Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam

  • Mazarul Hasan Mohamad Hanapi
  • Norazimah Zakaria
  • Norida Basran
  • Kama Shaffei

Abstract

Program Pendidikan Inklusif atau dikenali sebagai Program Pendidikan Inklusif (PPI) diwujudkan untuk memberi peluang dan ruang kepada Murid Berkeperluan Khas atau Murid Berkeperluan Khas (MBK) untuk memperoleh pendidikan yang sesuai yang selaras dengan keperluan mereka. Tahap pengetahuan, kesediaan dan sikap positif guru arus perdana merupakan aspek penting bagi memastikan program pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan berkesan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru aliran perdana terhadap pelaksanaan program ini. Secara umumnya, kajian kuantitatif ini menggunakan instrumen tinjauan untuk mengenal pasti dan menganalisis secara empirikal dan sistematik mengenai tahap pengetahuan guru aliran perdana di empat buah sekolah rendah di daerah Sabak Bernam. Teori pembelajaran Konstruktivisme oleh Lev Semenovich Vygotsky digunakan untuk menerangkan tahap pengetahuan guru arus perdana yang terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Sampel kajian terdiri daripada 90 guru aliran perdana yang terlibat dalam program pendidikan inklusif di sekolah terpilih. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan guru aliran perdana yang terlibat dalam program tersebut adalah pada tahap sederhana dengan min 3.54 dan nilai sisihan piawai 0.63. Kesimpulan daripada analisis menunjukkan tahap pengetahuan guru-guru boleh dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan Program Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan dengan berkesan.

References

Abdul Rahim Hamdan & Muhamad Khairul Anuar Hussin. (2013). Persepsi Guru Aliran Perdana Terhadap Inklusif. Skudai: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Akta Pendidikan. (1996). Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas. 2013. Undang-Undang Malaysia).
Ang Bin Huan. (2001). Konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distribution Sdn. Bhd.
Ardiati, L. (2021). Perbandingan Teori Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Jean Piaget dan Lev Vygotsky serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, Iain Bengkulu).
Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration. 17 (2), 129-47.
Azam, Saiful. (2017). Program Pendidikan Inklusif Bagi Murid-Murid Berkeperluan Khas di Malaysia.
Cresswell. J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating 60 Quantitative and Qualitative Research. New Jersey Pearson Education Inc.
Elizabeth. K. Thomas & Seema. P. Uthaman. (2019). Knowledge and attitude or primary school teachers towards inclusive education of children with specific learning disabilities. Journal of social work education and practice, 4(2), 23-32.
Farah Farhana Jamil & Suziyani Mohamed. (2019). Tahap Kesdian Guru Mengajar Kanak-kanak Berkeperluan Khas di Prasekolah Bahagian Bintulu. ICOFEA Conference Proceeding, 132- 137.
Farhana Najib & Mohd Mokhtar Tahar. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dari Sudut Kesediaan Guru Aliran Perdana. International Conference on Global Education VII, 727-740.
Gruggink, M., Goei, S .L., & Koot, H. M. (2015). Teachers’ capacities to meet students’ additional support needs in mainstream primany education. Teachers and Teaching: Theory and Practices, 22(4), 448-460.
Hamdan, A. R., & Hussin, M. K. A. (2013). Persepsi Guru Aliran Perdana Terhadap Inklusif. Skudai: Fakulti Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia.
Hanapi, M. H. M., Zakaria, N., Selamat, A. Z., & Jobar, N. A.. (2021). Metafora Sebagai Kritikan Sosial Dalam Pantun Membentuk Nilai Insan. International Journal of Creative Industries, 3 (6), 31-41. DOI: 10.35631/IJCREI.36003.
Hanapi, M. H. M., Zakaria, N., & Muner, S. (2021). Tahap Kesediaan Guru Sekolah Rendah Di Daerah Klang, Selangor Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Dari Aspek Pengetahuan. International Journal of Modern Education, 3(9), 01-08. DOI: 10.35631/IJMOE.39001
Hanapi, M. H. M., Zakarian, N., & Shafeei, K. (2020). Cabaran Pendidikan Abad Ke 21 Sekolah Rendah. International Journal of Modern Education, 2(5), 01-08. DOI: 10.35631/IJMOE.25001
Hanapi, M. H. M., Zakaria, N., & Abdullah, N. (2019). Nilai Pendidikan dalam Pengajaran Multimedia Kartun Animasi dan Ipin untuk Murid Sekolah Rendah. International Journal of Heritage, Art and Multimedia, 2(4), 12-23.
Hanapi, M. H. M., & Zakaria, N. (2019). Pemikiran Aras Tinggi (KBAT) Melalui Peribahasa dalam Bahan Multimedia untuk Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. International Journal of Modern Education, 1(1),28-38.
Ibrahim, Rohaizat. (2019). Pengetahuan Guru Perdana Terhadap Program Pendidikan Inklusif.
Nirmala Palaniandy, & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2021). Tahap Kesediaan Guru Arus Program Pendidikan Inklusif: Tinjauan di Sekolah Menengah Daerah Gombak. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/12959/6690.
Norliah Mohd Amin, & Mohd. Hanafi Mohd Yasin. (2016). Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2015. Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas Rantau Asia Tenggara Siri Ke-6, 3(January), 29–35.
Pau Swee Lin & Mohd Hanafi Mohd Yasin (2021). Pengetahuan Dan Sikap Guru Aliran Perdana Terhadap Program Pendidikan Inklusif di Daerah Sibu. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1).
Rohaizat Ibrahim. (2019, September 25). Pengetahuan Guru perdana terhadap program Pendidikan Inklusif. https://www.researchgate.net/publication/344659255.
Saiful Azam. (2017). Program Pendidikan Inklusif Bagi Murid-murid Berkeperluan Khas di Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum: KPM.
Published
2022-05-01
How to Cite
MOHAMAD HANAPI, Mazarul Hasan et al. Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 512-518, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18141>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles