Elemen Kolaborasi Dalam Pengajaran Guru Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Heutagogi

  • Noor Muslieah Mustafa Kamal
  • Zaharah Hussin
  • Abdul Muhsien Sulaiman

Abstract

Elemen kolaborasi adalah penting dalam pengajaran guru Pendidikan Islam untuk mengetengahkan pembelajaran kendiri seperti heutagogi. Bagi mencapai kemenjadian murid dalam penyampaian pendidikan, kolaborasi dapat membantu usaha memfokuskan pembelajaran berpusatkan murid. Namun, bagaimanakah elemen kolaborasi dibentuk oleh guru Pendidikan Islam di sekolah menengah semasa proses pengajaran dengan pendekatan heutagogi? Justeru itu, bagi menjawab persoalan ini, penyelidikan menggunakan kaedah kualitatif dengan reka bentuk kajian kes telah dijalankan. Data dikutip melalui kaedah temu bual separa berstruktur dan penelitian terhadap dokumen. Seramai empat orang guru Pendidikan Islam sekolah menengah dari empat buah sekolah berbeza di empat buah negeri telah dipilih sebagai peserta kajian dengan menggunakan kaedah pensampelan bertujuan. Empat kriteria ditetapkan, iaitu; 1) menampilkan pengajaran dengan pendekatan heutagogi, 2) menerima pengiktirafan berkaitan pengajaran, 3) mempunyai ikhtisas dan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam, dan 4) sukarela dan memberikan kerjasama. Selain itu, kajian ini juga melibatkan empat orang murid dari sekolah yang terlibat sebagai sokongan kepada data yang diperolehi. Data dikumpulkan melalui kaedah temu bual dan analisis dokumen. Data temu bual ditranskripsikan dan dianalisis secara bertema dan seterusnya ditriangulasikan dengan analisis dokumen. Perbandingan antara data dalam kalangan peserta kajian dibuat agar dapat membentuk tema yang tepat. Dapatan kajian menunjukkan terdapat empat cara elemen kolaborasi dibentuk dalam pengajaran dan pembelajaran guru iaitu gerak kerja berkumpulan, variasi kemahiran kumpulan, penggunaan teknologi dan penglibatan bersama komuniti. Dapatan ini dapat memberi impak kepada guru khususnya dan pentadbir sekolah amnya untuk memperbaiki kaedah pengajaran agar segerak dengan keperluan semasa murid. Malah, penerapan kolaborasi terhadap murid juga berupaya membuka ruang pembelajaran yang lebih luas untuk penglibatan pihak tertentu dalam membantu kemajuan pendidikan negara.

References

Abdull Sukor, Mohd Izam Ghazali, Nurahimah Mohd Yusoff & Mohd Isha Awang. (2017). Amalan pedagogi berpusatkan pelajar dan masalah yang dihadapi guru-guru pelatih program pensiswazahan guru untuk mengamalkan pedagogi berpusatkan pelajar semasa praktikum. Proceedings of the ICECRS, Vol. 1 Issue 1, 599-608.
Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 7 Issue 2, 7-88.
Ibnu Khaldun. (2002). Mukaddimah. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan pdpc dalam talian (oll) semasa perintah kawalan pergerakan (pkp) fasa 1 dan 2 covid-19. Jurnal Dunia pendidikan, Vol. 2, Issue 2, 213-221.
Blaschke, L. M., Kenyon, C. & Hase, S. (2014). Experiences in self-determined learning. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Blaschke, L. M. (2018). Self-determined Learning (Heutagogy) and Digital Media Creating integrated Educational Environments for Developing Lifelong Learning Skills. In: The Digital Turn in Higher Education: International Perspectives on Learning and Teaching in a Changing World, edited by D. Kergel, B. Heidkamp, P. K. Telléus, T. Rachwal and S. Nowakowski, Springer Fachmedien Wiesbaden.
Blaschke, L. M.(2019). The pedagogy–andragogy–heutagogy continuum and technology-supported personal learning environments. In: SpringerBriefs in Open and Distance Education. Springer Science and Business Media B.V.
Canning, N. & Callan, S. (2010). Heutagogy: Spirals of Reflection to Empower Learners in Higher Education. Reflective Practice, 11(1), 71-82.
Chen, Z. , Cao, H. , Deng, Y. , Gao, X., Piao, J. Xu, F. & et al. (2021). Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2021, 1-16.
Creswell, J. W.(2014). A concise introduction to mixed methods research. SAGE publications.
Hase, S. and Kenyon, C. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. Complicity: An International Journal of Complexity and Education,Vol. 4 Issue 1, 111-118.
Hase, S. & Kenyon, C. (2013). The nature of learning. In Self-determined learning: Heutagogy in action (pp. 19-35). A&C Black.
Hui, Grace C.H. & Kimberly L. Mason (2005). Motivations of Parental Involvement in Children’s Learning: Voices from Urban African American Families of Preschoolers. Department of Teacher Education. College of Education and Human Services, Cleveland State University, Cleveland, Ohio.
Fisk, P. (2017). Education 4.0… the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. Retrieved February 13, 2022 from https://www.peterfisk.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Laal, M. & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Procedia-social and behavioral sciences, Vol. 31, 486-490.
Mohd Asnorhisham Adam and Abdul Rahim Hamdan. (2017). Pendekatan pengajaran secara berkumpulan dalam program pemulihan khas bahasa melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM. Vol. 7, Issue Mei, 66-73.
Mohd Faiz Mohd Yaakob and Muhamad Rozaimi Ramle. (2016). Konsep kolaborasi dalam komuniti pembelajaran professional: Satu tinjauan dari perspektif Islam. Geografia, Vol. 12, Issue 10.
Muhamad Azhar Stapa & Mohamad Ibrahim and Amri Yusoff. (2017). Kolaborasi dalam pendidikan vokasional: Mewujudkan pembelajaran teradun melalui teknologi web 2.0. Journal of ICT in Education, Vol. 4, 35-51.
Muhammad Ayisy Baharudin and Mohd Ashraf Ibrahim. (2019). Kesediaan pelaksanaan pengajaran abad ke 21 dalam kalangan guru pelatih sejarah IPG zon selatan. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial, Vol. 2 Issue 5, 32-42.
Normah Awang Noh and Ain Zahirah Mohd Zahid. (2021). Manfaat Penglibatan Dalam Kesukarelawanan Terhadap Pembangunan Kemahiran dan Sosial Dalam Kalangan Mahasiswa Persatuan Kelab Penyayang. The Malaysian Journal of Social Administration. Vol. 15, 67-84.
Norshidah Mohamad Salleh, Manisah Mohd. Ali, Rosadah Majid and Khalim Zainal. (2016). Kolaborasi universiti, sekolah dan komuniti menerusipembelajaran tindakan dan jaringan. ASEAN Comparative Education Reaserach Network Conference. UKM
Noor Afzaliza Nazira Ibrahim & Maizatul Haizan Mahbob. (2021). Keterampilan Peribadi Pelajar Sebagai Satu Bentuk Kemahiran Komunikasi dan Kepentingannya dalam Pasaran Dunia Pekerjaan. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, Vol. Jilid 37(1), 209-226.
Noor Muslieah Mustafa Kamal, Zaharah Hussin, Abdul Muhsien Sulaiman & Nurul Nadia Abd Latib. (2021). Pendekatan heutagogi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah (pdpr) menggunakan m-pembelajaran. Journal of Islamic Educational Research, Vol. 7, 44-65.
Raja Abdullah Raja Ismail and Daud Ismail. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal (APJ), Vol. 1, 45-65.
Rohmana, W. I. M. & Rinda, R. K. (2019). Humanism Approach in Children Education: A Look Into Humane Perspective Of Teaching English To Children Preschool: Jurnal Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1 Issue 1, 1-10.
Sankaranarayanan, S., Kandimalla, S.R., Cao, M., Maronna, I., An, H., Bogart, C., Murray, R.C., Hilton, M., Sakr, M. and Penstein Rosé, C. (2020), "Designing for learning during collaborative projects online: tools and takeaways", Information and Learning Sciences, Vol. 121 No. 7/8, pp. 569-577
Siti Hajar Man. (2018). Kolaboratif kreatif sekolah dan komuniti: Merangkai titik-titik fokus sekolah ts 25. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-25. IAB Bandar Enstek 1.
Situmoranga, R. , Siangb, J. L. , Ibrahimc, N. & Lagunsiangd, J.(2019). Development of Collaborative Learning Materials Based on QR Code to Facilitate Learning. Development ,Vol. 8 Issue 6.
Unit Perancang Ekonomi. (2015). Rancangan malaysia kesebelas 2016-2020. Kuala Lumpur:Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
Usha Nagasundram and Vijayaletchumy Subramaniam. (2019). Strategi kemahiran membaca dalam kalangan murid sjk(t). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Vol. Jilid 20.
Vellymalay, S. K. N. (2017). Kerjasama pihak sekolah dan penglibatan ibubapa india dalam pendidikan anak di sekolah kebangsaan. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 31,131–151.
Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. (2021). Kolaborasi dalam Penghasilan Inovasi Pengajaran. Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa, Bil. 32 (2), 1-17.
Wan Mariana Wan Mohamad and Kamarul Shukri Mat Teh. (2019). Pembelajaran Abad ke-21 dalam Al-Quran: Satu Manual Pendidikan Istimewa daripada Allah. Journal of Educational Research & Indegenous Studies, Vol. 2 Issue 1, 192-201.
Yin, R. K. (2011). Applications of case study research. SAGE.
Yogianti Dwi Rahayu Wismaningrum, Harun Jojo Prayitno and Eko Supriyanto. (2020). Heutagogy approach: The implementation of new normal era learning.The 5th Progressive and Fun Education International Conference (PFEIC 2020). Atlantis Press, 189-193.
Zamri Mahamod, Ruslin Amir and Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian pelajar dan perbezaan pembelajaran. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Published
2022-05-01
How to Cite
MUSTAFA KAMAL, Noor Muslieah; HUSSIN, Zaharah; SULAIMAN, Abdul Muhsien. Elemen Kolaborasi Dalam Pengajaran Guru Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Heutagogi. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 372-386, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18130>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles