Pelaksanaan Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berteraskan KPMPerkasaKU: Satu Kajian Kes

  • Mohd Rohiman Subri
  • Azlinda Boheran Nudin
  • Ismail Ebrahim

Abstract

Guru Bahasa Melayu seharusnya melaksanakan program yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan pemerkasaan terhadap kurikulum murid. Pengenalan KPMPerkasaKU berkehendakkan kompetensi Guru Bahasa Melayu dalam menyampaikan kandungan kurikulum yang berkesan terhadap murid. Objektif kajian ini adalah untuk meneroka pelaksanaan pengajaran Guru Bahasa Melayu berteraskan KPMPerkasaKU. Oleh itu, kaedah kajian kualitatif dengan pendekatan kajian kes telah digunakan. Dua orang peserta kajian telah dipilih dan ditemu bual secara mendalam bagi mendapatkan data. Hasil kajian mendapati pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mereka telah menumpukan terhadap kaedah pengajaran berteraskan pendekatan terbeza, tematik, modular, pembelajaran berasaskan projek dan laman SumberKU bagi mendukung pelaksanaan KPMPerkasaKU. Aktiviti pengajaran ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap kandungan asas kurikulum. Dapatan kajian ini memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu untuk melaksanakan PdP yang berupaya merapatkan jurang penguasaan murid terhadap kandungan pembelajaran.

References

Asmawati Mohamad Alia, Norizal Abdul Karim@SAB , Anita Mohamed & Noraihan Ismail. (2018). Aplikasi Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Aktif Dalam Subjek Kemahiran Dinamika bagi Merealisasikan Pendidikan Abad ke-21. Jurnal Teknologi 10(3-2): 47– 55.
Creswell, J.W. (2013). Research design Qualitative and Quantitative Approaches (2nd ed.) Thousand Oak, CA: Sage Publication.
Danial Arif Abdul Muttalip. (2020). Pelaksanaan pendekatan pengajaran terbeza dalam kalangan guru bahasa melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 10 (2) 29-42.
Ikhsan dan Norila. (2014). Aspek-aspek dalam Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Tanjong Malim: Quantum Books.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Bahasa Melayu. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Pelan hala tuju pendidikan bahasa Melayu 2016-2025. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Pengoperasian KPMPerkasaKU. Putrajaya. Diakses pada 25 Februari 2021 di laman https://sumberku.moe-dl.edu.my/pelan-komunikasi#h.lr3klk8q68w1
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013- 2025. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kon Chon Min. (2014). Kefahaman dan amalan terhadap pendekatan tematik daripada perspektif guru kemahiran hidup bersepadu di negeri Perak. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Putra Malaysia.
Naparan, G. B. & Alinsug, V. G. (2021). Classroom strategies of multigrade teachers. Social Sciences & Humanities Open,3(1),1-6. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100109.
Norismayati Aida Idris, Anida Sarudin, Mohd. Rashid Md. Idris (2013). Amalan Guru dan Penguasaan Aspek Ilmu Linguistik dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu di Perak. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 4, 116 - 142. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1137.
Noraini Haji Omar. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan Lima. Jurnal Penyelidikan Pendidikan. IPTAR.

Roessingh, H. & Chambers, W. (2011). Project-Based Learning and Pedagogy in Teacher Preparation: Staking Out the Theoretical Mid-Ground. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(1), 60-71.
Shareefa, M. (2020). Using differentiated instruction in multigrade classes: Acase of a small school. Asia Pacific Journal of Education, 41,167-181.
Shareefa, M., Moosa, V., Matzin, R., Abdulla, N. Z. M. & Jawawi, R. (2021). Facilitating differentiated instruction in a multi-grade setting: the case of a small school. SN Social Sciences,1, 127. https://doi.org/10.1007/s43545-021-00116-7.
Mohd Rohiman Subri, Rohizani Yaakub., & Azlinda Boheran Nudin,. (2021). Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 21-32. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.3.2021.
Mohd Rohiman Subri & Rohizani Yaakub,. (2021). Pengetahuan pedagogi guru cemerlang bahasa Melayu dalam pengajaran komponen sastera: satu kajian kes. APJ: Asian People Journal, 4 (1), 50 – 64.
Taole, M. J. & Cornish, L. (2017). Identifying the professional knowledge base for multi-grade teaching. The Online Journal of New Horizons in Education,7(4),42-51. http://tojned.net/journals/tojned/articles/v07i04/v07i04-05.pdf.
Tomlinson, C.A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Need of All Learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Veerasamy Naidoo. (2010). Project Based Learning (PBL): An Innovative Vehicle for the Assessment of Student Learning in the Science Classroom. (Tesis PhD. Tidak Diterbitkan). Curtin University of Technology, Australia.
Yin, R. (1994). Case study research: design and methods (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.
Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Zimmerman, D. C. (2010). Project Based Learning for Life Skill Building in 12th Grade Social Studies Classrooms: A Case Study. (Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan). Dominican University of California, San Rafael, CA.
Zamri Mahamod, Ruslin Amir & Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Published
2022-05-01
How to Cite
SUBRI, Mohd Rohiman; NUDIN, Azlinda Boheran; EBRAHIM, Ismail. Pelaksanaan Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berteraskan KPMPerkasaKU: Satu Kajian Kes. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 419-427, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18134>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles