sejarah/Musa-2006-Sejarah -000-055.pdf
Hazlan Atan. (2019). Tahap Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK) Guru Mengajar Jawi Sekolah Rendah Daerah Klang. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Eezan Hamdzah & Shahlan Surat. (2007). Pemupukan minat terhadap Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah. 103-109
M.Husnan Lubis* Mardiah Mawar Kembaren. (2018). Tulisan Jawi: Jambatan masa ke masa silam dan usaha pelestariannya. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), 6, 61-73. https://core.ac.uk/download/pdf/322456954.pdf
Nunally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. Edisi ke-3. New York: McGraw Hill.
Rasyidah Ibrahim, Rahimah Embong, Firdaus Khairi Abdul Kadir, & Huda Afiqah Hashim. (2019). Pemerkasaan tulisan Jawi dahulu dan kini. BITARA International Journal of Civilization Studies and Human Sciences, 2(1), 29-37. https://www.researchgate .net/publication /333967672_Pemerkasaan_Tulisan_Jawi_Dahulu_dan_Kini
Sharipah Amalhayaty Syed Ahmad. (2015) Penggunaan kaedah Fonik dalam pengajaran kemahiran bacaan awal kanak-kanak prasekolah. (Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Zin Mahmud. (2006). Penggunaan Jawi tambah intelektual. Al-Islam, Jun 2006: 62-64.
Zulkifli Abd. Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ahmad & Ismi Arif. 2011. Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa dan Pencapaian Akademik Pelajar Miskin di Negeri Selangor. Journal of Islamic and Arabic Education. 3(2), 31-40.
Zurina Abdullah, & Adi Yasran Abdul Aziz. (2020). Peminggiran Tulisan Jawi Sebagai Lambang Jati Diri Melayu: Satu Kajian Tinjauan. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 7(2). http://journal.kuis.edu.my/jsass/images/vol7bil2/jsass_vol7bil2 017 zurina. pdf
Published
2022-06-01
How to Cite
MESMAN, Nor Sahara; ABD. MAJID, Zulkarnain; HARUN, Dan Makmur. Cabaran Dan Peranan Ibu Bapa Dalam Memperkasakan Pembelajaran Jawi Semasa Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-12, june 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18360>. Date accessed: 07 oct. 2022.
Section
Articles