Hubungan antara Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dengan Kemahiran Memahami Kronologi dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

  • Nurul Affa Abu Mansor
  • Anuar Ahmad

Abstract

Pembelajaran sejarah di dalam bilik darjah sering menekankan penghafalan fakta serta menggunakan pendekatan berpusatkan guru menyebabkan murid tidak menghayati nilai yang ingin disampaikan. Seharusnya guru mengaplikasikan pelbagai kaedah yang berpusatkan murid seterusnya meningkatkan rasa ingin tahu mereka untuk menyiasat kronologi sesuatu peristiwa sejarah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara pembelajaran berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi dalam mata pelajaran sejarah sekolah rendah. Reka bentuk kajian ialah kuasi-eksperimental dan kajian korelasi menggunakan instrumen ujian pra, ujian pos dan soal selidik. Seterusnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan ujian Wilcoxon dan ujian korelasi Spearman melalui perisian Statistical Packages for The Social Science (SPSS) versi 26. Sampel kajian terdiri daripada 50 orang murid Tahun 6 di sebuah sekolah yang terletak di daerah Gombak, Selangor. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang sederhana positif antara pembelajaran berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi. Berdasarkan dapatan tersebut, dicadangkan agar pihak bertanggungjawab menggalakkan kursus dan pendedahan tentang pembelajaran berasaskan inkuiri dalam kalangan guru agar dapat membudayakan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid.

References

Alizah Lambri & Zamri Mahamod. (2019). Pembelajaran Berpusatkan Murid. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
Azizi Yahaya, Voo, P., Ismail Maakip & Mohd Dahlan A. Malek. (2017). Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris.
Gomez Galan J. (2016). Learning Historical and Chronological Time: Practical Applications. European Journal of Science and Theology. 12(1).
Ismail Said. (2014). Kurikulum Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia.
Ismail Said & Mohamad Munir Ismail. (2015). Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn Bhd.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah. Kuala Lumpur: Jemaah Nazir.
Kong S.F. & Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore. (2020). Pendekatan STEM dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran: Sorotan Literatur Bersistematik (SLR). Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia. Vol 10: 2
Maria Salleh & Kukan Nallapen. (2015). Pengajaran Inkuiri dan Kesannya terhadap Perkembangan Domain Kognitif, Psikomotor dan Afektif Murid. Asian Education Action Research Journal (AEARJ).Vol 4.
Muhamad Yazid Khalil. (2018). Tahap Pengetahuan Guru Sejarah Sekolah Rendah dalam Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). National Innovation dan Invention Competition Through Exhibition (iCompEx’18).
Noria Munirah Yakub & Anuar Ahmad. (2015). Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)dalam Kalangan Bakal Guru di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Diaksesdaripada https://www.academia.edu/16516299/KEMAHIRAN_PEMIKIRAN_SEJARAH_KPS_DALAM_KALANGAN_BAKAL_GURU_DI_INSTITUT_PENGAJIAN_TINGGI_AWAM_IPTA_
Noor Ashikin Mohd Yusop, Norazizah Abdul Rahman, Muhd Fariz Ismail & Yaziq Abdul Manap. (2018). Penyiasatan secara Inisiatif Kanak-kanak menerusi Pendekatan Projek. Jurnal Pendidikan Teknokrat II. Jilid XX (Disember).
Nur Hanisah Ahmad Saifudin & Mohd Isa Hamzah. (2021). Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) Dalam Talian dengan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. Jilid 3(3) 2021.
Seixas, P. & Morton, T. (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Diakses daripada https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1084981/mod_resource/content/1/The%20
Big%20Six.pdf
Sarmila Tamoh Deram & Abdul Razaq Ahmad. (2017). Pembangunan Modul 5E dalam meningkatkan Kemahiran Pemikiran Sejarah. 2nd International Conference in Education and regional Development.
Shaareny M. Saravanan. (2016). Penggunaan Roda Masa Dalam Meningkatkan Kemahiran Menyusun Fakta Sejarah Mengikut Kronologi Dalam Kalangan Murid Tahap 4. International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA.
Siti Kisni Kisson. (2021). Memahami Kronologi dalam Pembelajaran Sejarah Menggunakan Model Pemikiran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol 6.
Siva Sankar R Mahalingam & Mohd Isa Hamzah. (2016). Penggunaan Kaedah Inkuiri dalam Kalangan Guru-guru Sejarah Sekolah Menengah. International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA.
Voet, M. & De Wever, B. (2016). History Teachers’ Conceptions Of Inquiry-Based Learning, Beliefs About The Nature Of History, And Their Relation To The Classroom Context. Teaching and Teacher Education, 55(1): 57-67.
Zunaida Zakaria, Abdul Razaq Ahmad & Mohd Mahzan Awang. (2015). KSSR Mata
Pelajaran Sejarah: Pelaksanaan dan Cabaran. Proceeding: 7th International
Seminar On Regional Education.Vol 1.
Published
2022-04-01
How to Cite
ABU MANSOR, Nurul Affa; AHMAD, Anuar. Hubungan antara Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dengan Kemahiran Memahami Kronologi dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 242-255, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17863>. Date accessed: 30 may 2023.
Section
Articles