Percampuran Kod Guru Bahasa Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara dalam Talian

  • Duli Kamit
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneroka percampuran kod semasa proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kalangan guru Bahasa Melayu secara dalam talian di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Song, Sarawak. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan melibatkan 2 orang guru Bahasa Melayu sebagai peserta kajian. Instrumen senarai semak pemerhatian digunakan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dapatan kajian menunjukkan wujudnya percampuran kod dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam PdP yang dijalankan dalam talian. Kajian yang dijalankan ini memberi implikasi terutamanya kepada guru Bahasa Melayu dan pihak pentadbir sekolah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di sekolah.

References

Anne Jeffrey Kihob., & Saidatul Nornis Hj.Mahali. (2020). Kerancuan Bahasa dalam Karangan Murid Sekolah Menengah di Daerah Tuaran, Sabah. Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah. 31(2): 97-132.
Aziz Polai., & Zamri Mahamod. (2021). Pengaruh Bahasa Melanau dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Tahun Dua. Jurnal Dunia Pendidikan. 3(2), 174-182.
Daisy Paul., Noor Aina Dani., & Nalmon Goyi. (2020). Kewujudan Bahasa dalam Kalangan Pelajar Suku Dusun Tindal. MANU, 31(1), 25–50.
Dayang Sufilkawany., & Wan Muna Ruzanna. (2017). Pengaruh Faktor Sosial dalam Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Iban. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 7(1),74-84.
Husna Faredza., Mohamed Redzwan., Khairul Azam Bahari., Anida Sarudin., & Zulkifli Osman. (2020). Strategi Pengukuran Upaya Berbahasa Menerusi Kesantunan Berbahasa Sebagai Indikator Profesionalisme Guru Pelatih Berasaskan Skala Morfofonetik, Sosiolinguistik Dan Sosiopragmatik. Malaysian Journal Of Learning and Instruction (MJLI). 17(1),213-254.
Marohaini Yusoff. 2004. Penyelidikan Kualitatif. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.
Mohd Helmi Pangat., & Puteri Roslina. (2016). Strategi Komunikasi Lisan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature, 7(1), 123-141.
Nuradlin Syafini., & Zaleha Embong. (2020). Pengaruh Dialek dalam Komunikasi Terhadap Tahap Keyakinan Diri Pelajar Sekolah Menengah di Kota Bharu, Kelantan. International Online Journal Of Language, Communication and Humanities, 3(1), 2637.
Salinah Jaafar., & Rohaidah Haron. (2016). Kesilapan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Yunnan Di Akademi Pengajian Melayu. Jurnal Melayu. 15(2), 196-209.
Wolfgang Butzkamm. (2007). Native Language Skills as a Foundation for Foreign Language Learning. In Wolf Kindermann (Eds).
Yin, R. K. 2014. Case Study Research. New York: SAGE Publications.
Zuraini Ramli. (2016). Modaliti Kepelbagaian Modaliti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Dwibahasa. Pendeta Journal Of Malay Language, Education And Literature. 7. 156-169.
Published
2022-05-01
How to Cite
KAMIT, Duli; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Percampuran Kod Guru Bahasa Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara dalam Talian. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 475-486, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18138>. Date accessed: 10 dec. 2022.
Section
Articles