Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian

  • Siti Aishah Sembai Aban Abdullah
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstract

Pendekatan didik hibur merupakan satu kaedah yang melibatkan aspek mendengar, bertutur, menulis serta membaca. Pendekatan didik hibur melibatkan dan mewujudkan perasaan yang gembira, teruja dan memerlukan kreativiti murid untuk mengaplikasikannya. Aktiviti membaca lebih menyeronokkan semasa menggunakan pendekatan didik hibur. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka cabaran pengaplikasian didik hibur dalam pengajaran guru Bahasa Melayu dari aspek kemahiran membaca secara dalam talian. Reka bentuk kajian ialah kajian berbentuk kualitatif. Kajian ini dilaksanakan terhadap 3 orang guru dari sebuah sekolah rendah di daerah Subis, Sarawak sebagai peserta kajian. Dapatan data dikutip melalui temu bual. Kajian ini menggunakan analisis tematik untuk menganalisis data temu bual. Hasil kajian mendapati kekurangan peranti dan kelemahan capaian Internet di kawasan luar bandar merupakan cabaran yang utama dalam pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran dalam talian oleh guru bahasa Melayu. Kajian ini mencadangkan agar cabaran pengaplikasian ini dapat diatasi pihak kementerian dengan menyediakan capaian Internet yang laju. Ibu bapa juga disarankan untuk menyediakan peranti kepada anak-anak bagi membolehkan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah.

References

Jamian, A. R., & Ismail, H. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa
Melayu, 3(2): 49-63.
Jamian, A. R. (2011). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu
murid- murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1(1),
1-12.
Iberahim, A. R., Mahamod, Z., & Wan Mohammad, W. M. R. (2017).
Pembelajaran Abad Ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian
Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7 (2),
77-88.
Ismail, A., Osman. K., & Hassan, N. H. (2020). Cabaran Pengajaran dan
Pembelajaran Tasmik Hafazan Al-Quran Secara Atas Talian Sewaktu Pandemik Covid- 19 Bicara Dakwah Kali Ke 21: Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik, 110-116.
Ab Rahman, B., Hashim, A., & Ishak, H. (2021). Medium komunikasi guru
Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pemudahcaraan tilawah Al-Quran program
pendidikan khas integrasi (ketidakupayaan pendengaran). International Journal Of
Education, Psychology and Counselling (IJEPC), 6(28), 110-125.
Chua, Y. P. (2014). Effects of gender and thinking style on student's creative thinking
ability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 5135-5139.
Ee, A. M. (2003). Ilmu pendidikan: pengetahuan dun ketrampilan ikhtisas. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Ngadi, E. (2020). COVID-19: Implikasi pengajaran dan pembelajaran atas talian. Risalah USIM. https://www.usim.edu.my/news/in-our-words/covid19-implikasi- pengajarandan-pembelajaran-atas-talian/
Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiague, L. (2017). issues and challenges for
teaching successful online courses in higher education: A literature review. Journal of
Educational Technology Systems, 46 (1), 4-29. https://doi.org/10.1177/0047239516661713
Mohamad Hanapi, M. H., Komari, M., & Zakaria, N. (2020). Kesediaan guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21. International Journal of Education and Pedagogy, 2(2), 9-17.
Sulaiman, M., & Wak, C. W. (2018). Tinjauan tentang pengetahuan dan penerimaan
terhadap pengajaran berbeza dalam kalangan siswa pendidik Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. [Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam]. Universiti Malaya.
Melvina, C. H. C., Mohd Nordin, N., Badusah, J., & Mustafa, N.
(2017, Januari 16-17). Analisis keperluan terhadap pembangunan M-Edutainment
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.
[Prosiding Seminar Pendidikan Trandisiplin (STEd2017)]. Fakulti Pendidikan,
Universiti Kebangsaan Malaysia. https://sted18.files.wordpress.com/2016/12/2-18- melvinachung-hui-ching-norazah-mohd-nordin-jamaludin-badusah-nawal- mustafa.pdf
Mohd Nasir, N., & Mansor, M. (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan
Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu pemerhatian awal. Malaysian
Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7): 416 – 421.
https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.854
Mohd Hamidin, N., & Ismail, W. (2018, April 23-24). Peranan komuniti
terhadap pembelajaran Bahasa Arab abad ke 21. [E-prosiding Persidangan
Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan]. Kolej Universiti Islam Antarabangsa
Selangor.
http://conference.kuis.edu.my/pasak3/images/eprosiding1/PASAK3_2221.pdf
Hisamudin, N. A. I. (2019). Penggunaan kaedah didik hibur untuk pembelajaran
matematik dalam kalangan murid Sekolah Rendah Taman Sri Rampai. [Doctoral
dissertation, University of Malaya]. Petrie, C. (2020). Spotlight: quality education for all during COVID-19 crisis. Hundred Research Report. https://hundredcdn.s3.amazonaws.com/uploads/report/file/15/hundred_spotlight_cov id- 19_digital.pdf
Loviana, S., & Baskara, W. N. (2020). Dampak pandemik COVID-19 pada kesiapan
pembelajaran Tadris Matematika Iain Metro Lampung. Jurnal Pendidikan Matematika, 2(1), 61- 69. https://doi.org/10.23971/jpsp.v1i1.2812
Mamat, S. (2020). Aplikasi google meet dalam program 3C bagi meningkatkan motivasi pelajar tingkatan 5. [Proceedings International Conference On Global Education VIII]. Universiti Kebangsaan Malaysia.
https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/14115
Othman, S., & Jamian, A. R. (2013). Pelaksanaan elemen sastera dalam
pengajaran dan pembelajaran seni bahasa kurikulum standard sekolah rendah. Jurnal
Bahasa, 1(2), 292-312.
Puteh, S., Ghazali, N. A., Tamyis, M. M., & Ali, A. (2012). Keprihatinan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 19-31.
Ibrahim, S. A., & Abdul Razak, K. (2021). Pandemik COVID-19: cabaran dan
impak dalam Pendidikan Islam dan pembelajaran murid. International Journal of
Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 1(1), 89-94.
Che Azizan, S. N., & Mohamad Nasri, N. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning semasa tempoh pandemik COVID-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11 (Edisi Khas COVID-19), 46-57.
https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.4.2020
Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A literature review on impact of COVID-19
pandemic on teaching and learning. Higher Education for the Future, 8(1), 133-141.
https://doi.org/10.1177/2347631120983481
Thannimalai, T., & Baloh, S. (2021). Cabaran PdPR bahasa Tamil di sekolah luar bandar. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 5(2), 183-190.
https://doi.org/10.33306/mjssh/132
Meor Osman, W. S. (2017). Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak- anak kaum
Penan: Kajian kes di Hilir Tinjar Baram, Sarawak. Fakulti Sains Sosial, Universiti
Malaysia Sarawak.
https://ir.unimas.my/id/eprint/2088/7/penglibatan%20ibu%20bapa%20dalam%20pend
idikan%20anak%20anak%20kaum%20penan%20kajian%20kes%20di%20hilir%20ti
njar%20baram%20sarawak%20(full%20text).pdf
Wan, Y. S. (2020). Pendidikan Sepanjang Krisis COVID-19. Institusi Demokrasi dan Hal
Ehwal Ekonomi (IDEAS). https://www.ideas.org.my/pendidikan-sepanjang-krisis
covid-19.
Windhiyana, E. (2020). Dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di
perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Persepektif Ilmu Pendidikan, 34 (1), 1-8.
https://doi.org/10.21009/PIP.341.1Ya Shin Wan. (2020). Educational Policies in Overcoming Barriers Faced by Orang Asli Children: Education for all. IDEAS Policy Research Berhad.
Saleh, Y. (2021). Panduan Komprehensif Penyelidikan: Navigasi Penyelidikan Anda.
Global Mediastreet Sdn Bhd.
Khalid, Z., & Khalil, A. F. (2011, Mei 10-12). Aktiviti nyanyian lagu-lagu tarian
sewang dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah Orang Asli.
[Prosiding Seminar Penyelidikan 2011 Zon Timur]. IPG Kampus Sultan Mizan, Besut.
Terengganu. https://pdfslide.net/documents/aktiviti-nyanyian-lagu-lagu-tarian
sewang-dalam-sewang-zkdafkpdf-kata-kunci.html
Published
2022-05-01
How to Cite
ABAN ABDULLAH, Siti Aishah Sembai; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 349-362, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18129>. Date accessed: 10 dec. 2022.
Section
Articles