Pendekatan Bermain dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu bagi Murid Sindrom Down

  • Che Saifull Irwan Che Hussin
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti pendekatan kaedah pengajaran yang dilaksanakan serta menentukan kaedah pengajaran yang menjadi pilihan dan digemari oleh murid di salah sebuah Rumah Persatuan Sindrom Down di Kuala Lumpur. Kajian ini menggunakan tiga kaedah pengajaran iaitu nyanyian, kinestetik dan verbal linguistik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. Seramai 23 orang peserta telah dijadikan sebagai peserta kajian. Instrumen borang maklum balas terhadap kaedah pengajaran telah digunapakai sebagai alat pengumpulan data. Pelaksanaan aktiviti yang menggunakan ketiga-tiga kaedah pengajaran menunjukkan murid lebih menguasai dalam kaedah nyanyian. Walaupun begitu, murid masih menunjukkan penguasaan yang baik dalam kaedah kinestetik dan verbal linguistik. Oleh itu, murid perlu didedahkan dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya penguasaan bahasa dalam proses pembelajaran tidak terbatas. Sebagai guru adalah menjadi tanggungjawab untuk mengenal latar belakang peribadi, minat dan kecenderungan murid ketika di dalam kelas. Kepelbagaian bahan dan kreativiti guru menjadi asas ketika proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 

References

Bird, G. and Buckley, S. (1994). Meeting the Educational Needs of Children with Down Syndrome. Portsmouth: University of Portsmouth. Available Online: http://www.down-syndrome.net./library/books/meeting-ed-needs/. Telah di akses pada 1 Mei 2020.
Kochhar, C. A. & West, L. L. (1996). Handbook for Successful Inclusion. Gaithersburg, MD: Aspen.
Kumin, L. (2003). Early Communication Skills for Children with Down Syndrome: A Guide for Parents and Professionals. 2nd Edition. Boston: Woodbine House.
Napoli, V., Kilbride, J. M., & Tebbs, D. E. (1996). Adjustment and Growth in a Changing World. New Jersey: West Publishing Company.
Nordin Tahir. (2010). Kanak-Kanak Keperluan Khas. Ipoh: Penerbitan IPG Kampus Ipoh, Perak.
Norlia Abd. Aziz, and T. Subahan M. Meerah, and Lilia Halim, and Kamisah Osman, (2006) Hubungan antara motivasi, gaya pembelajaran dengan pencapaian matematik tambahan pelajar tingkatan 4. Jurnal Pendidikan Malaysia, 31, 123-141.
Sharifah Nor Puteh, & Aliza Alias. (2011). Pendekatan bermain dalam pengajaran bahasa dan literasi bagi pendidikan prasekolah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sigman, M. & Ruskin, E. (1999). Continuity and change in the social competence of children with autism, down syndrome, and developmental delays. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64, v-114.
Piaget, J. (1951). Play, Dreams and Imitation in Childhood. Boston: Heinemann.
Roopnarine, J. L. & Johnson, J. E. (2005). Approach to Early Childhood Education. New Jersy: Pearson Prentice Hall.
Suraya Bai (2012). Penerapan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran ke atas kanak-kanak sindrom down: Kajian kes. Tesis Dr. Fal. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia:
Yanhui Pang (2006). Assist parent to facilitate social skills in young children with disablities through play. International Journal of Special Education, 21 (2).
Wigram, T., & De Backer, J. (1999). Clinical Applications of Music Therapy in Developmental Disability, Paediatrics and Neurology. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.
Zuriahwati Mat Minin. (2012). Penerapan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ke Atas Kanak-Kanak Sindrom Down-Kajian Kes. Universiti Sains Malaysia: Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.
Che Fong Peng & Mohd Fikri Ismail. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9 (1), 14-25.
Puteri Roslina Abdul Wahid. (2008). Bahasa reseptif dan bahasa ekspresif dalam komunikasi verbal: Pembelajaran Bahasa Melayu kanak-kanak sindrom down. Jurnal Pengajian Melayu, 19, 2008
Puteri Roslina Abdul Wahid. (2014). Bahasa dalam Komunikasi Kanak-kanak Sindrom Down Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sharifah Nor Puteh & Aliza Ali. (2011). Pendekatan bermain dalam pengajaran bahasa dan literasi bagi pendidikan prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (2), 1-15.
Siti Zuraidah Saad. (2009). Pengalaman Ibu Mempunyai Anak yang Mengidap Sindrom Down. Samarahan: Penerbitan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia.Universiti Malaysia Sarawak:
Aliza Ali, Sharifah Nor Puteh & Zamri Mohamod. (2013). Isu Tentang Pendekatan Belajar Melalui Bermain Bagi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. https://www.researchgate.net/publication/327953922_Aliza_Ali_Zamri_Mahamod_2015_Development_of_PlayBased_Instruction_Module_for_Teaching_Preschoolers'_Language_Skills. [Telah di akses pada 1 Mei 2021].
Published
2022-05-01
How to Cite
CHE HUSSIN, Che Saifull Irwan; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Pendekatan Bermain dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu bagi Murid Sindrom Down. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 436-451, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18135>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles