Penempatan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Kolej Komuniti

  • Yasmin Ali
  • Norshidah Mohamad Salleh

Abstract

Kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti memerlukan pihak kolej menyediakan keperluan yang mesra OKU untuk memudahkan mereka mengikuti pembelajaran mereka.  Objektif kajian ini ialah mengetahui sokongan yang disediakan di kolej komuniti kepada pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) dan mengenalpasti kemudahan prasarana fizikal yang di sediakan kepada pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) di dua buah kolej komuniti. Kajian ini dijalanlan secara kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian kes sebagai reka bentuk kajian. Data dikumpul adalah melalui teknik temu bual tidak berstruktur dan menggunakan kaedah tematik untuk menganalisis dapatan kajian. Responden adalah terdiri daripada empat orang pensyarah kolej Komuniti dan dua orang pelajar OKU di kedua-dua Kolej Komuniti tersebut. Soalan temu bual diadaptasi daripada kajian oleh Hasnah et al. (2009). Dapatan kajian menunjukkan kolej komuniti memberi sokongan kepada pelajar OKU di kolej mereka dari segi penerimaan rakan, penerimaan pensyarah dan penerimaan staf sokongan. Dapatan kajian prasarana di kolej komuniti menunjukkan terdapat semua kemudahan prasarana di kolej komuniti A, Selangor namun tidak terdapat prasarana di kolej komuniti B, Pahang, contohnya tandas mesra OKU, lift, bilik kuliah, tempat letak kenderaan OKU. Oleh itu, Kementerian Pengajian Tinggi perlu memastikan kemudahan-kemudahan asas untuk golongan OKU di semua kolej Komuniti disediakan sewajarnya agar membantu pelajar menjalani sesi pembelajaran dengan lebih fleksible. Maklumat yang diperoleh dari kajian ini juga dapat meningkatkan kemudahan sedia ada pada masa hadapan dengan harapan kemudahan tersebut dapat diekses untuk membantu mereka untuk hidup lebih berdikari.

References

Abdul Hakim Abdullah, Ab Aziz Sulaiman & Wan Ismail Wan Abdullah. (2015). Faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 10(2), 104-121.
Akta Orang Kurang Upaya. (2008). 11 Disember 2020. Di muat turun http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/MY/Akta%20685%20-%20Akta%20Orang%20Kurang%20Upaya%202008.pdf
Ahmad Zamil. (2008). Kemudahan Golongan Orang Kurang Upaya: Kepentingan Pada Masa Kini. Seminar Penyelidikan Siswazah Alam BinaUniversiti Teknologi MARA (Perak).
Dewan Bahasa dan Pustaka. 11 Disember (2020). Di muat turun
https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=sokong
Dewan Bahasa dan Pustaka. 26 Januari (2021). Di muat turun
https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=penempatan&d=175768&
Ezlina & Alice. (2020). Analisis Kemudahan Prasarana Pelajar Orang Kurang Upaya di
Kolej Komuniti. Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Vol. 1, No. 2, 61-75.
Faizul & Norizan. (2017). Sokongan yang Diperlukan Pelajar OKU Penglihatan di
Universiti Awam Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin
Hafiz, Hazlin, Fikriah & Safura. (2017). Penyediaan Fasiliti Orang Kurang Upaya (OKU) di
Institusi Pengajian Tinggi di Lembah Klang. Satu Kajian Kes. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Hasnah, Hanafi & Mokhtar. (2009). Sokongan yang di Hadapi Pelajar-Pelajar Kurang Upaya
di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia, University Kebangsaan Malaysia.
Hazlin & Safura. (2017). Halangan Fasiliti Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) di Institusi
Pengajian Tinggi di Lembah Klang. Vol. 2, (June) ISSN 0128-309X
Intan & Munirah. (2014). Kolej Komuniti Sebagai Hub Melanjutkan Pelajaran Bagi Golongan
Orang Kelainan Upaya (OKU): Satu Tinjauan.
James & Sani. (2014). Challenges of Providing Special Education to Children with Disabilities
Jane, Pedzisai, & Judith. (2013). Challenges Experienced By Students with Disabilities When
Pursuing Programmes with Zimbabwe Open University (Zou). Zimbabwe Open University.
Kathryn dan Indiran. (2015). The challenges experienced by students with a physical
Disability (SWPD) at a higher education institution in South Africa.
Lydia. 2014. Problems Facing Students with Physical Disabilities In Higher Learning Institutions
In Tanzania.
Marina & Monica. (2015). Social support, the presence of barriers and ideas for the future From
students with disabilities in the higher education system in Croatia.
Noraini. (2013). Penyelidikan dalam Pendidikan. Malaysia Edisi Kedua. Mcgraw Hill
Norfatiha & Ferlis. (2014). Peranan Integriti dalam Sistem Sokongan Orang Kurang
Upaya Fizikal. Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah
Portal Rasmi Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia. 9 Disember
(2020) Di muat turun https://www.moe.gov.my/en/?view=article&id=6002:politeknik-
kolejkomuniti&catid=410
Piaw, C. Y. (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Malaysia Edisi Ketiga: Mc. Graw Hill
Sdn.
Razzatul, Sapiah & Hafiz. (2013). Pengurusan di Kolej Komuniti Ledang: Cabaran dan Harapan.
Published
2022-04-01
How to Cite
ALI, Yasmin; MOHAMAD SALLEH, Norshidah. Penempatan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Kolej Komuniti. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 278-291, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17864>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles